Hálaadás a megújult templomért Csongoron

2019. Oct 28., szerző: Adminisztrátor

Keressétek az Urat!
Régi bölcs megfigyelésen alapszik az a megállapítás, hogy egy település, egy közösség tükre a temploma és a temetője. Nos, ha ezt vesszük alapul, akkor a Csongor központjában csodálatosan megújult templom, mely Isten dicsőségét hirdeti, szép képet mutat a helyiekről.

A templom a gyülekezet lelki életének a kiábrázolója, fogalmazott az október 6-án megtartott hálaadó istentiszteleten a gyülekezet lelkésze. A megújult hajlék a rendet tükrözi… De soha nem lehet megállni. A lelkek megújulásán állandóan dolgozni kell.

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” – idézte Ézsaiás prófétát ünnepi igehirdetésében ifj. Pocsai Sándor helyi lelkész. Isten keresésének pedig egyik helye a templom. A lelkész arra is felhívta a figyelmet, hogy igazán pozitív változást csak a megújult lelkek tudnak hozni a társadalomban is. Az újjászületést pedig csak Isten Igéje tudja elvégezni mindenki életében. Ezért kell naponta keresni az Urat, mert a sátán is naponta biztat, hogy keressünk valami mást. „Keressétek az Urat!” – hangzik Isten szeretetteljes figyelmeztetése az Igéből, amelyet a csongori gyülekezet is vezérigéjének választott. A mindennapi kísértések között ez nem mindig könnyű, de biztatást is kapunk, fogalmazott az igehirdető: az Istent keresők elől az Úr nem rejtőzik el. A megújult templom is figyelmeztet: ami elkezdődött külsőleg, folytatódjon belsőleg, a lelkekben is. Legyen ez a hely Istent kereső áldott hely, a hálaadás helye – zárta gondolatait ifj. Pocsai Sándor. Aki a továbbiakban beszámolt azokról a nagyszabású munkálatokról, melyeknek köszönhetően kívül-belül megújult a templom, többek között tetőcsere történt, új karzatfeljárót építettek, villamosították a harangot, térköveztek, parkosítottak, s a templomkertben a sztálinizmus áldozatainak emlékműve is megújult. Mindez elsősorban a magyar kormány támogatásának, illetve a helyiek adakozásának, összefogásának köszönhetően valósulhatott meg. Pocsai Sándor mindezért hálát adott Istennek és köszönetet mondott a segítőknek.


Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka örömmel konstatálta, hogy
az elmúlt időszakban szinte hetente adunk hálát egy-egy megújult templomért. A támogatásért köszönetet mondott a magyar kormánynak. Az ünneplő gyülekezet szívére pedig a következő Igét helyezte: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1, 7).
A magyar kormány soha nem látott mértékű segítséget nyújt Kárpátaljának, hogy
megmaradásra biztassa az ittenieket, mondta köszöntőjében Kovácsik Antónia, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezető konzulja. A megmaradásban pedig fontos szerepet játszik a hit, ezért is támogatják a templomok, parókiák, egyházi intézmények felújítását.


Aki templomot, iskolát épít, felújít, az a jövőt építi fogalmazott Bátori József, az Ungi
Református Egyházmegye főgondnoka, aki a Jeremiás 1, 7 versét helyezte a gyülekezet
szívére: „Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok!”
Balogh Attila esperes zárszavában azt kérte, hogy legyen igaz vágyakozás minél több ember szívében Isten közelében lenni, mert újjászületés, örök élet csak Istennél van Jézus Krisztus által, mondta. „Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában.


Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez
engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be
áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak.” (Zsolt 27, 3–5) Megújult Isten szent
hajléka, legyetek ti is szentek, éljetek Isten örömére, dicsőségére, zárta gondolatai az esperes.A hálaadó istentiszteletet Granville Pillar (Nyíregyháza) angol és magyar nyelvű
énekszolgálata tette igazán felemelővé.
Marton Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.