Hála és számvetés

2022. May 22., szerző: Adminisztrátor

Ülésezett a Generális Konvent

„Az egység egyszerre ajándék és feladat” — áll a gyulafehérvári Generális Konventen elfogadott, a Közös Kárpát-medencei magyar református missziói stratégiáról szóló vitairatban. A testület május 20-án, a Református Egység Napja előtt ülésezett az erdélyi városban. Az ülésén sok szó esett a kárpátaljai testvérek megsegítéséről nehéz helyzetükben, a világ magyar reformátusainak tagságáról a Közös Zsinatban, amelyet össze is hívtak 2023-ra.

Csodálatos alkalom, hogy így egybehozta Isten ezeket a napokat, és együtt ünnepelhetünk. Nagy várakozással néztünk elébe ennek a találkozónak – mondta Kató Béla a házigazda Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, majd a 100. Zsoltárt idézte. Az egységnapot és a konventet vendégül látó egyházkerületet Kolumbán Vilmos nagyenyedi rektor mutatta be, majd Buzogány Dezső előadásában az idén 400 éves erdélyi református oktatásról hallhattak a jelenlévők.


HÁLAADÁS ÉS FELADATOK

Ukrajnában háború tört ki, és mi reformátusok azonnal reagáltunk a helyzetre – mondta Gér András A Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa az elmúlt évet összegző beszédében. Örömteli eseményeket is felidézett, mint például, hogy több mint hetven év után új Református Énekeskönyv látott napvilágot, és már 50 ezer példány fogyott el belőle. Feladatként említette, hogy a koronavírus-járvány során elmaradt híveket újra el kell érni. „Csak az igére alapozva, Isten szolgálatba küldését betöltve végezhetjük munkánkat. Így tekintsünk majd a kárpát-medencei missziós stratégia tárgyalására is” – intette a konvent tagjait a tanácsos.

A MISSZIÓ KÖZÖS ÜGY

A Közös Kárpát-medencei magyar református missziói stratégiáról szóló vitairatot a Generális Konvent el is fogadta, és felkérte az egyházmegyéket, hogy a következő időszakban vitassák meg azt, és tegyék meg építő javaslataikat, hogy 2023-ban már a közös zsinat elé lehessen terjeszteni a kész dokumentumot. Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke elmondta, a missziós stratégia megalkotása „szembenézés saját magunkkal, számvetés, hogy mit értünk el, hol vannak a nehézségeink, és demonstrálás kifelé, a nem református közvélemény felé”. A püspök úgy gondolja, az egyik legfontosabb feladat a belső szellemi vonalak megerősítése. A dokumentum leszögezi: „Az egység egyszerre ajándék és feladat. A 2004 óta működő Generális Konvent felelőssége, hogy az egységet a részegyházak közös felelősségvállalásával világos missziói stratégia mentén munkálja”.

A missziós stratégia nem csak a jelenlegi helyzetet kívánja elemezni, hanem célokat is kitűzne, és az ehhez vezető út építőköveit, a konkrét teendőket is megfogalmazná. Ezek között például olyanokat találunk, mint a Magyar Református Egyház közös lelkészéletpálya-modelljének megalkotása, a magyarországi keresztyén roma szakkollégiumoknak megfelelő intézmények alapítása az egész Kárpát-medencében vagy a Nemzeti Összetartozás Napja keresztyén tartalmi és spirituális vetületének megfogalmazása.

Az egységes Zsinat tagfelvételi szabályait is rendezte a Generális Konvent. A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége és a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat és más kérelmező szervezetek előtt a kezdeményezett alapszabály-módosítással megnyílik a lehetőség az esetleges további tagok felvételére. Négy zsinati tagságtípus bevezetését támogatta a Generális Konvent: alapító, befogadott, közösségi és megfigyelő. Arra is felhatalmazta a konvent elnökségét, hogy meghatározza a csatlakozó szervezetek számát.

A SZERETETSZOLGÁLAT ÉS A GYÜLEKEZETEK ÖSSZEFOGÁSÁRÓL

Megrendítő, amikor egy szundikáló óriás megmozdul – mondta Czibere Károly Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke a kárpátaljai testvérek és az ukrán-orosz konfliktustól szenvedő többi ember megsegítéséről. „Amit átéltünk az utóbbi időben, nagy bizonyságtétel volt.” Kiemelte, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat a háború kitörésének hírére azonnal a határra sietett, de már ott találta a határmenti református gyülekezetek tagjait és lelkészeit. A szeretetszolgálat 480 tonna adományt osztott szét, ebből 300 tonnát vittek Kárpátaljára, és még ugyanennyit vittek a gyülekezetek is. Czibere Károly beszámolt a Kárpát-medencei Református Diakóniai Egyeztető Tanács újraszervezéséről is. Ennek feladata az lesz, hogy a tagegyházak diakóniai munkáját segítse.

HISZÜNK ABBAN, HOGY VAN JÖVŐNK KÁRPÁTALJÁN

A köszönet és a hála szavaival szólt a megjelentekhez Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök, aki szerint a református egység jelesre vizsgázott a bajba került kárpátaljai magyarok megsegítésében. Egyre többen imádkoznak azért, hogy a „támadó és védekező fegyver is feleslegessé váljon”. „Most nem adományokat kérek, hanem könyörgést és böjtölést, mert hiszem azt, hogy Isten meg tudja változtatni a nagyhatalmak politikáját.” – mondta a püspök. Már gondolkoznak az újraindítás lehetőségein és a háború utáni időszak feladatain, de emlékeztetett, hogy sok munka vár mindenkire, mert „nagyon sokan állnak ott a küszöbön”, akik gondolkodnak, hogy elmenjenek vagy maradjanak. Hozzátette: „Hiszünk abban, hogy van jövőnk Kárpátalján.”

DÖNTÉSEK ÉS ZÁRÓNYILATKOZAT

A Generális Konvent Elnöksége az ugyanaznap, délelőtt tartott ülésén támogatta, hogy a Református Oktatási Alapba összegyűlt összeget az egyház ne megduplázza (azaz ugyanannyival kiegészítse, amennyi pénz összegyűlt), hanem minden évben előre meghatározott összeget tegyen hozzá, mert ez sokkal kiszámíthatóbb a költségvetések tervezése szempontjából. A konvent elnöksége arról is döntött, hogy az alapból jelentős összeget zárol idén őszig, és a kárpátaljai helyzet függvényében egészben vagy részben a Kárpátaljai Református Egyházkerület oktatási intézményeire fordítja majd.

A Generális Konvent elfogadott Zárónyilatkozatában hálát adtak Istennek, hogy a világjárványt többé-kevésbé sikerült megfékezni, és fájdalommal emlékeztek azokra, akik az elmúlt két évben életüket vesztették a koronavírus következtében. Az oktatás fontosságát is hangsúlyozták, hiszen „a kisebbségbe került magyarság fennmaradásának záloga az evangélium tiszta hirdetése, az anyanyelvű oktatás megerősítése és a népegyházi keretek kiépítése”. A zárónyilatkozatban a Konvent elkötelezte magát az ukrán-orosz konfliktus elől menekülők ügyének felkarolása mellett, és imádkozik azért, hogy véget érjen a vérontás és az ártatlanok szenvedése. Ígéretet tettek arra, hogy a Konvent ezután is „mozgósítja erőit a kárpátaljai református magyar testvéreink támogatására és mihamarabbi visszatérésére szülőföldjükre.”

A Generális Konvent a Közös Zsinatot 2023 első félévére hívta össze, és felhatalmazta az elnökséget, hogy határozza meg a pontos időpontot és a helyszínt.

Ulicza Tamás

A Generális Konvent zárónyilatkozata

Összeült a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete. Gyulafehérváron, a Magyar Református Egységnap rendezvénysorozatának keretében tanácskozott a Generális Konvent elnöksége, majd plenáris ülést is tartottak május 20-án délután. Az ülés végén megfogalmazott zárónyilatkozatukat teljes egészében közöljük.

Az Erdélyi Református Egyházkerület meghívására, mi, a Kárpát-medencei magyar reformátusok, Isten kegyelméből, újra találkozhattunk, ez alkalommal Gyulafehérváron, hogy a Generális Konvent ülésén emlékezzünk a múltra, számot vessünk a jelennel és felkészüljünk a jövőre. 

Mindenekelőtt Istennek adunk hálát, hogy tájainkon a világjárványt többé-kevésbé sikerült megfékezni. Fájdalommal emlékezünk azokra, akik az elmúlt két évben életüket vesztették a betegségben, de reménységgel tekintünk előre, hogy Isten kegyelméből és a tudomány segítségével sikerül legyőzni a járványt, és sorainkat rendezve ujjászervezhetjük életünket. A járvány miatt ugyan nem lehetett összehívni a Generális Konventet, mindazonáltal imádságaink révén a Kárpát-medencei reformátusok lelki egysége töretlen maradt, a technika pedig segített abban, hogy lelkészeink elláthassák az evangélium hirdetésének feladatát.

Az Erdélyi Református Egyházkerület, a gyulafehérvári kollégium megalapításának 400. évfordulója tiszteletére, a 2022. esztendőt az oktatás évének nyilvánította. Ez nem pusztán csak emlékezés eleink nagyszerű sikerére, nem múltba révedés, hiszen az oktatás ma is megmaradásunk és megtartatásunk biztosítéka. Egy évszázaddal ezelőtt az anyaországtól elszakított nemzetrészek református vezetői is felismerték, hogy Bethlen Gábor öröksége éltető jelent és reményteljes jövőt ígér. Előre látták, hogy a kisebbségbe került magyarság fennmaradásának záloga az evangélium tiszta hirdetése, az anyanyelvű oktatás megerősítése és a népegyházi keretek kiépítése. Felismerésük semmit sem veszített aktualitásából: ez ma is így van. Boldogan adunk hálát Istennek, hogy a magyar kormány jóvoltából sikerült létrehozni az anyanyelvű oktatás teljes hálózatát, minden oktatási szinten. Így Erdély-szerte bölcsődéket, óvodákat, iskolákat és egyetemet működtethetünk magyar nyelven. 

Ezen a Generális Konventen került sor a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház missziói stratégiája vitaanyagának bemutatására. A tervezetet készítő szakemberek, egyházunk jelenlegi helyzetének alapos elemzése után, számba vették a részegyházak erősségeit és hiányosságait. Ezután következik a vitaanyag részegyházakban történő feldolgozása, kiegészítése, hogy a stratégiaalkotás megerősítsen bennünket a közös cselekvésben. Krisztus evangéliuma felelősséget ró ránk: vállalnunk kell az egyház mindenkori küldetését és az ige üzenetének átadását. Felelősségünk tehát a hagyományos keresztyén értékek megőrzése, a bibliai alapú, családcentrikus világkép fenntartása. 

A szomszédunkban dúló háború új helyzet elé állította egyházunkat is. A Generális Konvent szomorúan tapasztalja, hogy egyre többen hagyják el a háborús övezetet, és belátja, hogy a menekülőkön segíteni keresztyén kötelessége, amit példásan teljesített is: a református egyház által nyújtott humanitárius támogatás minden eddigi mértéket meghalad. A Konvent elkötelezi magát, hogy a menekülők ügyét ez után is felkarolja, és imádkozik azért, hogy véget érjen a vérontás és az ártatlanok szenvedése. Ahogyan eddig is, úgy ez után is mozgósítja erőit a kárpátaljai református magyar testvéreink támogatására és mihamarabbi visszatérésére szülőföldjükre. Továbbá, egyetért a magyar kormánnyal, amely a béke mellett kötelezte el magát, és semmiféle formában nem kíván részt venni a háborúban.  

Miután a napokban megalakult Magyarország kormánya, Isten áldását kérjük munkájára, és külön örülünk, hogy akárcsak ez előtt, továbbra is a keresztyén értékeket tekinti irányadónak, ezek mentén kíván haladni előre, és munkájában partnerként tekint az egyházra. Adja Isten, hogy biztosítani tudja az ország nyugalmát, biztonságát, és távol tartsa a háborút. Külön öröm számunkra, hogy nemrégiben beiktatták hivatalába Magyarország első női államelnökét, Novák Katalint, akinek életén és munkáján legyen Isten gazdag áldása. Jóleső érzés tölt el minden magyar keresztyén szívet, hogy templomban kért áldást államelnöki munkájára. Köszönjük, hogy személyes jelenlétével tisztelt meg és köszöntött minket a Generális Konvent plenáris ülésén. Isten segítse küldetése teljesítésében! Soli Deo gloria!

Kelt, Gyulafehérváron, 2022. május 20-án.


reformatus.hu 


A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.