Új református templom épült Újakliban

2023. Oct 03., szerző: Adminisztrátor

„Az Urat keressétek, akkor élni fogtok”

Aki templomot épít, az bízik a jövőben. Az ugocsai Újakli maroknyi református népe emellett tett hitet, amikor húsz évvel ezelőtt úgy döntött, gyülekezetet alapít, majd alig több mint tíz évre rá, hogy templomot épít. Hajlékot, ahol imádságaik által különleges módon találkozhatnak Istennel, ahol együtt áldhatják és magasztalhatják az Urat. Hosszú, kitartó imádkozással és szorgos munkával telt évek gyümölcseként ma egy igazi gyöngyszem áll a település központjában, amiért október első napján adtak hálát ünnepi istentisztelet keretében.

Megszólalt a hívogató harangszó, s a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspöke kitárta a templomajtót, hogy a csodálatos belső teret megtölthessék a helyi és a szomszéd települések hívei, a Kárpátalja különböző szögleteiből érkezett vendégek. „Szívemet hozzád emelem, benned bízom, ó, Uram” – énekelte bevonuláskor a gyülekezet, majd Zán Fábián Sándor Salamon királynak a jeruzsálemi templom felszentelésekor mondott imádságával kérte: „…Szemeid e házra nézzenek éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad: Ott lesz az én nevem! Hallgasd meg szolgádnak és népednek könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg és bocsáss meg nekik!... Tekints a Te szolgádnak imádságára és népednek könyörgésére. Hallgasd meg őket, valahányszor hozzád kiáltanak!” Majd az egyházkerület főgondnoka ajándékként egy Bibliát helyezett az Úr asztalára. Danku Gábor azt kérte és arra intette a gyülekezetet, hogy mindenkor Isten igéje legyen hitük és cselekedeteik zsinórmértéke. „A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2Tim 3,16-17) – emlékeztetett az apostol szavaival.

„Az Urat keressétek, akkor élni fogtok” – kezdte igehirdetését Ámósz próféta könyvének reménnyel teli intésével Zán Fábián Sándor. A templom ma Újakliban azt hirdeti, hogy itt az Úr népe él. Népe vagytok, neki gondja van rátok. Amikor sok a bizonytalanság, amikor sokan megkérdőjelezik, érdemes-e itthon maradni, érdemes-e templomot építeni, itt hajlék készült az Úr népének, ahol találkozhat Istennel, ahol közösségben is megélheti hitét. „Engem keressetek, és éltek” – szól a bátorítás mindnyájunkhoz. Az élet feltétele az Úrral való közösség, az ő közelsége. Istent keresni életre szóló feladat. Legyetek Istent kereső közösség. Lássák meg rajtunk, hogy Krisztus-követők vagyunk, hogy az ő Szent Lelke vezet bennünket az örök életre – zárta igehirdetését a püspök. Aki hálát adott Istennek, hogy megáldotta a gyülekezet törekvését, az építők fáradozásait. „Kérünk, tekints e házra szüntelen és terjeszd ki fölötte atyai oltalmadat!... Krisztus Urunk jelenlétével váljék igazi otthonná e szent templom, mi pedig, mint élő kövek, épüljünk fel lelki házzá” – szólt a könyörgés.

A templomépítés kezdetétől fogva segítő kezet nyújtott az Oldebroek-i református gyülekezet, akik 2012-ben vették fel a kapcsolatot az itteni gyülekezettel, és hamarosan elindították az építkezést. Ezúttal Frank Bosch tolmácsolta a holland testvérek köszöntését. Bacsi Margit helyi presbiter arra kérte a gyülekezetet: „tisztítsuk meg szívünket, jöjjünk az Úr Jézuhoz, váljon lelki templommá életünk”.  Dr. Trieb Gergely, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja a Szentírás szavaival köszöntötte és bátorította a „leghányatottabb sorsú, a megmaradásáért legkeményebben küzdeni kényszerülő” nemzetrészt: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” (Fil 4, 6), „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Pt 5, 7). „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá” (1Pt 2, 5), legyetek hűségesek az Úrhoz – szólt az új templomért hálát adó közösséghez Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese. Újakli hittanos gyerekei pedig verssel, énekkel mondtak köszönetet építőknek, támogatóknak.

A továbbiakban Laskoti Zoltán helyi lelkész ismertette a templomépítés történetét. Melyből megtudtuk, hogy a gyülekezetplántálás az 1990-es években kezdődött, amikor Oroszi Pál és neje alkalmanként tartott házi bibliaórákat. A közösség felkarolása új lendületet vett, amikor 2002-ben Lőrincz Attila lelkipásztor és felesége, Krisztina elkezdte rendszeresen látogatni a gyülekezet tagjait, aztán a helyiek kezdeményezték a gyülekezet hivatalos megalapítását. Hamarosan megfogalmazódott a gyülekezet szívében, hogy szeretnének egy saját templomot. Az Oldebroek-i református segítségével 2014-ben elkezdődött az engedélyeztetési folyamat és 2015-ben elindulhattak a munkák, s kisebb-nagyobb megszakításokkal nyolc év elteltével – a Magyar Kormány, a Bethlen Gábor Alap, a KRE, a külföldi támogatóknak, a kárpátaljai gyülekezeteknek köszönhetően – Isten áldásával nemcsak az impozáns szent hajlék, de a gyülekezeti ház is felépülhetett. 2017-ben a gyülekezet a Kecskeméti Református Egyházközségtől kapott egy harangot, ez hívogatja a híveket a mai napig. 

A hálaadó istentisztelet következő részében Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház „idegen lobogó alatt, de Isten tenyerén” eltelt 100 évének történéseit elevenítette fel. Isten nem hagyta el az ő népét, megadta az újjászületés reményét. S voltak bátor úttörők, akik rögtön a rendszerváltást követően visszaigényelték az elvett templomokat, a ledózeroltak helyén – meg ott is, ahol korábban nem volt – pedig újakat építettek. Az egyházkerület centenáriumának évében díszoklevéllel tüntették ki az elmúlt 30 év templomépítő lelkészeit és gondnokait: Pocsai Vincét és Varga Viktort a balazséri, Szilágyi Károlyt és Lőrincz Gézát a gáti cigány gyülekezet, id. Pocsai Sándort és Gerő Bélát a haranglábi, posztumusz id. Orbán Sándort a bilkei, Cserszenye Albertet és Baráth Erzsébetet a kispapi, Ember Istvánt az újbátyúi, Sütő Lászlót (posztumusz) és Cséke Bélát a bakosi, Horkai Lászlót és Papp Gézát meg Vilmát a szernyei cigány gyülekezet, Gulácsy Lajost (posztumusz) és Horváth Gyulát a munkácsi roma gyülekezet, Horkay László és Révész Endre a tiszaújfalui, Balogh János (posztumusz) és Nyeste Miklós a csapi, Balog Sándor a kisdobronyi cigány gyülekezet, László Károly és Egri Margit (posztumusz) a rahói, Seres János és Barna Gyula a batári, id. Oroszi Pál (posztumusz) és id. Fehér Zoltán az aklihegyi, Kiss Bélát az újakli, templomok felépítéséért. Akik nem voltak jelen, később veszik át az elismeréseket.

Adjunk hálát a korábbi templomépítőkért, s, hogy a háború árnyékában is új templomot adhatunk át. A hálaadó istentisztelet nemzeti imánk eléneklésével és szeretetvendégséggel ért véget.

Marton Erzsébet

Forrás: karpatinfo.net

Video: ITT


A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.