Ülésezett a Kárpátaljai Református Egyház Zsinata

2023. Apr 28., szerző: Adminisztrátor

Április 27-én ült össze a KRE Zsinata.

Az ülés a KRE püspökének áhítatával vette kezdetét. A Mk 3, 1-6 alapján kiemelte: Jézus istentiszteleten van, a zsidó rend szerint a zsinagógában, és szombat van. Üzenet számunkra, hogy tiszteljük az Istent, és az istentiszteletből adódóan történik gyógyulás. Hirdettetik az Ige. Másodszor az Ige vigasztal, az Ige tanácsot ad, az Ige megbékéltet, az Ige felindít, az Ige az, ami lelkileg is és akár testileg is gyógyít. Továbbá az a cél, hogy minden istentiszteleten változás legyen. Minden istentiszteleten az emberi szív, a bénult kezek megelevenedjenek, megerősödjenek és cselekvőkké váljanak. A farizeusok és a Heródes-pártiak cselekedeteiből, viselkedéséből tanulva mi ne legyünk olyan emberek, akik nem tudunk örülni annak, ha valakit meggyógyít Jézus. Mi legyünk azok az emberek, akik imádkozunk azért, hogy minden istentisztelet valóban legyen istentisztelet, imádattal, tisztelettel, hódolattal, aminek legyen olyan következménye Isten akaratából és Lelke által, ami változást hoz az emberi életbe, és azt a változást mi vegyük észre, adjunk érte hálát, és növekedjen, gyarapodjon, és erősödjön a gyülekezet a szolgálattevőkkel.

Az igei gondolatok után következett a KRE bírósági tagjainak fogadalomtétele.

Héder János főjegyző vette ki az esküt és Isten áldását kérte a bíróság munkájára.

Sor került a Generális Konvent csatlakozási, alkotmánymódosítási javaslatainak megtárgyalására.

A Magyar Református Egyház Közös Zsinata 2023. július 13-14-én Budapesten tartja ülését. A közös alkotmányunk 19. paragrafusának (2)-(3) szakasza a következők szerint rendelkezik:

A Magyar Református Egyház alkotmányozó és törvényhozó testülete a Közös Zsinat hatáskörébe tartozik a közös alkotmány elfogadása, ennek módosítása. Törvényt alkot mindazokban a közös kérdésekben, amelyekben a részegyházak legmagasabb szintű testületei felhatalmazzák.

Ezen rendelkezések értelmében a részegyházak zsinatainak felhatalmazást kell adnia a Közös Zsinatnak arra, hogy törvényt alkosson az alkotmány módosításáról. A tagsági reformot érintő változás szükségességéről a Generális Konvent 2020. május 20-án Gyulafehérváron tartott ülés hozott határozatot, melyet a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek szövetségének és a Nyugat-Európai Magyar Lelkigondozói Szolgálat tagfelvételi kérelme előzött meg.

A Generális Konvent ülésén az elnökség és a képviselők kifejezésre juttatták, hogy a világban szétszórtan élő magyar reformátusság egységének munkálása érdekében, szükségesnek tartják a tagság kibővítését, ennek érdekében az alkotmányos rendelkezések módosítását.

A csatlakozás jogi lehetőségének megteremtése érdekében a Generális Konvent kezdeményezi a Magyar Református Egyház alkotmányának módosítását a tagsági kérdésekkel foglalkozó 5. paragrafust, a Generális Konvent feladatkörével foglalkozó 20. paragrafust, valamint a Közös Zsinat létszámát megállapító "Függelék" vonatkozásában.

A Kárpátaljai Református Egyház Zsinata egyhangúlag támogatta a módosítási javaslatokat, melyek lehetőséget adnak a 2023. júliusában tartandó közös zsinata a KRE által delegált tagok részvételével döntsön a törvénymódosításról. A KRE elnöksége ratifikálhatja a jelentkező tagok felvételi kérelmeit.

A zsinaton nagy hangsúlyt kapott az imádkozás. A KRE vezetői imádságban hordozzák a kárpátalja, Kárpát-medencei reformátusok életét, megmaradását.

Nagy Béla, a KRE főjegyzőjének imádsága: Gondviselő Jó Atyánk, hálát adunk neked minden jó ajándékodért, amelyekkel fenntartod testi mivoltunkat. Hálatelt szívvel gondolunk most azokra a testi javakra, amelyekkel megajándékozol minket földi életünk során. Kérünk Istenünk, ments meg minket a keményszívűségtől és telhetetlenségtől. Cselekedd, hogy neked tudjunk hálát adni munkáink eredményeiért, gyümölcseiért, tudva, hogy Te vagy az, aki áldásoddal koronázod fáradozásainkat.

Urunk, köszönjük a mindennapi kenyerünket. Ami éppen annyi, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy ezzel a hétköznapi dologgal is közelíthetünk hozzád. Mert tiéd a Föld, a megművelt mező, Te adod az erőt, hogy a munkánk révén gyümölcsöt teremjen. Köszönjük a Te áldásodat, ami segít nekünk megszerezni a mindennapi élelmet és ruházatot. Nyisd fel szemünket, hogy mi magunk is meglássuk a hiányban szenvedőket és ne legyünk restek megosztani azt, amit tőled kaptunk!

Istenünk, a bűn rontása miatt olyan sokféle szegénység terheli emberi életünket. Mindannyian hiányt szenvedünk valamiben. S itt vannak világunkban a nincstelenek, a koldusok, a hajléktalanok, az éhezők és fázók. Igaz a Te szavad, Urunk, hogy: „…a szegények nem fogynak el a földről…” (5Móz 15,11). Értük könyörgünk hozzád, akiknek valamilyen oknál fogva kiürült a zsebük, akik lecsúsztak a mindennapi nélkülözésbe, és nincs kapaszkodójuk. Elesett állapotukban testileg-lelkileg szenvednek, de az is lehet, hogy már beletörődtek: nekik csak morzsák jutnak mások asztaláról. Istenünk, legyél irgalmas hozzájuk, nyújtsd ki feléjük megtartó kezedet azokon keresztül, akik ismerik, gyakorolják és tovább adják Krisztus Urunk szabadítását, aki kész volt minden gazdagságát megosztani. Adj bölcsességet a segítség módjának megfelelő gyakorlására, hogy az a leghasznosabb és leghatékonyabb legyen.

Mindenható Mennyei Atyánk! Te az embert saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rá bíztad egymás szolgálatát is. Add, hogy megszűnjön az öldöklés, a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában, üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson. Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat. A szeretet sokakban meghidegült, háborúk zaját és hírét halljuk. Közben lelkünk mélyén, sóvárogva vágyunk vissza abba a békességbe, melybe teremtettünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ez a vágyakozás olyan tettekké szilárdulhasson, melyek alapjai lehetnek egy békésebb jövendőnek. Békesség Fejedelme! Tégy bennünket a béke emberévé, mert csak így lehet számunkra áldásos a jövendő. Ámen.

Hunyadi Attila esperes imádsága:

Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Szívünk teljes hálájával és alázatával szeretnénk megállni Felséges színed előtt, megköszönve azt az oltalmat és védelmet, mellyel mindeddig körülvettél és betakartál, hogy e vészterhes időszakban a tieid biztonságban legyenek. Köszönjük, hogy erre az alkalomra is úgy indulhattunk el, hogy Te felénk kiterjesztetted oltalmazó kezed.

Így imádkozunk azokért a testvéreinkért, akiket hitük miatt üldöznek, akik támadásoknak vannak kitéve a Te nevedért. Segítsd Őket Urunk, hogy a mindennapok terheihez és harcaihoz, legyen meg a szükséges erejük és kitartásuk, ne álljanak meg félúton, hanem hadd tudjanak végigmenni az úton, eljutva egészen a célig. Számunkra pedig, adj készséget és indíttatást, hogy ne feledkezzünk el imádkozni, az üldözött keresztyén testvéreinkért.

Eléd hozzuk Urunk egyházunkat, Te látod igazán, egyházunk helyzetét, és látod azt is, hogy mi, mit tettünk vagy teszünk vele, sokszor Rád hivatkozva, de mégsem a Te akaratodat követve. Most alázatos szívvel kérünk, adj újra egyházunkba lelki ébredést, hiszen mi is valamennyien, ezáltal jutottunk közelebb Hozzád és érthettük meg, és értetted meg velünk, hogy mi a Te akaratod, hol a kijelölt helyünk, hol kell világosság fiaiként helytállnunk és szolgálnunk. Kérünk Urunk, növeld a mi hitünket és adj nekünk engedelmes szívet és lelki látást, mellyel észrevesszük az özvegyet és árvát, a szenvedőt és csüggedőt, a szükségben lévőt és nélkülözőt, hogy hadd tudjunk feléjük a Te kinyújtott kezed lenni.

Imádkozunk Urunk türelemért, melyből nekünk mindig sajnos kevés van, és a legtöbb problémánk és félreértésünk a türelmetlenségünkből adódik, mert nem tudtunk hittel várni. Taníts Urunk, hogy életünket és megnyilvánulásainkat figyelve tanuljanak gyermekeink is. Rontsd le a Gonosz munkáját, hogy ahol szemben állnak egymással felekezetek, közösségek, ott Benned közös nevezőre jutva, testvérként tudjanak továbbmenni, azon az úton, melyen Te, mint jó Pásztor vezeted őket. Segíts, hogy ne a gyűlölet hangja, hanem a szeretet szava legyen erősebb.

Imádkozunk Urunk a szétszakított családokért, családfőkért, akik a kialakult helyzet miatt, kénytelenek egy időre elhagyni otthonaikat, szeretteiket. Te látod őket, családjaikat, hogy hogyan telnek mindennapjaik, és mindennap hogyan közelednek Hozzád. Te látod lelki és fizikai állapotukat. Azért imádkozunk, hogy tartsd meg őket hitben, bárhol legyenek a nagyvilágban. Tedd még erősebbé azt a köteléket, mellyel egykor egybekötötted életüket és ne engedd, hogy a Gonosz tönkretegyen családokat, felnőtt és gyermeki életeket. Adj kitartást számukra, adj egyetértést és egységet, Fiadért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

 

A Zsinat megtárgyalta a Kárpát-medencei jogharmonizáció keretén belül előterjesztett beadványt, melyet Héder János a liturgiai bizottság részéről ismertetett.

Homoki Tibor  KRE jogalkotó bizottságának elnöke felterjesztése alapján a Zsinat tárgyalt a KRE köznevelési törvényével kapcsolatos intézkedésekről, melyet első olvasatban elfogadva továbbítanak a KRE gyülekezeteinek, intézményeinek.

Az egyebek között sor került a beadott lelkészszentelési kérelmek megtárgyalására.

A Zsinatot Danku Gábor a KRE főgondnoka imádsággal zárta.

Mindenható Istenünk, mennyei Édesatyánk!

Hálaadással állunk meg újra teelőtted, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy most is itt vagy közöttünk szó szerint, bocsáss meg, hogy nem vesszük ezt teljesen komolyan. Köszönjük, hogy ebben a nehéz időszakban ismét összejöhettünk, és így egymás hite által épülhettünk. Köszönjük neked, hogy Kárpátalja még mindig a béke szigete. Köszönjük, hogy a te Igédet még hirdethetjük itt szabadon és bátran.

Köszönjük, hogy te a békesség fejedelme vagy. A te békességedet kérjük egyen-egyenként a szívünkbe. Adj békességet családjainkba! Imádkozunk a határon túl rekedtekért. Te légy az összekapcsoló. Adj békességet a nagy családokba, a gyülekezetekbe is.

Add a te békességedet a zsinatba is, mert tudhatjuk, hogy vezetőkként a sátán kiemelt célpontjai vagyunk. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan gyakran idézzük a te Igédet elméletben, de gyakorlatban nehezen vesszük komolyan. A 133. zsoltár azt mondja, hogy  ̋ Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek ̋ Jakab apostol pedig azt írja, hogy  "Mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát ̋ A nyáj nem tud addig egységben lenni, míg a pásztorai megosztottak. Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy te vagy! Boldogok a békességre igyekvők. Add, hogy mi így, tevékenyen, energiát befektetve törekedjünk a békességre.

Te hozz békét országunkba! Kérünk, Uram, ha egyezik akaratoddal, irányítsd vezetőink szívét úgy, hogy az országok javára és a mi javunkra váljon. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert szeretsz.

De te adj békét Szudánba is, és az egész világon, ahol háborúk dúlnak. Könyörülj az üldözött keresztény testvéreinken. Nehéz felfogni, hogy a mostani időkben is évi kétszázezer testvérünk hal vértanú halált.

Áldunk téged, hogy tudattad velünk, hogy te vagy az Úr, mindenség Istene is.

Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.