Hálaadás Verbőcön a megújult templomért

2022. Nov 07., szerző: Adminisztrátor

Kősziklára épült ház – Jézusra alapozott élet

Verbőc református népe mindig is erősen ragaszkodott templomához, hitéhez. Ez jelentette a megtartó erőt a legnehezebb időkben is. Példaértékű az az összefogás, melynek köszönhetően felújították a szovjet érában elvett, s 1989-ben romos állapotban visszakapott isteni hajlékot. S most, a háborús időkben is bizonyságot tettek arról, hogy Isten mindenkor a jó ügy mellé áll. Az ő gondviselésének köszönhetően, a magyar kormány támogatása révén és a hívek önkéntes munkájával 2022-ben sikerült teljes egészében felújítani a tetőszerkezetet, s felfrissült a templom festése is. Mindezért hálát adni gyűltek össze az elmúlt vasárnapon.

A hálaadó istentiszteleten Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperesének lekcióolvasását követően Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette az igét.

A Mt 7, 24–27 alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy nem elég meghallani Isten igéjét, de cselekedni is kell azt. Most, amikor recseg-ropog körülöttünk a világ, nekünk a megváltó Krisztusra kell építeni életünket. A példázatbeli bolond ember homokra építette a házát. Lehet, hogy az nagyon szép lett, és valószínű, hogy gyorsabban elkészült, mint az, amely a sziklára épült. A homokos parton ugyanis le kell ásni ahhoz, hogy a sziklaalapig eljusson a házépítő. Aki ezt elmulasztja, és alap nélkül építkezik, nem számol a következményekkel. Háza ki van téve a zord időjárásnak. „És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.” (Mt 7, 27) Az okos ellenben sziklára épít, és jöhetnek árvizek, szelek, az nem omlik össze, mert „kősziklára volt alapozva”. (Mt 7, 25). Erre az erős kősziklára, Jézusra kell nekünk is alapozni az életünket, mert vannak próbák a keresztyén ember életében is. S csak akkor van megmaradásunk, ha Jézushoz megyünk és cselekedjük az Úr akaratát.

Az igehirdetést követően Molnár Zsolt helyi református lelkész köszöntötte a vendégeket, majd ismertette a közel 500 éves református gyülekezet, illetve a sok próbát megélt templom történetét. Mint megtudtuk, a szovjet hatóság által 1961-ben bezárt templom megnyitásáért 1988-ban a gyülekezet tagjai még Moszkvába is elmentek, de rájöttek, hogy ebben az ügyben csak az imádság segíthet. És Isten megmutatta, hogy az a hatalom, amely nem rá épül, hanem egyenesen gyűlöli őt, úgy elbukik, hogy alig emlékeznek rá, viszont az ő ügye fennmarad és győz. Nagy összefogással akkor helyreállították a templomot, s az évek során mindig javítottak állapotán. 2004. június 11-én azonban hatalmas vihar és jégeső verte el a falu termését, és a vihar megrongálta a templomtornyot is. Ideiglenesen megerősítették, rendbehozták a tetőszerkezetet is, ám az teljes felújításra szorult. 2021-ben pályázatot nyertek, ám csak 2022-ben kezdhettek a tényleges munkához, amit a háború ellenére – sokak buzgó imádsága mellett – sikerült befejezni. Istennek hála és dicsőség ezért.

Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője felolvasta a Magyar Országgyűlés elnökének a gyülekezethez írott levelét. Ebben Kövér László megköszönte a verbőci és a kárpátaljai magyarság helytállását és újra megerősítette, hogy a kárpátaljai magyarok mindig és mindenben számíthatnak az anyaország és a magyar nemzet támogatására. Kifejtette, hogy Magyarország szomszédként egy szuverén, erős és demokratikus Ukrajna létrehozásában érdekelt, amely képes biztosítani polgárai számára a szülőföldön való boldogulás lehetőségét. „A kárpátaljai magyar ügy megoldásra váró európai ügy is”, fogalmazott a házelnök. Aki a jelenleg Ukrajnában lőfegyverekkel, illetve egész Európában szellemi és gazdasági fegyverekkel zajló háború kimenetelével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nem azok fognak nyerni, akiknek erősebb a fegyverük, hanem azok, akiknek erősebb a hitük. A hitből fakadó áldozat és kitartás győzelemre fogja segíteni a kárpátaljai magyarság és az európai nemzetek ügyét, fogalmazott Kövér László.

Megmaradásunk záloga volt és marad mindenkor a hitünk. Aki bízik Istenben, azt a legnehezebb időkben sem hagyja el az Úr, fogalmazott köszöntőjében Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke. Az ünnepségen a Magyarok Kenyere programban való kiemelkedő részvételért ajándékkal mondott köszönönetet Zán Fábián Sándornak a KRE püspökének, Molnár Zsolt lelkipásztornak és Gyebnár István ügyvezető konzulnak.

Kiss Antal teológus, fejlesztéspolitikus – aki a Vizsolyi Biblia egy hasonmás kiadását ajándékozta a gyülekezetnek – a verbőciek jó lelkiismerettel végzett munkáját emelte ki köszöntőjében: Isten itt nemcsak a tempomban, de a fóliasátrakban is ott van, mondta. A nehéz időket a templom és hit nélkül nehéz átélni, fogalmazott Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke. Ha megőrzöd Krisztus-hited, Jézus is megőriz téged, fogalmazott Fodor Gusztáv lelkipásztor, a Tisza-tavi Keresztyén Polgári Kör alapítója, majd néhány történelmi emléket idézett fel, mi mindent őrzött meg Verbőc református népe az idő során.

A továbbiakban a hálaadó istentiszteleten résztvevő lelkészek köszöntötték egy-egy igével a gyülekezetet – Nagy Béla főgondnok egészségügyi okok miatt – levélben küldte el köszöntését –, majd a hittanos gyerekek versben, énekben adtak hálát a megújult templomért, Isten megtartó kegyelméért.

Végezetül Molnár Zsolt abbéli reményének adott hangot, hogy 2044-ben, amikor 500 éves lesz a verbőci református gyülekezet, a repedt haang helyett egy új, szép hangú fogja majd hívogatni Isten akkori gyülekezetét.

Marton Erzsébet

 

Ünnepi beszéd:

Verbőc reformációja az 1543-44-es esztendőhöz köthető. A XVIII. század elején a Beregi Egyházmegye gyülekezetei között a IV. Processusban Verbőcöt anyaegyházként említik. Az 1808. évi vagyonösszeírás szerint a Parochiális Telkek és Házak, amelyekben t.i. "az Tiszteletes Prédikátor és Oskola Mester lakoznak, fekszenek a Templommal és a Fa Toronnyal együtt az utssza Déli részén.....a Templom kőből vagyon és igen régi."

A ma is használatos templomot 1828-ban építette a gyülekezet, a torony később 1844-ben épült hozzá.

A templom 285 férőhelyes. A templomban használatos orgonát 1887-ben készítette Váradi Sándor, ároktői orgonamester. 2015-ben Dr. Kövér László házelnök úr adományából Schreiner Sándor újította fel, Stul Eszter hittanos segédletével.

1961-ben a Szovjet hatóság (Hruscsov olyan rendeletet hozott, hogy ha 5 kilométeren belül ugyanazon vallásfelekezethez tartozó két templom van, az egyiket be kell zárni. Mivel Szabó Elemér lelkipásztor Feketepatakon volt megválasztott lelkész, a verbőci templomot törölték a nyilvántartásból. Lelkész nem léphetett be a templomba, de a hívek bejártak énekelni és imádkozni. Andropov, akkori miniszterelnök ideje alatt ezt is megtiltották. A templom belső ajtaját bezárták, csak a harangot használhatták temetés alkalmával. Az akkori párttitkár „muzsika termet” akart csinálni a templomból. A falakat mozaikkal akarták kirakni, de nem akadt ember, aki az átalakítás munkáját felvállalta volna. Egy darabig mégis zeneiskolának használták.

A templom megnyitásáért 1988-ban a gyülekezet tagjai még Moszkvába is elmentek, de a helyzet azt mutatta, hogy ebben az ügyben csak az imádság segíthet. Az Isten megmutatta, hogy az a hatalom amely nem rá épül, hanem egyenesen gyűlöli Őt, úgy elbukik, hogy alig emlékeznek rá, viszont az ő ügye fennmarad és győz. 

1989-ben a templomot megnyitották, és újra a rendeltetését tölthette be. Azonban, amikor kinyitották a templom ajtaját, a gyülekezet elé megdöbbentő látvány tárult. A templom berendezése teljesen romokban állt. A látvány a híveket elszomorította, de nem tántorította el.

Buzgó imádkozásba és adakozásba kezdett a gyülekezet és az összegyűlt pénzt a templom felújítására fordították. A templom belsejét feltöltötték 40 cm földdel. A tetőn a bágodlemezeket átfordítva befedték. A templomba megszegezték a régi padokat, és úgy készültek a templom megnyitására kitűzött ünnepségre. Már ekkor eldöntötték, hogy új, tölgyfából készült padokat fognak a régiek helyére tenni. (Az összegyűlt adományból Gönczy Árpád asztalosmester 47 köbméter tölgyfarönköt vásárolt, ebből készítették a padokat és a bejárati ajtókat)

Gönczy Árpád asztalosmester 1975-2011-ig a gyülekezet gondnoka volt. A padok alá deszkapadlót raktak le, a templom padok deszkáiból a leeső tölgyfavégekből parkettát készített, amit a padok között és a templom közepén láthatunk. 1990-ben készült el a belső bejárati ajtó, ugyanebben az évben lettek újrafestve a kazetta tartó szerkezetek. 1993 augusztusában hozzákezdtek a padok készítéséhez, és 1994 húsvétjára helyére került az utolsó pad is. 1995-ben lett befejezve a parketta. Azóta minden harmadik évben Gönczy Árpád és családja saját költségen és munkán, újralakkozza a padokat és a parkettát.

A templombelsőt az eredeti állapotába állította vissza a gyülekezet. A templomban szólt az Ige és a gyülekezet szaporodott, és így szaporodtak az alkalmak is.

2004. június 11-én szombaton estére hatalmas vihar és jégeső verte el a falu termését és a vihar megrongálta a templom torony nyugati oldalát. A toronysüveg tartógerendázatát, a tartószerkezet deszkáit belülről megerősítették és rendbe hozták. Ezt a munkát Filep András és Szimku Tibor úgy végezték el, hogy nem bontották ki a tetőt fedő bádogot.

2005-ben bárdházai  tetőfestő mesterek átfestették a templomtetőt, és kijavították a torony és hajólemezein a lyukakat, szilikonnal bejavították, de már akkor jelezték, hogy a fedőlemezzel nagygondok vannak. Sok a hézagrepedés, és a rozsda marta sérülés a lemezen. A torony bádoglemezének a rögzítő fülei korrodálódtak és a fedőlemez elvált a tartószerkezettől. Ideiglenes megoldásként hozzászegezték a deszkázathoz, de ezzel újabb lyukak keletkeztek a lemezen. Más megoldás kivitelezhetetlen volt, mert a gyülekezet nem bírta volna el a rá nehezedő anyagi terheket.

2007-ben a Nagyszőllősi Tűzoltóparancsnokság hosszas felszólításának eleget téve, Dáci Antal presbiter vezetésével egy vészkijáratot vágott a presbitérium a keleti oldalon, amelyhez a bejárati ajtót Gönczy Árpád készítette. A tölgyfadeszkát Molnár Gyula adományozta, a betonozást Horváth Miklós és Sipos Béla végezték. Ugyancsak Horváth Miklós és családja adományozta a bajárati templomajtó elé a burkoló lapokat, és megbízásából komája, Rózsa Béla presbiter rakta le a burkolatot. A kijárati ajtó fölötti kovácsoltvas tetőt, Füzesi Ferenc készítette.

2009-ben Balogh Imre erdész 3 tő tölgyfát adományozott, és Németh József asztalosmester ebből esztergályozta a karzatot tartó oszlopokat. Stul Lajos tölgyfa gerendájából Stul Csaba asztalosmester elkészítette a karzatba vezető tölgyfa lépcsőt. Ugyanebben az évben belső festést végzett a gyülekezet. Bárdházai mesterek újraszínezték a külső falakat. Ebben az esztendőben került sor, az ablakok cseréjére is.

2017-ben Stul Sándor presbiter vezetésével és koordinálásval gyűjtésbe kezdett a gyülekezet és karácsonyra fűtött templomban ünnepeltünk, ugyanis 2 darab inverteres klímát vásárolt a gyülekezet. Stul Ferenc gondnok ugyanebben az esztendőben a kihangosításra szervezte a gyűjtést és közadakozásból elkészült a templom hangtechnikájának beszerelése is.

2019-ben Horváth Attila gondnok kezdeményezésére kovácsoltvas kerítést épített a gyülekezet közadakozásból.

2021-ben Dr. Orbán Viktor miniszterelnök kormányfői döntése értelmében gyülekezetünk pályázatot nyert, a templom tetőjének teljes cseréjére. A szerződéskötés és a folyósítás belenyúlt az őszbe. A szükséges faanyagot megvásároltuk, és Papp Gizella telkén beraktuk száradni. Azonban télvíz idejére nem tudtuk elkezdeni a munkát. Nem volt véletlen. Isten ugyanis a gyülekezet tagjait csodálatos adakozásra buzdította. Még sosem volt olyan idő, hogy a forrás rendelkezésre állt, csak az alkalmas időre kellett várni. S aztán jött a hírhedt februári dátum: február 24., vele együtt a betegségek sokasága. Sokunk buzgó imádsága lett, hogy Isten adjon alkalmas időt, hogy a templomot át tudjuk fedni.

Filep András presbiter testvérünk azt mondta, azért maradt itthon, hogy ezt a munkát elvégezze. Ahogy az idő engedi, a munkát megkezdi. Június 28-án kezdett hozzá csapatával az állványzat kiszállításához, és júliús 4-én hozzáláttak a munkához.

A régi bádoglemezt szakaszosan szedték le, hogy véletlen se ázzon be a templomtető. A bádogot tartó tölgyfa lécek, kézzel faragott lécek voltak. Az idősebb testvérek, 80 év felettiek nem emlékeztek cserére), az ő bizonyságtételük szerint több mint 100 évesek voltak. Még régi kovácsolt szegekkel voltak megakasztva, életveszélyes volt ráállni is. Isten különös gondviselése, hogy a 2022-es nyár a legaszályosabb nyárként vonul be a történelembe. A mezőgazdaság szempontjából kritikus, hogy 90 napon keresztül nem esik az eső. Tetőfedés szempontjából pedig ideális. Kérdezték is sokan: Tiszteletes úr, miért nincs eső? Templomot fedünk, hangzott a válasz. És Verbőcön a termelők, ahogy aszálykárt szenvedtek, dicsőítették a hatalmas Istent, aki száraz időt parancsolt a templomának a fedéséhez. Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Inkább kegyelmes, jól tudja mit akar. Rendel forrást, mestert, jó időt, Hálával tartozunk érte. 24 munkanap alatt készült el a templomhajó újrafedése. Amikor helyére került az utolsó hosszú lemez is, Isten esőt adott. Csak úgy csillogott a lemosott új lemez.

Augusztus 16-án bontották ki a tornyot. A leszedett lemezeket még a vashulladék gyűjtők is alig akartak pénzért megvenni. Mint a rosta, olyan lyukas volt. Alatta a tartószerkezet teljesen elkorhadt. Újra cseréltük, és csak hogy számokat is lássunk 10 000 csavarral lett rögzítve. 124 db 2mx1,2 m síklemezből lett kézzel hajlítva a fedőelem, majd kézzel a helyén bádogpánttal odacsavarozva, így a bádog nagy részén takarásban van a rögzítő csavar. A csatornát, és a torony díszelemeit Csurmán András bádogosmester kézzel hajlította, és nagy gondossággal szerelte fel.

A tető átfedése után, ha már fenn állt az állás azt kérdezték a hívek: Nem festjük le a tornyot? Összeadjuk a rá valót! Aztán jött Kiss Antal testvérünk és mondta, ide térkő is kell, és már meg is kezdte rá az adakozást.

Köszönjük az adakozásokat. Köszönjük a Magyar Kormány támogatását, Az adakozásokat, az imádságokat, a presbitereknek a segítséget, Gyöngyike néninek a mindennap megfőzött kávét, az asszonytestvéreknek a segítséget. Filep Andrásnak, Taracközi Zsoltnak,Kutlánics Csabának, Filep Attilának és Maximnak a minőségi munkát.

2028-ban 200 éves lesz a verbőci templom, 2044-ben a torony, de ez a dátum sokkal jelesebb. 1844-ben amikor megépült a torony 300 éves volt a Verbőci Református Gyülekezet. 2044-ben 500 éves lesz. Az itt jelenlévő hittanosok boldog édesanyák, és büszke édesapák és hűséges presbiterek és gyülekezeti tagok lesznek majd. Hiszünk benne, ha hamarabb nem, de akkora a repedt harang helyén is egy új, szép hangú harang fogja hívogatni Isten akkori gyülekezetét.

 Molnár Zsolt verbőci lelkipásztor


A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.