Lelkészbeiktatás Izsnyétén

2019. Oct 11., szerző: Adminisztrátor

„Éljetek egymással békességben”

Az izsnyétei szépen megújult református templomban szeptember 22-én a lélek is ünneplőbe öltözött abból az alkalomból, hogy beiktatták tisztségébe a gyülekezet által megválasztott fiatal lelkészt. A derceni születésű Máté Richárd már 2014-től szolgál itt, s a gyülekezet döntött az igét mindig tisztán és lendületesen hirdető, energikus lelkipásztor mellett.

Az ünnepi beiktató istentisztelet Zsukovszky Miklós esperes igehirdetésével vette kezdetét, aki Pál thesszalonikaikhoz írt első levele 5. részének 12–24. versei alapján arra kérte a gyülekezetet, hogy „becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket… Éljetek egymással békességben… intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez…” Az esperes arra is felhívta a figyelmet, hogy a Jézust követő gyülekezet az Úr kiábrázolója, s amilyen a gyülekezet, olyannak látja a környezete Krisztust, ezért is hatalmas a felelősségünk. A keresztyén ember nem húzhatja ki magát a szolgálat alól azzal, hogy „erre nekem nincs tehetségem, bölcsességem”.

„Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől…” – szólít fel Isten ma is. A hívő ember számára mindig Isten akarata a legfontosabb, aki az igén keresztül vezet. Halljuk-e az ő szavát, követjük-e akaratát? – tette fel a kérdést az igehirdető, aki ezúttal is megerősített: mindenkor hű az Isten szeret, megtart bennünket, megóv minden bajtól és nyomorúságtól, ha hozzá fohászkodunk. Ahogy a felolvasott igeszakaszban is int: „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra…”

A beiktatási ceremóniát Zsukovszky Miklós végezte, aki Isten áldását kérte a lelkész életére, átadta a gyülekezet pecsétjét és a templom kulcsát Máté Richárdnak. Majd az Ézsaiás könyve 52. részének 7. verse – „Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” – alapján fogalmazta meg a lelkipásztor legfontosabb küldetését: legyen mindenkor örömmondó, békekövet, az evangélium hű terjesztője. Hirdesse, hogy Isten az úr mindenek felett, s van bűnbocsánat, van szabadulás, van békesség Jézusban. Légy kitartó, légy hű a szolgálatban, és Isten meg fog áldani, zárta gondolatait az esperes. Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla egyéb hivatali elfoglaltság miatt nem tudtak jelen lenni az ünnepi istentiszteleten, ők levélben szóltak elismeréssel a fiatal lelkész eddigi szolgálatáról, s kérték Isten áldását életére. Levelüket egy igével zárták: „De aki mindvégig kitart, az üdvözül” (Mt 24, 13). Hadnagy István, a Beregi egyházmegye főgondnoka Nádudvari Nagy János lelkészbeiktatásra írt Biztató köszöntő című versével fogalmazta meg, hogy „ha küld az Úr, menni kell… mindent vállaló hittel… mert csoda csak akkor történik, s nincs hátrálás, lehetetlenség…” Feladata a lelkésznek „a messze elbarangolókat a jó Pásztorhoz visszavezetni”. Légy lélekmentő békekövet a gyülekezetben, intett a főgondnok.

Egy-egy igével köszöntötték a beiktatott lelkészt és a gyülekezetet az ünnepségre szép számban érkezett lelkipásztortestvérek, köztük a szigetszentmiklósi testvérgyülekezet lelki vezetője, Szalkay László. Köszöntőt mondott Kacsó Zoltán helyi gondnok és a derceni gyülekezet gondnoka, Iván Sándor is, illetve Orosz János, Izsnyéte polgármestere, valamint Gajdos Valentina, az itteni magyar iskola igazgatója. A hittanosok pedig versben, énekben adták át jókívánságaikat.

Máté Richárd „székfoglaló” igehirdetésében az Ezékiel 3, 16–21 alapján határozta meg a lelkész feladatát: őrállóként hirdetni Istennek igéjét. „Őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben!” Az őrállónak figyelnie kell Istenre, az ellenségre és a gyülekezetre. A pásztor felelősséggel tartozik nyájáért, annak minden egyes tagjáért, de éppúgy felelősek vagyunk egymásért mindannyian, akik keresztyéneknek mondjuk magunkat. Egymással és egymásért kell szolgálnunk, élő gyülekezetként, fogalmazott a frissen beiktatott lelkész.

Az ünnepi alkalom a Himnusz eléneklésével ért véget, majd szeretetvendégséggel folytatódott.

Marton Erzsébet

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.