Hírek

Ökumenikus imahét 2022

2022/01/06 - 2022. január 16–23. Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze. Jézus érzületével adjuk a Testvérek kezébe a 2022. évi imahét vezérfonalát. A napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg ezen a nyolc napon az igehallgatók előtt. Ezek olyan ajándékokat hordoznak hitben, gondolatokban és lelkiekben, amelyek gazdaggá teszik ennek az imahétnek minden esti alkalmát. Mind az igehirdetők, mind pedig az igehallgatók számára sok értéket készít ezáltal Isten. Az imaheti füzetet összeállító közel-keleti keresztény testvéreink az alábbi igét választották: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2) Az üzenet az, hogy hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész világ Megváltója ő, jöjjünk őhozzá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ… Ebben a történetben nem vándorokkal, hanem tudósokkal találkozunk. A tudomány emberei engedelmeskedve Isten hívásának indultak útjukra. Fontos megjegyeznünk, hogy egy tudós tudománya akkor ér célba, ha elfogadja és tudományába beépíti isten terveit és követi Isten vezetését. Sokszor fordult már elő a tudomány történetében, hogy az Isten vezetése nélküli legnagyobb felfedezés is helybenjárás lett! A felhasználása nem illett bele Isten terveibe. Nem is válhatott senki hasznára, gyarapodására, egészségére. Azt is láthatjuk, hogy a három bölcs nem a vakvilágba indult. Isten népe akkoriban – gondoljunk csak a pünkösdi történetre! – az ismert világ szinte valamennyi országában otthont talált. Ott gyakorolták vallásukat is. A környezetükben élők hitük igazságait is megismerhették egy-egy mondáson keresztül. Így juthatott el a bölcsekhez a Tóra is. A bölcseknek eszébe juthatott az ősi zsidó várakozás, amit Bálám hirdetett, 3 hogy „csillag jön fel” (4Móz 24,17) / „csillag tűnik fel” (Szám 24,17). Sőt az égbolt tanulmányozáskor szerzett ismereteik is egybevágtak azzal az alapvallomással, hogy a csillagok rendjét, helyét, útját, járását Isten határozza meg (Jób 38,31 és Ezs 40,26a / Iz 40,26a). Sőt a bölcsek érkezése Jeruzsálemben is felelevenítette a próféták igéit. Még betlehem is az eszükbe jutott. Mégis, akiknek a prófétai ige szólt, azok közül senki sem kísérte el a bölcseket Betlehembe. Felfigyelhetünk arra, hogy Isten nemcsak hív, nem is csak elindít, hanem eljuttat a célig, Jézus Krisztushoz.Egy sosem járt úton a csillag jelentette a bölcseknek, hogy jó felé mennek. A bölcsek ismerete így érett tudománnyá, mert ebben az esetben a tudományuk és isten igéje egybehangzó volt! De azt se hagyjuk szó nélkül, hogy Isten gondoskodott a hazavezető útról is! Az álomban kapott intés és az engedelmesség jelentette azt a más utat, amely hazafelé vezetett. A ma élő keresztények számára ez az égi csillag az Isten szent igéje. Ez hív mindenkit Jézushoz. Péter apostol ezért szólt így Isten igéjéről, hogy arra, „mint sötét helyen világító lámpásra figyeljetek, amíg felkel a nap… a szívetekben” / „mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben” (2Pét 1,19). Ezért imádkozva – reménységgel kérjük Isten Szentlelkének munkáját, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt Isten népe az ökumenikus imahéten. Dr. Veres András megyéspüspök                    Steinbach József  református püspök

Kérjük és várjuk az Úr szabadítását

2021/12/23 - „Tekints le az égből, nézz le szent és dicső hajlékodból: Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért marad távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izráel nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolta szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el minket. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek! Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel: reszkessenek tőled a népek, ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz: ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Soha, senki se hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár, és rád gondol. De te megharagudtál, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk, bárcsak megszabadulnánk!                                                                                                Ézsaiás 63, 15-64, 4

Adventi vásár Beregardóban

2021/12/23 - Közösségépítés és segítségnyújtás szándékával szerveztek idén is adventi vásárt a beregardói református gyülekezetben. Már napokkal, hetekkel az esemény előtt néhány alkalommal nőtestvérek és ifisek gyűltek össze a parókián, hogy közösen készítsék el a vásárra szánt dolgaikat. És voltak, akik odahaza szorgoskodtak, s hozták el kész termékeiket. Vasárnap aztán gazdag választék várta istentisztelet után az Oázis étteremben (ezúttal is köszönet Lőrincz Andrásnak és Évának a nagyszerű helyszín biztosításáért) a gyülekezet tagjait. Akik amellett, hogy beszerezhették karácsonyi asztal- és fenyődíszeiket, szeretteiknek szánt ajándékaikat, az értük kifizetett összeggel jótékonysági célt is szolgáltak. Hisz, mint Balázs Antal lelkész korábban is hirdette, a befolyt összeg abba a gyülekezet által létrehozott segítségnyújtási alapba megy, amelyből betegség, baj esetén támogathatják a testvéreket. S hogy a hangulatot fokozzák, szorgos kezű nőtestvérek süteménnyel, teával kedveskedtek a vásárlóknak, így aztán kellemes beszélgetésre is lehetőség nyílott. -marton-

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

2021/12/21 - „Simeon akkor karjába vette a gyermeket, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára.” (Lk 2,28–31) Keresztyén Testvéreink!              Világunk gyötrődéséiben Simeon imádsága biztos oltalmat ad. Amikor József és Mária felmegy Jeruzsálembe hálát adni Istennek Jézus születéséért, a templomban istenfélő emberrel találkoznak, Simeonnal, aki egymaga köti egybe az Ó- és Újszövetséget, Isten örök közeledését hozzánk. Simeon karjába veszi a kisgyermeket, íme, a régi hordozza az újat. Éneke pedig hálaadás is, mert Krisztusban teljesül Isten és ember új szövetsége, íme, a régi is áldást nyer az újból. Örülni szeretnénk, de gyötrődünk, mert szétzilált emberi kapcsolataink megterhelik a karácsonyi ünnepet is. De Isten soha sincs távol tőlünk. Hűsége és irgalma megerősíti hitünket, és örök szeretetére irányítja reménykedésünket. Simeon imádságában felragyog az igaz hit, mert ő hosszú évtizedeken át várakozva biztos igazságnak tartotta Isten ígéretének teljesülését, egyúttal teljes szívvel bízott abban, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem neki is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Arra kérjük Istent, hogy a Szentlélek hozza létre bennünk is ezt a hitet az evangélium által! Hisszük, hogy Isten a mostani karácsonyi ünnepünket is betölti a nekünk szerzett üdvösség szent erejével. Jézus születése napján láthatóvá válik az, hogy Isten nem mond le rólunk, és mindig hűséges marad ígéreteihez. Sok hamis hír és félelemkeltés közepette és ellenére az örök jó hír, az evangélium bátorítja a mi nemzedékünket is. Isten „minden népek szeme láttára” megmutatja, hogy nála van a gyógyulás, a szabadulás, az élet teljessége. Isten az élet, nélküle élni olyan, mintha nem is élnénk. De lám, a gyermekben ott rejlik a várva várt vigasztalás, világosság és feltámadás. Kérjük hát egy szívvel, egy lélekkel Istentől e nagy áldás kiáradását, és kívánjuk a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház minden gyülekezetének és a nagyvilágban szétszórtan élő református hittestvéreinknek, hogy ezen az ünnepen is teljes örömünk legyen az érettünk megszületett Krisztusban, aki a jövő, és mi együtt követjük őt. 2021 karácsonyán a Generális Konvent elnöksége  

Húszból tíz, százból nyolc

2021/12/11 - Idén húsz éves a Sámuel Alapítvány… Tíz éve is hasonló szalagcímeket lehetett olvasni a kárpátaljai sajtóban: 10 éves a Sámuel Alapítvány! A kárpátaljai írott és hallgatott média által igyekezett az alapítvány hírét adni annak, hogy eltelt tíz év és tíz év alatt megnyílt hat családtípusú gyermekotthon. Megtörténtek az első nagy családratalálások, túl voltunk az első nehézségeken, mint az adminisztrációs utat megtalálása, az államilag elfogadottság, lassan minden úgymond sínre került, de a gyermekek nem fogytak az állami otthonokban. Továbbra is égető volt a vágy, hogy még több gyermeket családba kell segíteni. Meg kell ismertetni velük a családi mintákat, az apa és anya szerepét, a keresztyén élet lehetőségeit... Ezért mozgatott meg minden lehetőséget a Sámuel Alapítvány csapata, hogy eljusson a hír, a rendszer működik, az út ki lett taposva, a gyermekmentésnek ez az útja nem lehetetlen, várják azokat, akiket az Isten indít erre nehéz, de áldott útra.

Idén is megérkezett Kárpátaljára az NSKI mikulásajándéka

2021/12/10 - Csomagba zárt szeretet Felelősséggel és hűséggel – ez a jelmondat vezérli a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) munkatársait, melyhez híven immáron közel egy évtizede december elején Mikulás-járás keretében adják át ajándékaikat a Kárpát-medencében nehezebb sorban élő magyar gyermekek és családjaik számára. Így érkeztek meg a névre szóló csomagok 2013 óta minden évben Kárpátaljára is. Azokat korábban rendre Szász Jenő elnök és munkatársai adták át a címzetteknek. A Covid-járvány miatt viszont sajnos már sem tavaly, sem idén nem jöhettek el személyesen, s az itteni gyerekek sem köszönhették meg az ajándékokat kedves műsor keretében… De a Mikulások már csak olyanok, hogy rájuk lehet bízni a küldeményeket, a szeretet csomagba zárt üzeneteit, mert ők legyőznek minden akadályt. Így aztán most is célba értek az ajándékok.

Köszönetnyilvánítás

2021/12/10 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 3 lakás megvásárlásával bővítette az Ungvári Református Egyházközség ingatlanállományát, valamint a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöki hivatalának területén található szolgálati épület fejlesztését végezhette el az elmúlt időszakban. Soli Deo Gloria

HIRDETÉS

2021/12/04 - Fiatal almáskertet, almaültetvényt gondozásra bérbe adnánk. Tudnivalók: 650db 3 éves almafa a Mezővári Nefelejcs Rehabilitációs Központ területétén, a Mezőváriba vezető útvonalon.  Mivel az intézménynek nem áll módjában gazdasági tevékenységet végezni, ezért olyan vállalkozók jelentkezését várjuk, akik megfelelő szaktudással tudnák gondozni a gyümölcsöskertet. A részletekről az alábbi telefonszámon kérhetnek bővebb információt: +380665134707

Idén a Királyhágómelléki reformátusokért imádkozhatunk

2021/12/03 - Ebben az évben a Királyhágómelélki Református Nőszövetség összeállításában készült a Kárpát-medencei imanap menetrendje. A kezdeményezéshez bármely közösség csatlakozhat: a teendője csupán annyi, hogy december 5-én felüti a liturgiafüzetet, és annak vezetése alapján imádkozik, most a királyhágómelléki reformátusokért.

Megemlékezés a Gulágra vitt lelkipásztorok emlékművénél

2021/11/29 - 2021. november 26-án, d.e. 11 órai kezdettel szűk körben emlékeztek meg a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatalának munkatársai a sztálini terror ideje alatt Malenykij Robotra elhurcolt református lelkipásztorokról. Zán Fábián Sándor igei üzenetében elmondta, hogy mind azok a lelkipásztorok, akik nem tértek vissza, és azok, akik visszatértek igazi példává, hősökké váltak a számunkra. Ők a lágerek iszonyatos körülményei között is felfelé, a mennyei Atya felé tekintettek és nem adták fel a harcot, bizonyságot tettek a megváltó Krisztusról még a legnehezebb időben is. Amikor bántották őket, ők imádkoztak, amikor ütlegelték őket, ők nem átkozódtak. Hitték, hogy Istennél van az igazi ítélet.

A Kárpátaljai Református Egyházkerület elnökségének kérése

2021/11/12 - Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Kárpátalja a tegnapi naptól narancssárga besorolást kapott a Covid-19 vírus gyors terjedése, a rohamosan emelkedő megbetegedések valamint az elhalálozások miatt. A súlyosbodó járványhelyzetet megpróbálva megfékezni, a Járási Állami Adminisztráció vezetősége kéri az egyházakat, hogy figyelmeztessük gyülekezeteinket arra, hogy tartsuk be a járványügyi előírásokat(maszk, távolságtartás) és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a hívek vegyék komolyan az oltás lehetőségét. A vakcina kistérségekként rendelkezésre áll, éljenek vele a híveink.

Hálaadó istentisztelet Feketeardóban

2021/11/12 - Szolgáló közösségként éljük meg hitünket Október 17-én ünnepi istentiszteletre gyűlt össze Feketeardó közel ötszáz tagot számláló református közössége. A közelebbi-távolabbi településekről érkezett hívekkel együtt azért adtak hálát, hogy a magyar kormány támogatásával először a templomtetőt sikerült lecserélni, majd elvégezni a templombelső teljes felújítását. A köszöntések során többször elhangzott, hogy az Isten hajlékának megújulása után a lelkek megújulásának kell következnie.

Bemutatták az új Károli-Bibliát

2021/11/12 - A mai generációk számára is jól érthető nyelvezettel, új tördeléssel, de a régi szövegkép megőrzésével jelent meg idén az új Károli-Biblia. A szakemberek több mint négy évet dolgoztak az új kiadáson, a mai magyar helyesírás szerint revideált változaton. A kötetet a Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó közös könybemutatója ismertette.  

Pógyor István emlékezete – főhajtás Sárosorosziban - Ti is élni fogtok!

2021/11/11 - Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, népük igazáért. Ők nyerik majd birtokul a földet, s örökségük már az örök élet – hangzott el Sárosorosziban azon a meghitt pillanatokban bővelkedő alkalmon, amelyen a község neves szülöttjére, az 1953-ban Rákosi börtönében mártírhalált halt Pógyor Istvánra emlékeztek halálának hatvannyolcadik évfordulóján.

A Nagyberegi Református Líceum diákjainak szalagtűző ünnepségén - Remény, hit, bátorság

2021/11/05 - Az ember életében vannak mérföldkövek. Amikor megáll, visszatekint a megtett útra, számotvet, s ennek fényében tervezi a jövőt. Egy ilyen állomás lett az utóbbi évtizedekben egyrenépszerűbb szalagavató/szalagtűző ünnepség is, amikor a középiskolák végzőseinek mellérefeltűzik a remény és a hit jelképeivé vált zöld szalagot. Erre az eseményre a NagyberegiReformátus Líceum diákjai mindig emlékezetes, a jelenlévők szívében-lelkében mélynyomokat hagyó műsorral készülnek.

Hálaadó istentisztelet Visken - Közös hittel, egy akarattal

2021/11/05 - Október 24-én Visk 1800 lelket számláló református népe a meghívott vendégekkel együtt azért gyűlt össze, hogy hálát adjon a Mindenhatónak. Aki ismét csodát tett: isteni indíttatásból vezérelve, a helybeliek összefogásának, az anyaországban élő innen elszármazottaknak, a Visket korábban meglátogató turistáknak, a különböző anyaországi egyházi és civil szervezeteknek, valamint a magyar állam segítségének köszönhetően sikerült új, időtálló fémpalásttal befedni a tetőszerkezet egészét.

Imaéjjel

2021/10/28 - Párbeszéd, kapcsolatteremtés, jelenlét Fiatalokat kérdeztünk az imádsághoz fűződő viszonyukról és tapasztalataikról az idei Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjel apropóján.  Ismét megrendezésre kerül a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjel. A 2021. október 29-én péntek éjjeltől szombat virradatig tartó alkalom célja, hogy minél több fiatal élhesse meg Krisztusban az egységet az által, hogy saját ifjúsági közösségén belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít, és így több száz fiatallal, de elsősorban a minket összekötő Istennel vállal közösséget. Az idei ifjúsági imaéjjel témája a gyógyulás, ezért arra szeretne lehetőséget teremteni, hogy a résztvevők felismerjék és megfogalmazzák sebeiket, terheiket, valamit arra szeretné bátorítani őket, hogy mindezeket osszák meg Istennel és nála keressék a gyógyulást.

Önkéntes Katasztrófavédelmi Beavatkozó Kapacitás Együttes Fejlesztése

2021/10/27 - CODE VDIC PROJEKT Zárórendezvény, Zárógyakorlat és Lakossági Kampány a Biztonság Napja 2021 keretében Több mint 200 résztvevő (projektpartnerek, szakemberek és önkéntesek) gyűlt össze a „CODE VDIC - Önkéntes Katasztrófavédelmi Beavatkozó Kapacitás Együttes Fejlesztése” (HUSKROUA/1702/8.1/0035) elnevezésű projekt Záróeseményére és Zárógyakorlatára 2021. szeptember 15-én Sátoraljaújhelyen és környékén.  

Imaéjjel

2021/10/13 - Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjel

Felhívás

2021/10/12 - A KRE újraindítja a teológiára készülők felkészítőjét, amennyiben lesz megfelelő számú jelentkező. Felhívjuk azok figyelmét, akik tanulmányaikat teológián szeretnék folytatni, illetve oda jelentkeznének (teológus vagy vallástanári szakon), azok tegyék meg jelentkezésüket a KRE püspöki hivatalában 2021. október 31-ig. Cím: Beregszász, 90202, Munkácsi út 83. Telefon: +380/314123460 Mob.: +380993722159  Email: karpataljairefegyhaz@gmail.com A jelentkezéshez szükséges a konfirmációs emléklap fénymásolata, a legutolsó félév tanulmányi eredményeiről szóló bizonyítvány fénymásolata, kézzel írott önéletrajz (email cím, telefonszám feltűntetése), lelkészi ajánlás, zárt borítékban.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése