Hírek

Az Úr házában lakom egész életemben

2019/02/04 - „Az Úr házában lakom egész életemben” Zsolt. 23:6 – gyülekezettörténeti pályázat eredményhirdetése a Nagyberegi Református Líceumban 2019. január 29-én a Nagyberegi Református Líceumban a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) Tanügyi Bizottsága által a kárpátaljai református líceumok 8-11. osztályos tanulói számára meghirdetett „Az Úr házában lakom egész életemben” Zsolt 23:6c. pályázat díjátadójára került sor. Az átadót Kovács András, a Nagyberegi Református Líceum oktatási igazgatója nyitotta meg köszöntő beszédével. Az igazgató úr után Pándy-Szekeres Anna, a KRE tanügyi tanácsosa köszöntötte a jelenlévőket és méltatta a pályamunkákat.

Alakuló közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyház

2019/02/02 - "Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram …” csendült fel a 90. Zsoltár a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) kerületi ünnepi közgyűlésének kezdetén január 26-án a derceni református templomban. Az igehirdetés szolgálatát Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke végezte a János evangéliumában található igerészek alapján (2:13-22 – Jézus megtisztítja a templomot; 4:43-45 – Jézus újra Galileában). A püspök Jézus példáján keresztül szólt a lelkészekhez, gondnokokhoz, presbiterekhez, hitoktatókhoz, kihangsúlyozva a küldetéstudat megélését a családban. Isten fia néhány nap Samáriában tartózkodás után Galileába, az otthonába vette az irányt. „Ez a mai napi ige arra figyelmeztetett engem, hogy mi is, ma itt (Kárpátalján) élő emberek, akik a KRE-ban választott tisztségeket töltünk be, különösen figyeljünk oda az otthonra, házunk népére, arra a falura, városra, vidékre, ahol élünk, mert nekünk elsősorban itt van küldetésünk” – mondta. Jézus azt hirdette, hogy a prófétának nincs becsülete a saját hazájában, mégis amikor Galileába került, befogadták őt, mert látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett. A galileaiak – a rokonok, ismerősök, falubeliek – felismerték, hogy Jézusban ott van az Atya iránt érzett féltő szeretet. („A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.” János 2:17b) Benned mit látnak? Van-e benned ilyen féltő szeretet az Úr háza iránt? Éljünk úgy, hogy életünket látván Jézust fogadják szeretteink a szívükbe – figyelmeztetett

A Krisztus-hívők egységéért imádkozunk

2019/01/24 - A keresztyének minden évben a világ minden táján azért gyűlnek össze ezen január 20. és 27. között, hogy imádkozva növekedjenek az egységben. A 2019-es ökumenikus imahetet az indonéz keresztyének készítették elő. Bibliai gondolatok és imádságok az imahét minden napjára.

Tisztújítás és beiktatás az egyházmegyékben

2019/01/16 - Felelősséggel szolgálni Isten e földön élő népe – egyháza – vezetésére minden korban jelölt elöljárókat. Azt pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el és válassza meg az Isten kegyelme (kegyelmi ajándékai) által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre, olvasható a Magyarországi Református Egyház választójogi törvényének preambulumában. Az elmúlt évben a Kárpátaljai Református Egyházkerületben is megtörténtek a választások, s év végén az egyházmegyékben sor került a megválasztott tisztségviselők beiktatására is.

„Meglátogat minket a felkelő fény”

2018/12/25 - Lekció: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1, 1–14)

Ajándékátadás a beregszászi református templomban

2018/12/19 - Felelősséggel és hűséggel Idén a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) munkatársainak jóvoltából 120 gyerek kapott névre szóló ajándékot, amelyet a kisfiúk és kislányok bensőséges ünnepség keretében a Beregszászi református templomban vehették át a budapesti intézmény Mikulásától és krampuszától. Köszöntőjében Zán Fábián Sándor püspök bibliai példák alapján arról szólt, hogy az ember természetes vágya, hogy szeressék, hogy vele jót cselekedjenek. Ám ezt csak akkor várhatjuk el másoktól, ha mi magunk is jó szándékkal és szeretettel közeledünk embertársaink felé. Ha Jézus Krisztus tanítása szerint a szeretet törvénye határozza meg mindennapjainkat. Amely olya sokszor a segítőkészségben nyilvánul meg. Mint ahogy ezt most Mikulás napján mi magunk is örömmel megtapasztaljuk.    

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

2018/12/19 - „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet... És látta Isten, hogy ez jó.“ (1Móz 1,1.25b) „Kezdetben volt az Ige... Az Ige testté lett... és láttuk az ő dicsőségét...“ (Jn 1,1.14)   Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreink!  Kezdetben minden jól indult. Kezdetben minden a helyén volt. A Nap, a Hold és a csillagok, a föld, a szél, a tengerek és a folyók, a gyümölcstermő fák és a nyüzsgő állatok. Minden tette a dolgát az ő neme szerint. Kezdetben béke és harmónia volt az ember és ember, az ember és Isten között. Kezdetben... Aztán elromlott. Szétesett. Messzire sodródtunk. Aztán egy régi halászfaluban, a Genezáret-tó partján a názáreti ács fia megszólította Jánost. És ekkor Jánosnál új kezdődött el. Később, amikor az általunk karácsonynak ismert ünnepet a Lélek által megfogalmazza és a betű kalodájába kényszeríti, a végesbe a végtelent, a torzóba a teljeset – tudja, hogy ez egy új teremtés, ez egy új kezdet neki és mindenkinek, aki hiszi és éli, hogy mit is jelent az, hogy Kezdetben volt az Ige és az Ige testté lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Az új kezdet új törvénye: a hetvenszer hétszeres megbocsátás, a ne tudja a te bal kezed, mit tesz a jobb Isten dicsőségét munkáló törvénye, a bűnbánat útjának alázata, a belső szobák imádságos csendje és a közösségi istentiszteletek felcsendülő hitvallása. És tudja, ehhez a törvényhez már nem kő kell, hanem a szívek hústáblája, belevésve a szeretet parancsa, teljes szívből, értelemből és akaratból fölfelé, és körülöttünk szeretve az embert, mint magunkat. Új kezdődik el, egy új teremtés Őbenne, Jézus Krisztusban, akinek mi is megláthatjuk dicsőségét. Túl a gyertyák fényén, a megterített asztal mindennapi kenyerén, túl gyermekeink ragyogó szemén, túl az itt kegyelemben bővölködő életen, és túl a halálon, az örök élet és feltámadás valóságát kiteljesítő halálon. 2018 karácsonyán is megláthatjuk ezt a dicsőséget hit által, bár tükör által, homályosan. De hálát adva, énekelve, asztalt terítve és mellé ülve, ajándékozva, és megköszönve az Istennek, hogy mi vagyunk a megajándékozottak Krisztusban. A mi életünkben is vele, általa új kezdődött el, hogy majd színről-színre is láthassuk az Ő dicsőségét. Addig is buzdítsuk a magunk lelkét és egymást:   Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzá térni, énekekkel zengve kérni, Krisztus népe, jöjjetek.   Küldte Őt az Úr kegyelme öröklétre, győzelemre, hogy szívünket felemelje boldogságos ég felé. (328. dicséret 1. és 3. verse) Áldott karácsonyt!   2018 adventjén  

Egyházkerületi szavaló- és énekverseny Nagyberegen

2018/12/05 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület hittanos gyerekek számára meghirdetett szavaló- és énekversenyének egyházmegyei döntőjét advent első vasárnapján tartották meg a Nagyberegi Református Líceumban. A három egyházmegyéből ezúttal közel száz gyermek mérhette össze tudását, nehéz feladatot adva a zsűri tagjainak. A verseny kezdetén a gyerekeket, szülőket és kísérőket Tóthné Balkánszki Mária nagytiszteletű asszony köszöntötte, majd korosztályonként a líceum termeiben elkezdődött a verseny.

II. KRISZ Jótékonysági Bál

2018/12/05 - „Figyelj csak ide, Jób, állj meg és gondold meg Isten csodáit” (Jób könyve 37,14) Második alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) jótékonysági bálját, melynek bevételével az Elfelejtve programot támogatják. A november 30-ai eseménynek a makkosjánosi Helikon Hotel adott otthont.

Reformáció napi imaközösség

2018/10/29 - Beregszász, Református templomban 2018. október 31-én d.u.15 órától

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR”

2018/10/22 - XI. Maradj talpon! ifjúsági hétvége Péterfalván Október 19-21. között került megrendezésre a XI. Maradj talpon! ifjúsági hétvége a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) Tisza-Borzsa közi Alapszervezete (TiBorKA) vezetésével. Az eseménynek, a hagyományokhoz híven, a Péterfalvai Református Líceum adott otthont. A hétvége központi témája az életcélok voltak, melyeknek megtalálásával minden fiatal küzd. A szervezők a témát három részre osztva próbálták megközelíteni és boncolgotni, úgy mint a pályaválasztás, a párválasztás és a szolgálat.

Lelkészi vagy vallástanári szakra jelentkezőknek

2018/10/02 - Tisztelettel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy az idei évben is elindul a teológus és vallástanár előkészítő tanfolyam a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatalában. Várjuk mind azok jelentkezését, akik lelkészi vagy vallástanári szakra szeretnének felvételizni és betöltötték a 18. életévüket. A jelentkezési határidő: 2018. október 5. Szükséges iratok: konfirmációi emléklap, végzettségről vagy az elmúlt félév tanévéről való igazolás, lelkészi ajánlás, önéletrajz (indoklással, hogy miért akar lelkész vagy vallástanár lenni), elérhetőség   Az iratokat a következő címre várjuk:   UA-90202 Beregszász, Munkácsi u. 83. Tel.: 00380314123460 vagy 0993722159

A Biblia és hálaadás napja

2018/10/02 - Nagydobrony – Ukrajnában 2018-ban a protestáns egyházak a Biblia évét ünneplik. Ehhez a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) is csatlakozott. Szeptember 23-án délután ökumenikus ünnepi istentiszteletet tartottak Nagydobronyban, a református templomban, amely Héder Jánosnak, a KRE főjegyzőjének magyar és ukrán nyelven elmondott imájával vette kezdetét.

Ünnepre készül a reformátusság

2018/09/25 - Közös ünnepi zsinatról, református gályarabútról és az első világháború végének centenáriumán kiadott GEKE-békenyilatkozatról is szó volt a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő Generális Konvent (GK) elnöksége szeptember 21. és 23. közötti ülésén Illyenfalván. Kató Béla erdélyi református püspök cikluszáró gyűlésnek nevezte az eseményt, hiszen decemberben egyházkerületi választásokra kerül sor az Erdélyi Egyházkerületben.

MOZGALOMMÁ VÁLT PROGRAM

2018/09/12 - „A hitünk abban is megnyilvánul, mennyire bízunk Istenben, mennyire bízunk abban, hogy segít felnevelni a gyermekeinket” – két évvel ezelőtt döntött úgy a Kárpátaljai Református Egyházkerület, hogy a reformáció emlékévét egy gyermekvállásalásra buzdító programmal ünnepli meg. A különleges ötlet Kárpát-medence szerte felkeltette a protestánsok érdeklődését, az október 31-i záróünnepségen összegyűlt adományokkal is a kezdeményezést támogatták. A befolyt 2,5 millió forintot Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa jelképesen szeptember 11-én adta át Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspöknek.

Hálaadás Nagyberegen - Ajándék és ajándékozó

2018/09/06 - A Kárpátaljai Református Egyház az elmúlt évben rendhagyó módon kívánt emléket állítani a reformáció 500. évfordulójának: meghirdette a Reformáció gyermekei – idén pedig a Testvért szeretnék – programot, amellyel arra próbálta buzdítani a szülőket, hogy kérjék és fogadják Isten ajándékát, hogy legyenek, akik őrzik és továbbadják a reformáció örökségét.

Egyházkerületi tanévnyitó Tivadarfalván - Új tanév, új remény

2018/09/06 - „Az Urat keressétek, akkor élni fogtok” – kezdte Ámósz könyve 5. részének 6. versével tanévnyitó igehirdetését Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa egyházmegye esperese a szeptember 2-án Tivadarban tartott kárpátaljai református líceumok közös tanévnyitó ünnepségén.

Nevelőszülő továbbképző 2018

2018/09/06 - A nevelőszülő-továbbképző kétévente kötelező alkalom minden nevelő és befogadó szülő számára. A Sámuel Alapítvány idén a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban szervezte meg ezt az alkalmat július 30. és augusztus 1. között.

Egyházkerületi tanévnyitó ünnepség

2018/09/01 - A Kárpátaljai Református Egyház vezetősége szeretettel hívja Önöket 2018. szeptember 2-án, d.u. 14 órai kezdettel tartandó közös tanévnyitó ünnepségére, amely a Tivadarfalvi Református templomban kerül megrendezésre.

Családi csendesnap nyolcadszor

2018/07/31 - Lelki megújulás A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) az elmúlt szombaton immáron nyolcadik alkalommal szervezte meg családi csendesnapját, amelynek ezúttal Tiszapéterfalva adott otthont. A több mint négy és félezer résztvevő azért jött össze, hogy  közösen adjanak hálát Isten megtartó szeretetéért, a kegyelemért, azért, hogy még mindig ad időt a bűnös embernek, hogy megtérjen, hogy elnyerhesse az örök életet.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése