Imádság a Kárpátaljai Református Egyház emlékzsinatán

2023. Nov 02., szerző: Adminisztrátor

Teremtő Istenünk, Mindenható Atyánk! Hálaadó szívvel, egy akarattal borulunk le most előtted, hogy hálát adhassunk a mi és az elődeink hitéért, mindazért a kegyelemért, szeretetért, áldásért és megtartatásért, amiben részeltetted az itt élő népedet nemzedékeken át.

Urunk, ha visszatekintünk, a Te kegyelmedből immár 100 éves Kárpátaljai Református Egyházkerület és tagjainak történelmére, akkor gyarló emberi felfogással egy-egy korszakot nézve azt is mondhatnánk, hogy megmagyarázhatatlan, hogy maradhatott meg és maradhattunk meg. Köszönjük Urunk, hogy Te a megmagyarázhatatlan dolgokban mutattad és mutatod meg ma is igazi hatalmadat és dicsőségedet. Köszönjük Urunk, hogy mindenkor elhívtál és alkalmasnak tettél olyan Krisztusban megváltott, Benned hívő és Lelked által vezetett
bizonyságtevőket, akik mindig is bátran szolgáltak, még akkor is, amikor ellenségeskedéssel néztek szembe, vagy veszélybe került az életük. Hálásan vagyunk, hogy mindenkor gondoskodtál arról, hogy legyenek őrállóink, elöljáróink,
így mondunk köszönetet az egyházkerületünk első és mindenkori püspökeiért, espereseiért, lelkészeiért, presbiteréiért és minden Lelked által vezetett szolgálattevőért.

Bár a múltban itt dúló háborúk, a nemzetrészeink szétszakítása, a lágerekbe való elhurcolás, a torz ideológiák, a tudományos istentagadás, a módszeres eltiltás a templomba járástól, a templomaink bezárása, meggyalázása, a parókiáink elkobzása, más múló világi dolgok dicsőíttetése sokszor megtépázta az itt élő néped sorsát, de Te mindenkor megtartottad az ígéretedet: akik Téged szeretnek, azoknak minden javukra szolgál. Te mindezekben a nehézségekben sem hagytad el a Benned reménykedő és Hozzád fohászkodó néped. Urunk, ott voltál azokkal, akik bujkálva, titokban házasodtak és a világi hatalom istentagadása ellenére mégis kérték a Te áldásodat, ott voltál azokkal az elhurcolt lelkészekkel és gyülekezeti tagokkal, akik évekig egy távoli, keleti vályogvető gödörben, titokban úrvacsoráztak, azokkal az itthon maradt asszonyokkal, akik hiába várták haza a férjeket és fiakat, mégsem csüggedtek, hanem téged választottak osztályrészül, csendben és imádságban várva a szabadításodat.
Még inkább hálásak vagyunk Urunk minden ajándékodért és az örömökért is, azokért a gyermekekért, akik a keresztség sákramentumában részesülhettek, akik a konfirmáció alkalmával bizonyságot tettek a megváltó Krisztusukban gyökerező
hitükről, a 90-es évek ébredéseiért, a fiatalok megtéréseiért, a templomaink és parókiáink visszaszerzéséért és felújításaiért, a gyülekezetek gyarapodásáért, az egyházi intézményeinkért, óvodáinkért, iskoláinkért. Hálád adunk Neked
azokért a fiatalokért, akik valamelyik kárpátaljai kisfaluból elindulva, vállalták, hogy Kárpátalján maradnak és lelkészként hirdetik az igét alkalmas és alkalmatlan időben.
Urunk, hisszük és valljuk, hogy Te nem a félelemnek lelkét adtad nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
Szentlélek Úr Isten kérünk, tölts be mindnyájunkat a tiszta szeretet lelkével, hogy igazságban és békességben éljünk, tudjunk imádsággos szívvel fáradozni annak a városnak a jólétén is ahová vitettél minket. Amint elődeink által, úgy általunk is erősödjön a Kárpátaljai Református Egyháztest, töltsük be akaratod és elrendelt küldetésünk, őrizz meg minket attól, hogy bármilyen módon akadályozzuk a terveid megvalósulását. Vezess minket, hogy más nemzetekkel is együtt építhessük a Te országod, a parancsaidra figyelve tudjunk józanon, bölcs döntéseket hozni, és így a Te nevedre dicsőség, ránk a Te gazdag áldásod szálljon. Istenünk, kérünk, áldd meg a Kárpátalján élő nemzetrésszel együtt magyar népünket, református anyaszentegyházunkat, a Kárpátaljai Református Egyházkerületet, annak gyülekezeteit.
Mindenható Urunk, a jövőben itt Kárpátalján érjen bármi is minket és az egyházunkat, azt szeretnénk kérni a mi Megváltó Krisztusunkban maradva: hogy csak azt az élő hitet el ne veszítsük, ami Benned mindenkor remélni megtanított és megtanít. Add, hogy mindenkor a Szentíráshoz, a Krisztus tanításához ragaszkodjunk, tudjunk megújulni személyes hitünkben, tudjon megújulni egyházunk, mindenkor lerázva magáról a világ porát és szennyét, hogy az Igét tisztán hirdesse, mindenkor a békességet képviselje és mi pedig egykoron elmondhassuk az apostol szavaival: Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. A Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen

Dr. Hadnagy István a Beregi Református Egyházmegye főgondnoka

Elhangzott a Kárpátaljai Református Egyház megalakulásának századik évfordulója alkalmából tartott emlékzsinaton

Beregszász, 2023. október 29.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.