Hírek

Nyári alkalmak a KRE gyülekezeteiben

2022/06/23 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület gyülekezeteiben elindultak a nyári gyermekprogramok. A legtöbb gyülekezeti közösség a KOEN alapítvány által előre kidolgozott vakációs bibliahét programját valósítja meg. Hála Istennek, tapasztalataik szerint a gyermekek vágynak, jönnek, örömmel vesznek részt az alkalmakon. Sok gyülekezetben tapasztalható az is, hogy a megszokott munkatársakhoz csatlakoznak a gyülekezet konfirmandusai, akik segítik a gyermekek közötti missziós munkát. Azokban a református egyházközségekben, ahol a háború miatt menekült családokat szállásoltak el vagy támogatnak, ott az ide érkezett gyerekek is örömmel vesznek részt a programokban, találkoznak velük egykorúakkal, ismerkednek és kapcsolódnak a gyülekezeti élet ezen mozzanataiba. Vakációs bibliahét a derceni református gyülekezetben Isten áldása legyen minden gyermek életén, hogy meghallva az evangéliumot a szívükbe fogadják Isten szavát, mely békességet ad. A KOEN idei programjának címe: RendezŐ, mely az ószövetségi Ézsau és Jákób történetét dolgozza fel. Az ehhez kapcsolódó bemutató napokra már májusban sor került a KRE egyházmegyéiben, melyeken a KOEN kárpátaljai csapata bemutatta a hét előre elkészített programjának mozzanatait. A részt vevő hitoktatók, gyermekmunkások ennek kézikönyvét és ötleteit vihették haza, ami alapján aztán mindenki a maga gyülekezetéhez szabva igyekezett minél inkább alkalmazni a hallottakat, látottakat. A gyülekezeti fotókat a Kárpátaljai Református Egyházkerület facebook oldalán lehet megtalálni.

Segítségnyújtás

2022/06/23 - A Nagyberegi Református Líceumban a háború kitörése óta folyamatosan történik a segítségnyújtás a kistérség területén élő háború elől menekült polgárok számára. A hét minden napján, szünet nélkül történik a segítségnyújtás és így a mai nappal bezárólag 6337 adag kétfogásos ebédet készítettek el a líceum munkatársai. Ezeket helyben lehet elfogyasztani, vagy magukkal is vihetik a segítségre szorulók. Köszönjük azon támogatóknak a segítségét, akik ebben részt vettek az elmúlt időszakban! A líceum mosókonyháját is térítésmentesen vehetik igénybe a menekült családok tagjai. A mosási és szárítási lehetőséget többen is igénybe veszik naponta. Ezen kívül a líceum udvara, kertje, nyitva áll a látogatók előtt. A segítségnyújtás eddigi formáját továbbra is biztosítjuk azoknak, akik ezt igénylik Isten Igéjének biztatásával: „Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel.” Zsoltárok 29, 11

KÖSZÖNŐLEVÉL

2022/06/22 - magánszemélyeknek, szervezeteknek, cégeknek, gyülekezeteknek, németországi, hollandiai, angliai, skót és magyarországi  támogatóknak és mind azoknak, akik a háborús konfliktus kitörése óta adományaikkal segítették a Te is Segíthetsz!Támogató Alapítványon keresztül a Kárpátaljai Református Egyházkerület menekült ellátási munkáját és a közösségeink szülőföldön való maradását. Szeretett Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Az elmúlt időszakban nagyon sok ismerős és ismeretlen szervezet, egyház, magánszemély nyújtott segítő kezet egyházunk számára itt Kárpátalján. Egyházközségeink, intézményeink több száz menekültet fogadtak be, akiknek az ellátását önerőből nem tudtuk volna megoldani. Hálásak vagyunk a nagylelkű adományokért. Sajnos nem tudunk mindenkinek személyesen köszönetet mondani, de itt most hála telt szívvel mondjuk: MINDENT KÖSZÖNÜNK. Köszönjük a menekültek felé történő együttérzést - amit bőkezű anyagi felajánlásaikkal fejeztek ki -,akik talán soha nem tapasztalhatták volna meg az isteni gondviselést és az isteni szeretetet, ha nem kerülnek ebbe a helyzetbe. Sokan tettek bizonyságot hitükről közöttünk és sokan értették meg a feléjük nyújtott szeretetet. Hálásak vagyunk, hogy ezt Önökkel együtt tehettük és tehetjük ma is. „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van...” Róma 8:28   A Kárpátaljai Református Egyházkerület elnöksége

DANKESBRIEF

2022/06/22 - an Einzelpersonen, Organisationen, Unternehmen, Kirchen, an Sponsorenaus Deutschland, den Niederlanden, England, Schottland und Ungarn, sowie an alle, die seit dem Ausbruch des Krieges über die Teissegíthetsz (Auch du kannst helfen) Stiftungmit ihrer Spende die Reformierte Kirche in Transkarpatien (Ukraine),ihren Dienst unter Geflüchteten und den Verbleib ihrer Gemeinschaft in ihrem Heimatland unterstützten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus! In der letzten Zeit haben viele bekannte und unbekannte Organisationen, Kirchen und Einzelpersonen unserer Kirche hier in der Karpato-Ukraine die Hand gereicht. Unsere Kirchengemeinden, unsere Einrichtungen haben Hunderte von Binnenflüchtlingen aufgenommen, die wir allein nicht hätten versorgen können. Wir sind dankbar für Ihre großzügigen Spenden. Leider können wir uns nicht bei allen einzelnen Partnern persönlich bedanken, aber wir sagen an dieser Stelle von ganzem Herzen: DANKE FÜR ALLES. Danke für Ihr Mitgefühl - ausgedrückt durch Ihre großzügigen Spenden - mit den Geflüchteten, die vielleicht nie die Vorsehung und Liebe Gottes erfahren hätten, wenn sie nicht in diese Situation geraten wären. Viele haben ihren Glauben unter uns bezeugt, und viele haben die tragende Kraft der Liebe begriffen, die ihnen entgegengebracht wurde. Wir sind dankbar, dass wir dies mit Ihnen bezeugen konnten und können. "Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient..." Römer 8:28   Das Präsidium der Reformierten Kirche inTranskarpatien

LETTER OF THANKS AND GRATITUDE

2022/06/22 - to individuals, organisations, companies, churches; to supporters from Germany, the Netherlands, England, Scotland and Hungary, as well as to all those who have supportedwith their donation, since the outbreak of the war, through the Te is segíthetsz (You can help, too) Foundation the Reformed Church in Transcarpathia (Ukraine) in its ministry among refugees and helped our community to remain in our homeland. Dear Brothers and Sisters in the Lord Jesus Christ! In recent times, many organizations, churches and individuals, both known and unknown, have lent a helping hand to our church here in Transcarpathia. Our congregation and our institutions have offered shelterfor hundreds of refugees (internally displaced persons) whom we could not have cared and provided for on our own. We are grateful for your generous donations. Unfortunately, we cannot thank everyone personally, so let us say with a heart full of gratitude: THANK YOU FOR EVERYTHING. Thank you for your compassion - expressed through your generous donations –with therefugees who might never have experienced the providence and love of God if they had not been put in this situation. Many have witnessed their faith among us and many have understood and embraced the authenticity of love they experienced. We are grateful that we could and can show hospitality to themtogether with you. “And we know that in all things God works for the good of those who love him...” (Romans 8:28)   The Presidium of the Reformed Church in Transcarpathia

Egyházvezetők ítélték el a háborús agressziót és sürgették a párbeszédet

2022/06/17 - Az EVT tagegyházainak vezetői elítélik az Ukrajna elleni katonai agressziót, és folyamatos, nyílt párbeszédre szólítanak fel Az Egyházak Világtanácsa (EVT) június 10-én, a svájci Bosseyben ismét kerekasztal-egyeztetést hívott össze. A találkozón az EVT tagegyházainak több, a jelenlegi konfliktussal szomszédos, közvetlenül érintett európai országból érkező vezető képviselője a március 30-án tartott első kerekasztal óta eltelt időszak fejleményeiről konzultált. A kerekasztal-beszélgetésen Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke is részt vett.

A fiatalok közössége hegyeket képes mozgatni

2022/06/17 - Szeretik az ifjúságot, és szeretnék, hogy a fiatalok megismerjék Isten üdvözítő kegyelmét. Ilyen szemléletű emberek közössége a fennállása 20. évfordulóját ünneplő KRISZ (Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet). Jeligéjük nem változott: „Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj oda, ahova küldelek…” (Jer 1,6). Az elvándorlás mellett most a háború próbatételeivel néznek szembe. Megmaradásukhoz mindenki a maga lehetőségei szerint: tettekben, szolgálatban, anyagiakban, imádságban járul hozzá. A szervezet új elnökével, Barta Attila fornosi lelkipásztorral beszélgettünk.

Pünkösdi körlevél

2022/06/04 - „…adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által.” (Ef 3,16) Ünneplő gyülekezet! Kedves Testvéreink!              Pünkösd ünnepén elsősorban arról a hitről teszünk bizonyságot, hogy a Szentlélek: Isten. Nem valami, hanem valaki. Nem valamilyen erő, nem valamilyen tárgy, hanem szeretettel uralkodó, hatalommal bíró, teljes hatalommal bíró Isten. Ahogy pünkösdi énekünk mondja, a Szentháromság egy Istent úgy imádjuk, hogy kérjük: jövel, Szentlélek Úr Isten.

Áldott pünkösdöt kívánunk!

2022/06/04 - Megjelent a Küldetés májusi, ünnepi száma, mely csatolmányban olvasható.

A REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJÁN ÜLÉSEZETT A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS DIAKÓNIAI EGYEZTETŐ TANÁCS

2022/05/28 - A 2022 tavaszán újraszervezett Kárpát-medencei Református Diakóniai Egyeztető Tanács második ülését Gyulafehérváron tartotta a Református Egységnap keretében, május 20-án. A péntek délutáni ülésen az egyházkerületek és határon túli egyháztestek diakóniai képviselői, valamint a Református Szeretetszolgálat főigazgatója és munkatársai vettek részt. A Tanács jelenlévő tagjai egyetértettek abban, hogy minden évben kezdeményezik a Kárpát-medencei Református Diakóniai Egyeztető Tanács ülésének összehívását a Református Egység Napja programsorozatához kapcsolódva. A Tanács további üléseit ehhez viszonyítva időzíti a kitűzött célok megvalósításának érdekében. Az ülésen Dr. Hegedűs Lajos, a Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA) Országos Koordinációs Iroda igazgatója mutatta be az erdélyi diakóniát, a DKA szolgálatának, munkájának ismertetésével. Ezt követően Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka és Pál Sándor számolt be a kárpátaljai helyzetről, a háború miatt otthonaikat elhagyni kényszerült családok és gyülekezetek segítéséről, támogatásáról. A Tanács megvitatta egy közös támogatási protokoll kérdését, melyben a Magyar Református Szeretetszolgálathoz benyújtott támogatási kérések, igények formai és tartalmi szabályozását foglalja magában. Református Szeretetszolgálat/diakonia.hu

KOREAI TESTVÉREINK ÚJRA KÁRPÁTALJÁN SEGÍTETTEK

2022/05/28 - A héten a Szeretetszolgálat munkatársai és a koreai testvérgyülekezet küldöttsége újra útra kelt, hogy célba juttassák adományaikat a kárpátaljai testvéreknek. Elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök úrnál jártunk, ahol koreai testvéreink átadták anyagi támogatásukat a kárpátaljai egyházkerület munkájának segítésére. Majd a menekülteket befogadó és segítő Csongorra vittünk tartós élelmiszert, édességet, friss gyümölcsöt és tisztítószereket. A gyerekek nagyon örültek a ritka finomságoknak.   A kárpátaljai egyház vezetősége és gyülekezetei hálásan köszönik a koreai adományokat és a Szeretetszolgálat összekötő szerepét, amellyel folyamatosan segíti a támogatások célba juttatását. Hordozzuk imádságban a háború elszenvedőit, és könyörögjünk az áhított, mielőbbi békéért! jobbadni.hu

Konfirmáció mennybemenetel napján Dercenben

2022/05/27 - Jézus megőrzi az övéit  Dercenben május 26-án 16 derceni fiatal vallotta meg Istenbe vetett hitét és tett fogadalmat. Mennybemenetel –  vagy ahogy még nevezik: áldozócsütörtök – ünnepe húsvét után a 40. napra esik, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybemenetelét. A református egyházban régi hagyomány, hogy ilyenkor tartják a konfirmációt, bár az utóbbi időben egyre több gyülekezet az ezt követő vasárnap fogadja ünnepélyes keretek között tagjai sorába a hitüket nyilvánosan megvalló fiatalokat. Dercenben május 26-án 16 derceni fiatal vallotta meg Istenbe vetett hitét és tett fogadalmat, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, a református anyaszentegyháznak hűséges, engedelmes és minden áldozatra kész híve lesz. 

„Veled, Uram” egy életen keresztül, avagy a hosszú élet titka

2022/05/27 - Hálaadó istentiszteleten búcsúztak özv. Oroszi Pálné szül. Jákó Margittól vagy ahogy mindenki ismerte, Margit nénitől az akli temetőkertben összegyülekezett testvérek, lelki gyermekek. Vér szerinti családtagként anyát, nagymamát, dédmamát engedtek el, Isten akaratában megnyugodva, aki az Úr kegyelméből 94 évet élhetett ezen a földön. Mennybementel ünnepén szólította magához az Isten. Élete legyen példa az Istenhez való ragaszkodás, a hitből való élet, a kegyelemből élt mindennapok, az imádkozás, az Isten szabadításának hirdetése, a nyomorult emberhez való leereszkedés tekintetében.  A gyász- és egyben hálaadó istentiszteleten az igét id. Pocsai Sándor a 2 Kor 4. és 5. részeiből olvasta: Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. ... Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat, Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk! Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet. Az istentiszteleten énekkel szolgált a család, igei vigasztalást olvasott a Szentírásból a KRE püspöke, és az egyházmegyék esperesei. Legyen áldott Isten neve ezért az istenfélő, neki szolgáló életért! A vele készült interjúval idézzük fel emlékét:

Az első iskola a templom

2022/05/22 - A VII. Egyháztörténeti Konferenciával kezdődött el a Magyar Református Egység napja május 19-én. A 400 éve alapított Bethlen Gábor Kollégium adta a témát: „Az iskolák felettébb szükséges voltáról” beszélgettek és hallgattak előadásokat a résztvevők. A jubileum szülte a helyszínt is: most kivételesen nem Kolozsvárott, hanem Nagyenyeden, az évszázados református kollégium falai között gyűltek össze a Kárpát-medence református egyháztörténészei. A konferencia nyitóáhítatán Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora felidézte a nagyenyedi kollégiumban eltöltött éveit és szeretett tanárait. – Az első iskola a templom – vetítette előre az előadások végső tanulságát. Szegedi László szerint addig marad meg egy nemzet és addig lesz naggyá, amíg a gyermekeket a szüleik már karon ülő korukban elviszik templomba. – Az első tanító már az ószövetség idején is maga a pap volt – utalt a lelkipásztorok fontos szerepére, és feltette a kérdést: vajon most is így van-e.

Köszönetnyilvánítás

2022/05/22 - A Kárpátaljai Református Egyház a 2018-as év folyamán Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával egy új, 12.0000.000 Ft. értékű szolgálati járművel bővítette gépkocsival állományát. Az EGYH-KCP-17-P-0133 azonosítószámú támogatás kereteiben egy több mint 10 éves szolgálati autó cseréje valósult meg. A szolgálati jármű az egyházkerületi élet segítségére szolgál, illetve az anyaországi- és a nemzetközi kapcsolattartás szempontjából is rendkívül kimagasló fontossággal bír.

Hála és számvetés

2022/05/22 - Ülésezett a Generális Konvent„Az egység egyszerre ajándék és feladat” — áll a gyulafehérvári Generális Konventen elfogadott, a Közös Kárpát-medencei magyar református missziói stratégiáról szóló vitairatban. A testület május 20-án, a Református Egység Napja előtt ülésezett az erdélyi városban. Az ülésén sok szó esett a kárpátaljai testvérek megsegítéséről nehéz helyzetükben, a világ magyar reformátusainak tagságáról a Közös Zsinatban, amelyet össze is hívtak 2023-ra.

Felvételinap a Nagyberegi Református Líceumban

2022/05/14 - Zajlanak a felvételi vizsgák a kárpátaljai magyar tannyelvű líceumokban és gimnáziumokban, amelynek menetét a háborús helyzet nagyban megnehezíti. Ennek ellenére a hatályban lévő biztonsági intézkedések figyelembevételével sikerül megtartani a diákok számára a felvételi megmérettetést. A Nagyberegi Református Líceum alsó osztályaiba idén matematikából, magyar nyelvből- és irodalomból, a 10. osztályba jelentkezőknek pedig bibliaismeretből is kellett vizsgázniuk. A TV21 összeállítása megtekinthető ITT

Országos mozgalom bontakozott ki Magyarországon, melybe a szeretetszolgálat is bekapcsolódott

2022/05/14 - A ZeneVarázslat Mozgalom országos kezdeményezést indított kárpátaljai testvéreik megsegítésére a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és a Magyar Református Szeretetszolgálat együttműködésével. A zeneoktatási intézmények által szervezett adománygyűjtésre több mint 6 millió forint érkezett, melyet jelképesen adott át 2022. május 13-án Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója és Várnagy Andrea zongoraművész, a ZeneVarázslat Mozgalom megálmodója Váradi Natáliának, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője számára.

Kárpátalján járt a Református Egyházak Világszövetségének elnöke

2022/05/14 - Najla Kassab, a Református Egyházak Világközösségének elnöke (WCRC) libanoni lelkész, a Nemzeti Evangélikus Zsinat Keresztény Oktatási Osztályának igazgatója Szíriában és Libanonban, Kárpátaljára látogatott május 13-án. Az elnökasszony elmondta, hogy látogatásának elsődleges célja, hogy az egyházzal vállaljon közösséget, amely a rászorulóknak, a menekülteknek nyújt támogatást. Hogy kifejezze, kézzelfoghatóan, hogy velük van, nincsenek egyedül. Hogy itt legyenek az emberekkel, kockázatot váljanak értük. Elmondása szerint, ő is sokáig háborúban élt és tudja jól milyen fontos az, ha valaki ellátogat egy ilyen helyre és kifejezi együttérzését. Hozzátette, mivel Krisztus testéhez tartozunk egyházként, így együtt vagyunk úgy is, hogy emberséget mutatunk azok felé, akik rászorulnak. Számunkra fontos az emberek méltósága, hogy mindenkinek élete legyen és bővölködjön. Ezért fontos az Ukrajnában élő emberek élete is. Azt is hozzátette, hogy egy száz millió embert számláló református közösség képviselőjeként, célja, hogy az igazságért harcoljanak. A Najla Kassabbal készült interjú meghallgatható ITT

Békekoncert Debrecenben

2022/05/14 - Nagyszabású jótékonysági kezdeményezésnek adott otthont péntek délután a Debreceni Református Nagytemplom: az orosz–ukrán konfliktus miatt bajba jutott emberek megsegítésére ökumenikus összefogással tartottak békekoncertet. A békekoncerten közreműködött a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának Kamarazenekara, az intézmény tanárai és hallgatói, a Lautitia Kórus Vegyeskara, a Kodály Filharmonikusok Debrecen, a Kodály Kórus, a Debreceni Református Kollégium Kántusa, valamint Gál Natália színművész, az est háziasszonya.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése