Hálaadó istentisztelet Asztélyban

2019. Oct 11., szerző: Adminisztrátor

„Változzatok meg értelmetek megújulásával…”
Szeptember utolsó vasárnapján hálaadó istentiszteletre hívogatott az asztélyi református
templom harangja. Eljöttek a szomszédos gyülekezetek képviselői, az egykoron itt szolgáló
lelkészek is, hogy együtt adjanak hálát a helybéliekkel a szépen megújult templomért,
haranglábért, parókiáért.

Az ünnepi istentiszteleten Zsukovszky Miklós esperes olvasta fel a lectiót, amely Pál
apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 12. részének első tizenkét verséből szólt hozzánk.
Ennek az igeszakasznak első két verse szolgált Zán Fábián Sándor igehirdetésének alapjául is:
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda
testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; s ne igazodjatok e világhoz, hanem
változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az,
ami jó, ami neki tetsző és tökéletes”. A püspök az ember, a lélek megújulásának fontosságát
hangsúlyozta, kiemelve, hogy az embert az ige és a Szentlélek újíthatja meg. A templom
pedig Isten műhelye, ahol megújíthat bennünket. Akkor is fontos, hogy ott legyünk az
istentiszteleteken, ha nem értjük az üzenetet. Mert ahogy az a kosár is megtisztul, amelyikben,
úgymond értelmetlenül, vizet hordanak, a mi lelkünk is megújulhat, mert Isten észrevétlen
dolgozik. Az Ő akarata, hogy üdvözüljön az ember, ehhez meg kell értenünk, hogy megtörtént
a megváltás az ő tökéletes váltságában. Szeretete által végezte el a váltságot, s csak azt kéri:
„változzatok meg értelmetek megújulásával”, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk
legyen.
Iván Gusztáv helyi lelkész a sokat megélt, 1803-ban emelt harangláb, az 1832-ben épült
templom és a parókia felújítási munkálatainak ismertetése kapcsán arra hívta fel a figyelmet,
hogy változik körülöttünk a világ, változunk mi is, de ahogy azt az asztélyi templom
mennyezetén olvasható ige is hirdeti: „Jézus Krisztus tegnap, ma s mindörökké ugyanaz”
(Zsid 13,8).
A felújítás egyébként a Magyar Kormány és a Kárpátaljai Református Egyházkerület Püspöki
Hivatalának támogatásával, illetve a gyülekezeti tagok adományából valósult meg. Mindez az
összefogás és a szeretet eredménye, fogalmazott Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház
főgondnoka, aki a 2Tim 1, 7 igeverssel biztatta a gyülekezetet: „Mert nem a félelemnek lelkét
adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét”. „Újuljatok meg
lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos
igazságban és szentségben teremtetett” (Ef 4, 23–24) – helyezte a gyülekezet szívére Istennek
igéjét Hadnagy István, a Beregi egyházmegye főgondnoka. Fülöp Barna beregszászi magyar
konzul örömmel konstatálta, hogy a kárpátaljai magyarság minden nehézség ellenére
megőrizte hitét és magyarságát, s megerősítette, hogy a magyar kormány továbbra is
támogatja az egyházi és magyarságintézmények felújítását. Nagy Anna polgármester azért
adott hálát, hogy Isten méltónak tartotta ezt a kis gyülekezet, hogy megújíthassa templomát,
mely esküvők, keresztelők, a lélekújulás helyszíne.
A megjelent lelkészek egy-egy igével köszöntötték az ünneplő gyülekezetet, majd Kocsis
Emília és Iván Ádám versmondása következett, illetve a kígyósi református gyülekezet
énekszolgálata tette igazán felemelővé az együttlétet. Az alkalom a Himnusz eléneklésével ért
véget, majd szeretetvendégséggel folytatódott.

Marton Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.