100 éves Kárpátaljai Református Egyházkerület

2023. Oct 30., szerző: Adminisztrátor

Emlékzsinatot tartott a Kárpátaljai Református Egyházkerület megalakulásának 100. jubileuma alkalmából, a beregszászi református templomban, október 29-én.


Az ünnepi istentiszteleten részt vettek a Kárpát-medencei református kerületek püspökei, akik képviselték a testvérkerületeket, akiktől a 100 évvel ezelőtti történelmi helyzet elszakította a kárpátaljai reformátusságot:  dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, főgondnokával Molnár Jánossal, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke Pásztor Dániel és főgondnoka, dr. Molnár Pál, és a Szlovákiai Keresztyén Református Egyház püspöke Géresi Róbert valamint főgondnoka Porubán Ferenc. 

Az ünnepi istentiszteleten a Kárpátaljai Református Egyház zsinata, lelkipásztorai és gyülekezetei, intézményeinek képviselői megtöltötték a beregszászi templomot.

Dr. Fekete Károly püspök hirdette elsőként Isten igéjét a 100. zsoltár első három verse alapján. Száz év megtartatásának hálája tör fel a szívünkből és mégis az életünk, jelenünk nehézségei miatt, idegenül hangzik ez a felszólítás, hogy ujjongjatok az Úr előtt. Ujjongásunkat a sok nehéz történelmi tapasztalat, életünk veszteségei, hazug időszakok, sérelmek, változások sora, ami akadályozza. Van még erőnk, akaratunk ujjongani? - tette fel a kérdést az igehirdető. A zsoltáros bíztató szavai alapján kérem, ujjongjatok, mert nem akármilyen száz év van mögöttetek. Ebben a száz évben ott volt Isten előtt minden történés, minden szereplő, minden esemény felett. Ő maga volt veletek. Február 24-e óta otthon is énekeljük a himnuszotokat: Mindig velem, Uram, mindig velem... Életbevágóan fontos, hogy az áldásokat emlékezetben tartsuk, mert amikor nincs más remény, akkor a korábbi áldások emlékezete erőforrássá válik. Bátorítani kell magunkat az ujjongásra. 

Nem vagyunk kiszolgáltatva a világ erőinek, sem a magunk ösztöneinek, hiszen mi valljuk, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Az övéi vagyunk mindenestől, a gondokban, s nyomorúságokban, a sikerekben és örömökben is. A Jézus Krisztusban megtalált öröm az életünk alapja, ami elvehetetlen, mert hisszük, hogy akarata nélkül egy hajszál se eshet le fejünkről. Ez ad békességet és nyugalmat minden körülmény között és ellenére.

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! A Jézus Krisztusban megjelent Isten szeretettel, bocsánattal jött. Ő a mi menedékünk és üdvösségünk. Minden körülmények között ujjonghatunk Istenben. Minket az minősít, hogy kié vagyunk. Ő az, aki a nehézséget is áldássá tudja formálni. Velem vagy Istenem, mindig velem!- ez a mi életünk ujjongása, hirdette Isten üzenetét a püspök.

Az ünnepi emlékzsinatot Danku Gábor egyházkerületi főgondnok nyitotta meg, aki visszatekintésében ízelítőt adott a száz évvel ezelőtti nehézségekről, összehasonlítva a jelen kor kihívásaival az egyház életét.

Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi elnökének köszöntő levelét Baksa Dávid, a Csapi Református Egyházközség lelkipásztora olvasta fel, majd Orosz Zsolt zápszonyi lelkipásztor méltatta a száz éve megalakult egyházkerület első püspökét, Bertók Bélát.

Az ünnepi istentiszteleten a visszatekintések között énekek és imádságok hangoztak el.

Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke a 100. zsoltár 4.5. versét magyarázta. Elmondta, a reménység mindig hálaadással kezdődik. Az tud a jövőbe reménységgel tekinteni, aki először hálát adott. Ez a száz év is arról szól, hogy az örök Isten megtartott, hordozott, veletek van.

Adjatok és adjunk hálát mindannyian az Istennek, hazamenve, a templomaitokba, az intézményeitkbe bemenve.  Adjatok hálát az Istennek és magasztaljátok Őt. Így lesz reményteljes a jövőnk. Adjatok hálát, áldjátok nevét! Miért? Mert jó az Úr. Ez egy hitvallás: jó az Úr! Ez nem kérdés, hogy valóban jó az Úr? Mikor jó az Úr? El tudjuk mondani hitvallásként, hogy jó az Úr? Gondolj vissza, hányszor, hányféleképpen mutatta meg szeretetét, kegyelmét, irgalmát irántunk, egyházunk iránt, hívta fel a gyülekezet figyelmét a püspök. Megérdemeljük az Úr jóságát? Milyenek vagyunk mi? A zsoltáros hitvallása, hogy jó az Úr. Visszatekintve, ma, megállva, mondjuk együtt hitvallásként: jó az Úr, örökké tart szeretete, melyet Jézus krisztusban mutatott meg. Az Ő hűsége nemzedékről nemzedékre tart, emlékeztetett a tiszáninneni püspök.

Gondoljunk ma azokra a nemzedékekre is, akik előttünk jártak és ragaszkodtak az Úrhoz és az ő imádságaikat Isten meghallgatta, mi pedig ma itt lehetünk. Gondoljunk vissza a hitvalló templomépítőkre, akik a nehézségek között sok mindenről lemondtak, hogy nekünk legyen jövőnk. Ők az Isten hűségének bizonyságai számunkra. Ez a hálaadás és reménység az, ami megtart bennünket testvéri közösségben. Végezetül, Isten áldását kívánta a püspök az elkövetkező, reményteljes jövőre.

Géresi Róbert a Szlovákiai Keresztyén Református Egyház püspöke köszöntőjében elmondta, az elmúlt száz év sok eseménye köti össze a felvidéki és kárpátaljai reformátusokat, de nem csupán ez a közös bennünk. Vajon mi tartott meg bennünket itt a Kárpát-medencében? Megtartottak az odaszánt életű elődeink, de mégiscsak a legnagyobb, ami megtartott az az Isten szeretete. Kívánom, hogy így gondoljunk továbbra is egymásra, felvidékiek a kárpátaljaiakra és fordítva. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Velünk van Isten és Ő az, aki megtart bennünket. Minden nehéz időszaknak vége lesz. Ezért imádkozunk, hogy az Úr szeretete nyissa meg a kapukat, melyek a kegyelem felé vezetnek. Isten megtartó szeretete legyen mindannyiunkkal, kívánta a püspök.

Zán Fábián Sándor püspök a zsinat lezárásaként elmondta, az emlékzsinat, olyan, mint egy országgyűlés. Tizenkét éve, hogy megfogalmazódott az a gondolat, hogy a Kárpátaljai Református Egyház hívja össze a gyülekezeteket családi napra, ahol Isten előtt megállva tartunk bűnbánatot, megvalljuk bűneinket és kérjük Isten megbocsátó kegyelmét, hogy tegyünk hitvallást és áldást kérjen az Isten népe itt Kárpátalján. Ma ugyanezt kell tennünk, megvallani, hogy az Úr az Isten.

Az elmúlt évtizedekben dőltek meg rendszerek, ideológiák váltak semmivé, de bennünket megtartott az Úr. Ma sokan elvágynak innen, elkényszerülnek, de hisszük, hogy ha hűségesek maradunk Isten igéjéhez, itt élet lesz, ide vissza fognak vágyni, akik elmentek. Ki kell tartani, hogy hazajöhessenek a gyermekek, unokák. Ha a jövőt szemléljük, látnunk kell, hogy Istennek különös gondja van Kárpátaljára, a Kárpát-medencére. Mi itt sok szempontból jobb helyen vagyunk, mint ott, ahol a bőség zavara, a kísértések reklámfénye elvette az emberek józan eszét.

A püspök hitvallástételre és fogadalomtételre hívta a híveket, mint egykor Józsué a sikemi országgyűlésen megvallotta, hogy "Én és az én házamnépe az Urat szolgáljuk, mi most itt, együtt valljuk meg, az Úr az Isten.

Az ünneplő egybegyűltek együtt mondták el a vallás- és fogadalomtétel szavait: 

1. Hiszem és vallom, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma Istennek
hatalma minden hívőnek üdvösségére; hogy Jézus Krisztus az
egyetlen közbenjáró Isten és emberek között, és egyedül az Ő
halálába vetett hit által igazulunk meg, ingyen, Isten kegyelméből.
2. Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője,
református Anyaszentegyházamnak holtig hűséges, engedelmes és
minden áldozatra kész híve leszek.

A Kárpátaljai Református Egyházkerület megalakulásának 100 éves jubileuma alkalmából könyvkiadással is ünnepel. Három kötet mutatja be az egyházmegyék gyülekezeteit, intézményeit.

A kötetet Taracközi Ferenc beregszászi lelkész, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Kommunikációs Központjának vezetője mutatta be. Elmondta, a kötetekben sok fotóval és történelmi adattal találkozhatnak majd az olvasók. Ezeknek célja bemutatni a gyülekezetek templomait, egyházi ingatlanait és az azokban folyó jelenlegi munkákat. A templomok, akár régi stílusúak, akár az új kori építészet jegyeit hordozzák, összekötik a múlt és jövő nemzedékét. A jelen korban élők felé hangsúlyozzák az Istenhez és az igéhez való hűséget, a hit megtartását és megvallásának mindenkori fontosságát. Mára a templomok nem kizárólag az istentisztelet színhelyei, hanem különböző gyülekezeti missziós szolgálatoknak adnak otthont, mint pl. a gyermekek számára szervezett bibliahetek, ifjúsági és más alkalmak helyei, hogy minden korosztály otthonra találjon bennük.

2023-ban a Reménység évében azzal a reménységgel indítjuk útjára ezeket a köteteket, hogy a gyülekezetek egymás templomait látva, tudjanak hálát adni a megmaradásért. A leírások bepillantást engednek egy-egy gyülekezet életébe is. Adjon ez okot a további könyörgésre, hogy a megtartott alkalmakon, az ige hirdetése által, a közösség és az egyes emberek Istenben találjanak menedéket és reménykedjenek a jövendőben, együtt építve Isten országát a Szentlélek munkája által. A mai napon a Beregi egyházmegye kötete van a kezünkben, az ungi és a máramaros-ugocsai kötetek szerkesztés alatt vannak.

Az emlékzsinat résztvevői az áldás vétele előtt  a Kárpátaljai Református Egyház hitvalló énekét és nemzeti imádságunkat énekelték.

kresajto

Fotó: Fábián Zoltán

Videofelvétel: ITT

Összefoglaló: https://youtu.be/ZvbwwTasEpA

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.