Hírek

Egyházkerületi tanévnyitó

2021/08/22 - 2021. szeptember 5-én, d.u. 15 órai kezdettel a KRE tanügyi bizottsága egyházkerületi tanévnyitó istentiszteletet tart  Nagyberegen a református templomban. A tanévnyitó ünnepségre szeretettel várják a lelkipásztorokat, gondnokokat, hitoktatókat, az egyházkerület minden oktatási intézményének a vezetőjét vagy képviselőjét és a református líceumokat képviselő diákok kis csoportját. 

Családi nap Borzsován

2021/08/11 - Hit, hűség, humor Rendhagyó alkalomra hívogatott július 25-én a borzsovai református templom harangja. Ezúttal Isten szabad ege alatt, az iskola udvarának hűs árnyat adó fenyőfái alatt családi nap keretében tartották az istentiszteletet. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy esetleg azok is eljönnek, akik egyébként nem látogatják a szent hajlékban tartott igei alkalmakat. Meg hogy itt a családok együtt hallgassák az örömhírt.

Tisztújító közgyűlés a Presbiteri Szövetségben

2021/08/11 - Kapcsolat és gyümölcstermés A Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség három egyházmegyéjében (Ung, Bereg, Máramaros-Ugocsa) a közelmúltban megtörtént a tisztújítás, a kerületi közgyűlést pedig július 18-ra hívták össze. A gáti református templomban megtartott fórumon ismét Gyurkó Miklósnak szavaztak bizalmat.

Családi csendesnap a Tiszaújfalui Református Egyházközségben

2021/08/11 -             A Tiszaújfalui Református Egyházközség presbitériuma úgy döntött, hogy ettől az évtől új lendületet kíván adni a gyülekezeten belüli és kívüli missziónak. Ennek egyik fontos új motívuma az olyan alkalmak szervezése, amelyek egy azon éven belül nem szerveződnek újra. Ezen az úton jutottunk el a most megszervezésre került családi csendesnaphoz, amely immár a negyedik ehhez hasonló alkalom ezen az éven a gyülekezeten belül. A másik mozgatója ezeknek az alkalmaknak, hogy szeretnénk megragadni minden egyes lehetőséget arra, hogy egy közösségben tudjuk megélni mindennapi dolgainkat, azt szem előtt tartva, hogy valószínűleg még az éven eljönnek azok a napok és hetek, amikor újabb korlátozásokkal és szigorításokkal kell szembe néznünk, amelyek ebből adódóan megnehezítik közösségi életünket, újabb lelki terheket helyeznek az emberek vállára, holott még az előzőek sebei sem gyógyultak be igazán.

Első ballagás a Tündérkertből

2021/08/11 - „Óvó néni, megköszönjük meséid és a csodát” Településeink középületei árulkodnak annak lakóiról is. Megmutatják, hogy melyek azok a területek, amire a közösség hangsúlyt fektet. A templomok, iskolák, óvodák, közterek állapota az ott élők adni tudásán is múlik. Főként, ha állami támogatásban nem, vagy csak alig részesülnek. Mezőváriban a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja, a református egyházés számos adakozó kedvű ember híján talán nem épülhetett volna új óvoda, legfeljebb a régi, rosszul megtervezett épületet foltozgatták volna tovább. De ha már új épülhetett, az építők szerettek volna a tartalmon is némileg változtatni, így az államiak mellett indítottak egy református csoportot is. Igaz, az egyházi támogatásból valamennyien részesültek. A Napsugárban a gyerekek étkezéskor hálát adtak és lefekvéskor is imádkoztak. Volt hittanórájuk, népi ének- és zenefoglalkozásuk, ukrán, illetve angolóra.

Iskolatáskákat és védőmaszkokat is vitt Szeretetszolgálatunk Kárpátaljára

2021/08/03 - Száz darab tanszerrel megtöltött iskolatáskával segíti a kárpátaljai rászoruló diákok tanévkezdését a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az augusztus 3-án tartott beregszászi adományátadáson százezer darab sebészi szájmaszkot is átadott az MRSZ delegációja a Kárpátaljai Református Egyházkerület számára. fotó: pulzusfm.eu

A Kárpátaljai Református Egyház Zsinati Tanácsának határozata

2021/07/30 - A KRE gyülekezeteiben hitoktatási reform bevezetése következik a 2021/22-es tanév kezdetététől a Zsinati Tanács a következő határozatokat hozta: 8/2021-es határozat A Zsinati Tanács azt a határozatot hozta, hogy a 2021-es év őszétől a Magyarországi Református Egyház hitoktatási tantervét és katechetikai segédanyagait kötelezően alkalmazza minden egyházközségben. A Tanács a KRE tanügyi bizottságát és a KRE világi főjegyzőjét Petrusinec Volodimirt megbízza az ehhez szükséges engedélyek és szervezési kérdések lebonyolításával (ezek már megtörténtek, és augusztusban reménység szerint az anyagok Kárpátalján lesznek). 18/2021-es határozat A hittanreform keretében, 2021 szeptemberétől a Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Intézete által kiadott hittankönyvek és munkafüzetek kerülnek bevezetésre. A munkafüzeteket minden évben meg kell vásárolni, a tankönyvek ötévenként kerülnek újranyomtatásra. A Zsinati Tanács elrendeli a „Hittankönyv alap” létrehozását. Az alap biztosítja a tankönyvek újranyomtatásának költségeit. Az alap kezelője vagy az illetékes egyházmegye vagy a megyei tanügyi bizottság. Püspöki rendelet: A Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökeként elrendelem a 2021. június 24-i zsinati tanács döntése alapján, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága hittankönyv alapot hozzon létre. A tankönyvalapot az egyházmegyék tanügyi bizottsága kezelje, gondoskodjanak annak népszerűsítéséről, és arról, hogy a hitoktatásban részesülő gyerekek szülei megfelelőképpen és arányosan hozzájáruljanak a hittankönyvek és munkafüzetek jövőbeni kiadásához és használatához. Elrendelem továbbá, hogy a munkafüzeteket a hittanos gyerekek szülei szükség esetén a gyülekezet segítségével fizessék ki. A hittankönyvek használati idejét (ami 3-5 év is lehet) minden kiadvány esetén a Tanügyi Bizottság határozza meg, és annak megfelelőén, a könyv értékét figyelembe véve, állapítja meg a befizetendő összeget. Az összeg minden tanévkezdés után, október 15-ig kerüljön be a hitoktatási alapba. A hittankönyvek elhasználódása után, az alapból tudunk majd újabb könyveket megvásárolni minden esztendőben szükség szerint. A hittankönyvek áruba nem bocsáthatók, de abban az esetben, ha valaki elveszíti, vagy olyan mértékben megkárosítja, hogy átadni más gyereknek már nem ildomos, akkor annak az árát a szülő meg kell, hogy térítse. Az új hittankönyvek és munkafüzetek áldásos használatához sok áldást kíván, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke,  Zán Fábián Sándor   Beregszász, 2021. július 28.

Egyházi ingatlanok újultak meg a Magyar Templomfelújítási Program keretében

2021/07/29 - Száz év lemaradását sikerült pótolni Miközben a nyugati világban templomokat zárnak be, a Magyar Kormány támogatásával, a Magyar Templomfelújítási Program keretében lendületesen folyik az anyaország és a Kárpát-medence egyházi épített örökségének megújulása. Kárpátalján a Tiszántuli Egyházkerület közreműködésével a Kárpátaljai Református Egyház fejlesztései szakmai feladatok keretében több templom, egyházi intézmény, ingatlan újult meg.

Lelkészbeiktatás Aklihegyen

2021/07/29 - Tisztán hirdetni az igét mindenkor A Kárpátaljai Református Egyház Máramaros-Ugocsa egyházmegyéjében július 25-én beiktatták az aklihegyi református gyülekezet lelkipásztorát, Mészár Istvánt. Az ünnepségen történelmi eseménynek lehettek tanúi a jelenlévők, hiszen most először lett a gyülekezetnek saját, megválasztott lelkipásztora, mivel Aklihegy csak az 1990-es években vált önálló gyülekezetté Oroszi Pál kezdeményezésére. Az ünnepi istentiszteleten Hunyadi Attila, az egyházkerület esperese hirdette az Igét. Prédikációjában a jó lelkész milyenségét taglalta, majd elmondta, hogy nem az esetleges elvárásoknak szükséges megfelelni, hiszen a lelkipásztort maga Isten hívja el és választja ki egy adott gyülekezet vezetésére. Ő tudja, melyik gyülekezetnek milyen lelkészre van szüksége. Kifejtette, hogy az Úrra figyelő lelkész a „jó” és Istennek tetsző lelkipásztor.

Esküt tettek a felvidéki egyházi vezetők

2021/07/02 - Felszentelték a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetőit a rimaszombati református templomban. Géresi Róbert püspök Fazekas Lászlót, Porubán Ferenc főgondnok Fekete Vincét váltotta tisztségében. Az új püspök a szlovákiai reformátusok örök feladatának nevezte, hogy mindig Isten igéjéhez mérjék magukat, múltjukat és jelenüket.

Családtípusú gyermekotthonból a lelkészi pályára

2021/06/26 - A beregszászi székhelyű Sámuel Alapítványt húsz évvel ezelőtt azzal a céllal hozták létre, hogy elhagyott gyermekeket segítsen szerető családokba. A beregszászi Ilosvay házaspár, Attila és felesége, Marika huszonnégy éve döntött úgy, hogy elhagyott, „törött szárnyú”, szeretetre éhes „fiókákat” fogad be három gyermekük mellé. Ők voltak a családtípusú gyermekotthon kárpátaljai úttörői, ma a Sámuel Alapítvány égisze alatt működnek. Az első fecskék lassan kirepülnek a fészekből. Ezúttal a most már a Sárospataki Református Teológiai Akadémián tanuló Páva Gyulát – aki befogadásakor a Márk nevet kapta – kérdeztük gyermekkoráról, életének alakulásáról.

Gyülekezeti terem átadása Badalóban

2021/06/23 - A közelmúltban gyülekezeti terem átadására került sor Badalóban, amely az istentiszteletek melletti alkalmak gyakorlását segítheti majd elő.A felújítás a helyi gyülekezet adakozásából valósult meg, és amely a jövőben a Békesség gyülekezeti terem nevet viseli majd.

Ballagtak Nagyberegen is a református líceum végzősei

2021/06/18 - A Nagyberegi Református Líceumban június 5-én ballagtak el a végzősök. Tóth László lelkészigazgató áhítatában arra hívta fel a figyelmet, hogy mi valamennyien Istenhez tartozunk, így össze is tartozunk. Viszont az Úr azt akarja, hogy ne csupán összetartozzunk, de össze is tartsunk. Legyetek bátrak és erősek, tartsátok meg a törvényt, amit Ő adott, s akkor „Istenetek, az Úr nyugalmat ad nektek” (Józs 1, 13), legyen az Ő Igéje lábatok előtt mécses, ösvényetek világossága, mondta a lelkészigazgató.

Befogadó családban

2021/06/18 - Hallgassa itt!A nevelőszülő az a híd, amely átíveli a gyermek életében keletkezett szakadékot, s aki egy olyan útra tereli, ahol megtalálhatja a rá várakozó áldásokat.A családtípusú gyermekotthonokban és a befogadó családban is a nevelőszülők azok, akik az irányt jelzik a gyermekek és fiatalok számára. A Sámuel Alapítványhoz 8 családtípusú gyermekotthon és 1 befogadó család tartozik. Valamennyi helyen megtalálható az az Istenre figyelő lelkület, mely meghatározza a család mindennapjait. A szülőkkel beszélgetve számos alkalommal elhangzik a megállapítás, miszerint mindezt csak Isten segítségével lehet végigcsinálni, hiszen jöhetnek olyan akadályok és nehézségek, amelyekben pusztán az emberi odaszánás kudarcba fulladna. A következő percekben ismerjék meg a 9 gyermeket nevelő Kincses családot. Tímea és István 16 éve működtetik a családtípusú gyemrekotthonukat.http://pulzusfm.eu/Riporter: Bekfi MáriaBővebben az alapítványról a www.samuelalapitvany.com weboldalon érdeklődhetnek.

Utcai evangélizáció

2021/06/18 - Kárpátalja református gyülekezeteiben

Ülésezett a Generális konvent elnöksége

2021/06/18 - Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház meghívására Kopácson ült össze a Generális Konvent elnöksége. A szokásos beszámolók mellett a testület elfogadta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásainak felosztásáról szóló javaslatot és döntést hozott egy átfogó Kárpát-medencei missziói stratégia kidolgozásáról.

Az elfelejtett református hős

2021/06/11 - Pógyor Istvánról, a hetven éve letartóztatott ifjúsági vezetőről készített dokumentumfilmet a Károli Gáspár Református Egyetemen működő Reformáció Öröksége Műhely. „Személyében olyan református hívő embert ismerhetünk meg, aki nemzeti identitását, szociális elkötelezettségét és európai látókörét harmóniában élte meg” – mondja a film rendezője, Ablonczy Bálint.

Sámuel Alapítvány

2021/06/08 - Hallgassa itt!

Lelkészbeiktatás Szőlősgyulán

2021/06/07 - Követni, pásztorolni, gyümölcsöt teremni Nagy dolog egy közösség életében, amikor lelkész és gyülekezet egymásra talál, szövetséget köt. Laskoti Zoltán hét éve szolgál a Szőlősgyulai Református Egyházközségben kihelyezett, illetve beosztott lelkészként, meghívását/megválasztását követően pedig vasárnap sor került hivatalos beiktatására is.

Húszéves a Sámuel Alapítvány

2021/06/06 - Család, biztonság – új életesélyA mögöttünk hagyott húsz év alatt az isteni gondviselésnek és a szerető emberi szíveknek köszönhetően kilenc családtípusú gyermekotthon jött létre, és több mint száz gyerek talált meleg családi fészekre. Megható pillanatokban igencsak bővelkedett az az alkalom, amelyen a két évtizeddel ezelőtt létrejött Sámuel Alapítvány áldásos tevékenységéért adtak hálát, s melynek helyszíne a beregszászi református templom volt. Megalakulásakor a szervezet az elhagyott, eltaszított gyerekek családba kerülésének elősegítését tűzte ki legfőbb céljául. A mögöttünk hagyott húsz év alatt az isteni gondviselésnek és a szerető emberi szíveknek köszönhetően kilenc családtípusú gyermekotthon jött létre, és több mint száz gyerek talált meleg családi fészekre, mondta el megnyitó beszédében Sipos Géza, a szervezet elnöke. Aki nemcsak a szülőknek mondott köszönetet, hanem azoknak a gyülekezeteknek is, ahol a családi közösségek létrejöttek. Az egyházközségek különböző akciókkal támogatják a családokat, s arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a Kárpátaljai Református Egyház tagjai imádságos háttérrel szintén részt vállalnak az életükben. Az elnök szólt arról is, hogy sikerült példás együttműködést kialakítani a gyermekfelügyeleti hatóságokkal, amelyek mindenben segítik az alapítvány munkáját.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése