Húsvéti üzenet

2022. Apr 16., szerző: Adminisztrátor

Isten szabadító Isten

Dán 3, 13–27

Nem egy megszokott húsvéti textust választottam a Dániel próféta könyvéből, de úgy gondolom, hogy azok az Istenhez hűséges zsidó férfiak, akik a babiloni fogságban voltak, példák lehetnek a mi számunkra most is.

Ha a hátteret nézzük, akkor Babilon, a babiloni király olyan hatalmat kapott a Mindenség Urától, a mi Teremtőnktől, hogy sokakat leigázzon, sok országot feldúljon, rengeteg rabszolgát szerezzen, és uralkodjon sokakon. Nebukadneccar király azonban többre vágyott. Hatalmas arany istenszobrot készíttetett, és azt akarta, hogy mindenki hódoljon az aranyszobor előtt. A felfuvalkodott királynak nem volt elég a hatalom, a sok fizikailag kiszolgáltatott ember – ő a lelkeket is akarta. Gyakorlatilag ma is ugyanez a helyzet: a lelkünket akarja a világ. A hithű embereket is éri kísértés. 

Történetünkben a három ifjúnak – Sadraknak, Mésaknak és Abédnegónak – is be kellene állniuk a sorba, elvárják tőlük, hogy ők is leboruljanak az aranyszobor előtt, hogy ők is ugyanazt csinálják, mint a többiek. Ám ők a király kérdésére, hogy leborultok-e, azt mondják: „Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!” 

Ma ugyanez a szlogen hangzik: mindenki így csinálja… A három ifjú azonban kilógott a sorból. Mindenki megy, és ezek mégsem. Ez egy nagy figyelmeztetés a mi számunkra: nem a tömeg után kell menni, nem a mindenki után kell menni. És hogyha személyesen is felteszik a kérdést – ma nagyon sok ilyen provokatív kérdést tesznek fel az itt élő embereknek, a kárpátaljai magyaroknak –, hogy ti miért nem, akkor nem kell válaszolni. Jusson eszünkbe, mi történt Heródesnél, Pilátus udvarában. Jézus nem válaszolt. Miért nem? Mert vannak helyzetek, és vannak olyan lelki események, amikor nincs szükség semmilyen mentegetőzésre.

Itt azért nincs felelet, amiért nem volt Heródes előtt sem, nem volt Pilátus előtt sem. Ezeknek a férfiaknak nincs szükségük a mentegetőzésre, ők nem magukat akarják menteni. Ez egy igazi vallástétel, amiben a világosság ragyog, amiben az élet ereje van benne. És ma is azok a vallástételek az igazak, amelyekben a Világ Világossága ragyog, és az, Aki az életet hozta és visszaadta az ember számára. Nemcsak egyszeri földi létre, hanem az örökkévalóságra.

Nagyon fontos, hogy lássuk: történetünkben egy feltétel nélküli vallástételről van szó. A Biblia első oldalain olvasunk arról, hogy volt egy fiatalember, aki egy tál lencséért megvette a testvére elsőszülöttségi jogát. És amikor menekülni kényszerül, akkor van egy találkozása az Istennel. És alkuszik vele. Azt mondja, hogy ha megmentesz engem, ha kenyeret adsz, ha majd visszahozol, akkor… Mi emberek, nagyon sokszor ilyenek vagyunk. Hogyha meggyógyítasz, Istenem, akkor én többé nem leszek ilyen, ha ebből a nagy nyomorúságból most kimentesz, ha most így, akkor én majd úgy… Mi nagyon sokszor ilyen piacikofa-keresztyének vagyunk.

A történetünkben sokkal többről van szó. Ez a vallástétel, ami ott, akkor, az ószövetségi korban elhangzott, nagyon újszövetségi, nagyon Krisztusra és a feltámadásra mutató. Nincs benne alku. Azt mondja a három halállal, tüzes kemencével megfenyegetett ember, hogy van nekünk Istenünk. A mi Istenünk hatalmas Isten. Ki tud szabadítani a kemencéből. Ki tud szabadítani a király kezéből is. És itt jön az, ami nem emberi, amiben az Isten lelke van benne: de ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le. És ez az, ami figyelmeztet bennünket a feltétel nélküli hitvallásra, az igaz Krisztus-követésre. Jó lenne, ha ebben az évben, 2022-ben – ami mindenek ellenére Kárpátalján még most is, és remélem, hogy végig a hálaadás éve lesz – el tudnánk ide jutni, erre a lelki magasságra. Hogyha az Isten nem tenné is, mi akkor is csak Neki szolgálunk, mi akkor is csak Bennne hiszünk. Ez az igazi hit szava. És ez jó lenne, hogyha a miénk lenne most a feltámadás ünnepekor, ha így tekintenénk a Golgota keresztjére, és egymásra, azokkal az üzenetekkel, amik a Szentírásból elhangzanak majd húsvét napján a szószékről: üres a sír és Jézus feltámadt a halottak közül.

Ebben a bibliai szakaszban azt olvassuk, hogy a király négy embert lát a kemencében, bár csak hármat dobtak be. „Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten.” Úgy hiszem, hogy ott az a negyedik ugyanaz, aki a tanítványoknak azt mondja: menjetek, tegyetek tanítványokká, kereszteljétek meg, tanítva őket, és én veletek vagyok. Az a negyedik ma velünk is itt van. A próbatételek, kísértések idején nekünk is hűségesnek kell bizonyulnunk. A mostani nehéz időkben mindenkit az Isten iránti hűségre, a kitartásra szeretnék buzdítani. Szeretném, ha eljutna minden keresztyén ember – nemcsak Kárpátalján, hanem az egész világon – arra a hitérettségre, amire eljutott ez a három ifjú, hogy ha Isten nem tenné is, mi akkor is hűségesek maradunk, nem tagadjuk meg, mert nekünk nemcsak földi létünk van, hanem mennyei is, örökkévaló létünk, mert Isten elküldte az Ő egyszülött Fiát, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus azt mondta: nem akarom, hogy ti tudatlanok legyetek. Én elmegyek, és helyet készítek nektek, az én Atyám házában sok hajlék van… És ezek az ígéretek mind a mi ígéreteink. Ha ezekben hittek az ószövetségi emberek, akkor nekünk, újszövetségi embereknek – akiket az Újszövetség csodái vesznek körül – mennyivel inkább hinnünk kell a feltámadásban és az örök életben! Jézus azt mondta: veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ő az a negyedik, aki ott a három védelmében volt – és a hajuk nem perzselődött meg, még a füst szaga sem járta át őket.

Isten oltalmában vagyunk mi is itt, Kárpátalján, és a háborús időszakban is teljes reménységgel és bizalommal kell lennünk. Aki így tud imádkozni egy betegágyon, hogy Istenem, ha akarod, akkor gyógyíts meg engem, és ha eszébe jut a beteg embernek Jézus szava a Gecsemáné kertben és Vele együtt tudja mondani: ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ha nem, Atyám, akkor legyen meg a Te akaratod – az készen van. És ma ez a fontos üzenet kicsinek és nagynak. Egészségesnek és betegnek, hogy mindenki legyen készen. És aki így tud imádkozni nap mint nap – békéért, gyógyulásért, vigasztalásért és sorolhatnám tovább –, hogy Uram, de legyen meg a Te akaratod, azon nem uralkodnak el a félelmei, mert tudja, hogy velünk van Jézus. Ahogy ígérte: minden napon veletek leszek a világ végezetéig. Adja az Úr, hogy ezt mi meg tudjuk tapasztalni, el tudjuk hinni, és a kísértésekben meg tudjunk állni! Mikor Jézust kísérti az ördög, felviszi egy magas helyre, és azt mondja – megmutatva az egész világot –, hogy mindent neked adok. Jézus azt válaszolja: távozz tőlem. Nagyon sok mindentől nekünk is távol kell magunkat tartani ahhoz, hogy az a hitvilág, az a lelkivilág, amire a Szentírás tanít bennünket, az a miénk is maradhasson, az nekünk is és a mi gyermekeinknek, unokáinknak is reménységet adjon.

Zán Fábián Sándor püspök

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.