Ungvári Református Egyházközség

A húsvét nem valami mítosz

2023-04-09 21:55:52 / Héder János

A húsvét nem valami mítosz vagy fontos pszichológiai szimbólum ünnepe. Ez egy történelmi esemény emléke. Fontos, hogy megértsük, mit hirdet az Egyház. Jordan Peterson a YouTube gyakori előadója a feltámadás mint felszabadulás pszichológiai és szimbolikus jelentőségét hangsúlyozza; de szerinte Jézus halálból való feltámadásának kérdése "sötétségbe burkolt és nagyon nehéz". A tudós téved.

A húsvét nem valami mítosz vagy fontos pszichológiai szimbólum ünnepe. Ez egy történelmi esemény emléke. Fontos, hogy megértsük, mit hirdet az Egyház. Jordan Peterson a YouTube gyakori előadója a feltámadás mint felszabadulás pszichológiai és szimbolikus jelentőségét hangsúlyozza; de szerinte Jézus halálból való feltámadásának kérdése "sötétségbe burkolt és nagyon nehéz". A tudós téved. Mindez egy nagyon egyszerű kérdésben csapódik le: "Jézus Krisztus meghalt a történelem egy bizonyos szakaszában, majd újra életre kelt?" A bizonyíték, amely erre a kérdésre igenlő választ ad, megdönthetetlen: Igen, Jézus szó szerint feltámadt a halálból. Íme néhány közülük: - Hogyan találkozhatunk Jézussal, ha nem voltunk szemtanúi Palesztinában tett utazásainak? Mert feltámadt és ma is él. - Hogyan nyerhetjük el a bűnbocsánatot? Mert a feltámadás után az apostolokra lehelt, és hatalmat adott nekik a bűnök megbocsátására. - Miért hiszünk a mennyországban? Mert Jézus feltámadt a halálból és felment értünk a mennybe. 1. Jézus gyengeségének érve.Fontos, hogy pontosan megértsük, hogyan meséli el a történetet az Újszövetség. Semmiképpen sem emlékeztet a "feltámadás-mítoszra" vagy a hamvaiból feltámadt főnix legendájára, amint azt a szkeptikusok, köztük Peterson is bemutatják. Jézus a Szentírásban nem egy teljhatalmú mitikus hősként jelenik meg, aki könnyedén elpusztítja ellenségeit. Van egy gyengesége. Megkéri Istent: "Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat", majd hangosan felkiált: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" Jézus keresztre feszítése után a tanítványok nem hősként emlékeznek rá, hanem a gyengeségére. Az apostolok azért térnek vissza, mert valami rendkívüli történt: legyőzött vezetőjük visszatért a halottak földjéről. 2. Az apostolok gyengeségének érve. Ha feltételezzük, hogy az apostolok maguk találták ki a kereszténységet, akkor legalábbis nem úgy tették, mint az új vallások legtöbb alkotója. Nem tüntették fel magukat pozitív színben, tiszteletre és bizalomra méltóként. Az Újszövetség számos leírást tartalmaz gyengeségükről. Az evangéliumok távolról sem olyan közösséget mutatnak be, amely elnyelte a misztikus felmagasztosulást; lehangolt („tele bánattal”, Lk 24,17) és ijedt tanítványokat mutatnak nekünk. Ezért nem hittek a szent asszonyoknak, amikor kijöttek a sírból, és „ezek a szavak egyszerű suttogásnak tűntek nekik” (Lk 24,11). Amikor Jézus megjelent a tizenegynek húsvét este, „megdorgálta őket hitetlenségükért és keményszívűségükért, akik nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadni” (Mk 16, 143). Ha maguk az apostolok találták fel a kereszténységet, azt nagyon ügyetlenül tették, sok okot hagyva arra, hogy semmiképpen ne higgyenek nekik. 3. Saul megtérése. A tizenkét apostol mellett ott van Pál is, aki a keresztények legbuzgóbb üldözőjéből a vele való személyes találkozás után Krisztus tanításának fáradhatatlan prédikátora lett. Ennek a példátlan változásnak – Saultól, a keresztény tanítás ellenzőjétől Pálig, aki soha nem fárad el ugyanazt a tanítást hirdetni – csak Jézus feltámadásának fényében van értelme. De annak semmi értelme, ha nem lenne feltámadás. Pál folyamatosan visszatér Krisztus feltámadásának tényéhez, még akkor is, amikor elítélték. A megtérés a hitének alapja, és szó szerint mindent megváltoztat. Még a következő szavakat is mondja: "Ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi prédikációnk, és hiábavaló a ti hitetek is!" (1Kor 15,14). Pál mindent Krisztus feltámadásának hitelességére helyezett, és minket is erre hív. 4. A feltámadás tényéről szóló viták hiánya a korai egyházban. A korai egyház számos elsődleges fontosságú kérdésről vitatkozott, különösen a feltámadás természetéről, de magáról a feltámadás tényéről soha, ami nyilvánvaló és vitathatatlan volt. János evangéliumi történetében, amikor Péterrel együtt bementek az üres sírba, azt látták, "hogy a kendő hever, és a fején lévő zsebkendő is: nem a kendővel feküdt, hanem feltekerték, oldalt, másik helyen” (János 20:7). János számára világossá válik, hogy Jézust nem vették el a sírból, és az sem, hogy nem támadt fel, mint Lázár. János tudja, hogy valami új történt; ahogy az evangélista mondja: "Láttam és hittem." 5. A mártírok hite. Az Egyház fennállásának kezdetétől a mai napig a keresztények önként életüket adják Krisztus feltámadásába miatt hitükért. Számukra a feltámadás nem egy szép álom, amelynek szentelik magukat, hanem egy kézzelfogható valóság, amelynek nevében szenvednek, és készek a legmagasabb áldozatot meghozni érte. Ahogy Ignác mártír mondta 108-ban: „Valóban feltámadt, és az Atya elhívta, aki elhív minket a halálból is, azokat, akik hisznek benne Jézus Krisztus által”. Röviddel e szavak után a mártírt oroszlánok tépték szét. Polikárp vértanú is, akit 155-ben máglyán égettek meg hite miatt, ezt mondta: „Aki elhívta a halálból, minket is feltámaszt, ha az Ő akaratát teljesítjük, követjük parancsolatai útját, és szeretjük azt, amit Ő magát. szeretett." 6. Az evangélisták „ellentmondásos” vallomásai történeteikben sok különböző részletet és különböző forrásokból származó anyagot mutatnak be, amelyek mindegyike megemlíti a feltámadás tényét. Van egy történetünk az emmausi útról, egy történet a reggeliről a tengerparton; látjuk Tamást, aki meg van győződve arról, hogy Jézus testén továbbra is lesznek sebek nyomai, megismerjük Mária Magdolna történetét stb. Mindegyikük a feltámadás tényéről tanúskodik. A Biblia szkeptikus olvasói rámutatnak a sok beszámoló közötti következetlenségekre; a scripturalisták azonban azt magyarázzák, hogy képesek egymás mellett élni. Az ilyen megbeszélések során gyakran szem elől tévesztjük a leglényegesebbet: ezek a történetek különböző emberek tapasztalatait mutatják be ugyanarról az eseménnyel kapcsolatban, de ez nem egy embercsoport tudatos cselekvése egy tény "teremtése" céljából. 7. Szemtanúk. A korinthusiakhoz írt levélben, amelyet a bibliakutatók 53-ra datálnak, Pál arról beszél, hogy az élő Jézus egyszerre 500 embernek jelent meg. Ha ez nem lenne igaz, nehéz lenne "büntetlenül" állítani egy ilyen esemény után ilyen rövid időn belül, hogy az megtörtént. Amikor Pál folyamatosan visszatér a feltámadáshoz, majd két lényeges tényre hivatkozik: a sír üres, és Jézus sokaknak megjelent. Ez meggyőző bizonyíték; ha másképp lenne, szavainak hallgatói és olvasói készséggel rámutatnának. 8. Nem keresztény források. Valójában számos utalás található Jézus létezésére olyan ókori szövegekben, mint Tacitus, ifjabb Plinius, Josephus és a szamosátai Lucianus görög szatirikus. A babiloni Talmud is említi Jézust. Minden forrás Jézus életének különböző aspektusairól szól. Josephus, a zsidó történész 93-ban írt. egy történet, amely megemlíti, hogy Jézust keresztre feszítették, majd elevenen megjelent követői között. Bár egyes tudósok megkérdőjelezik ezt a szöveget, jó néhány olyan verzió létezik, amely alátámasztja azt a tényt, hogy Jézus meghalt, majd valahogy visszatért a halál földjéről az életbe. Tacitus megemlíti Jézust, rámutatva, hogy keresztre feszítése nem vetett véget a kereszténység "babonájának". És bár a különböző szövegek eltérően mesélnek a Jeruzsálemben történtekről, Tacitus észrevett egy nagyon fontos pontot: miért nem Jézus halála volt az általa hirdetett vallás vége? Mert feltámadt a halálból. 9. Jézus nem halt meg másodszor. Bizonyítékunk van nemcsak Jézus feltámadásáról, hanem isteni mivoltáról is. Ma olyan emberekről olvashatunk, akik egy rövid halálélmény után újra életre keltek. Az Újszövetség azoknak a történeteit mutatja be, akik hosszú halála után újra életre keltek. Ahogy a Katolikus Egyház Katekizmusa (646) írja: „Jézus feltámadása lényegében más. Feltámadt testében a halál állapotából egy időn és téren túli életbe lép át. Jézus teste a feltámadásban megtelik a Szentlélek erejével; Dicsősége állapotában vesz részt az isteni életben, így Szent. Pál azt mondhatta Krisztusról, hogy „mennyei” ember. Jézus nem azért támadt fel, hogy újra meghaljon. Ezért vagyunk szemtanúk. 10. Történelmi vallás születése Az üldöztetés ellenére a kereszténység terjedt és fejlődött, és nem az apostolok személyes tulajdonságainak, vagy a Krisztusba vetett hit elismeréséből származó különleges előnynek köszönhető. Az apostolok gyenge emberek voltak, és Jézus tanításának elfogadása súlyos büntetésekkel fenyegetett. A Krisztusba vetett hit kialakulását a feltámadás élménye tette lehetővé, amelynek az első keresztények is tanúi voltak. A húsvét nem valami mítosz vagy fontos pszichológiai szimbólum ünnepe. Ez egy történelmi esemény emléke, amely minden reményünk, örömünk és boldogságunk alapja. Krisztus valóban feltámadt, ami azt jelenti, hogy hitünk nem hiábavaló! Forditotta és átdolgozta Héder János