Tisztújítás és beiktatás az egyházmegyékben

2019. Jan 16., szerző: Adminisztrátor

Felelősséggel szolgálni

Isten e földön élő népe – egyháza – vezetésére minden korban jelölt elöljárókat. Azt pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el és válassza meg az Isten kegyelme (kegyelmi ajándékai) által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre, olvasható a Magyarországi Református Egyház választójogi törvényének preambulumában. Az elmúlt évben a Kárpátaljai Református Egyházkerületben is megtörténtek a választások, s év végén az egyházmegyékben sor került a megválasztott tisztségviselők beiktatására is.

Máramaros-Ugocsai Egyházmegye

Az elmúlt évben az egyházkerületünkön belül lefolyó tisztújító választások hatással voltak mind az egyházmegyék, mind a gyülekezetek életére. A választások lezárulásával január elsejétől immár munkába állhattak azok a tisztségviselők, akiknek bizalmat szavaztak az egyházmegyék, illetve az egyházkerület gyülekezetei.

Egyházmegyénkben 2018. december 14-én került sor az újonnan megválasztott vezetők beiktatására. Ezen a napon Tivadarfalván találkoztunk a szépen felújított templomban, ahol Héder János egyházkerületi főjegyző vezetésével tartottuk közgyűlésünket.

Az alkalmat istentisztelettel kezdtük, ahol az Ézsaiás 42 és Jakab 5,17 alapján hirdette az igét főjegyző úr. Igehirdetésében kiemelte, hogy Illés alakja többször jelenik meg az Ószövetségben és az Újszövetségben is, egy olyan emblematikus prófétáról van szó, aki nem választható le a küldetéséről. Amikor Jézus is félre szeretett volna vonulni a tanítványaival, hogy megmutassa nekik az ő valódi dicsőségét, a Megdicsőülés hegyén is Illést látják a tanítványok, amint beszélget Jézussal. Sokszor szembesült azzal Illés, és keservesen panaszkodott is, hogy egyedül maradt az Úr szolgálatában. Így érezheti magát a kelet és nyugat között egyedül maradt ember, a lelkész és a presbiter is, akik egyedül maradtak a lelki munkákkal. Azonban ahogyan Illés kapott erőt 40 napon keresztül a pusztai futáshoz, úgy kapni fognak a frissen beiktatott képviselők a 4 év szolgálathoz is. Futásban van a világ és sokszor mi is, ezért legyen időnk a csendben Istenre figyelni, előtte megállni és igéjéből, erejéből töltekezni!

A számbavétel, határozatképesség megállapítása és az előző közgyűlés jegyzőkönyvének ismertetése után Héder János felkérte a Választási Bizottság elnökét, hogy számoljon be az egyházmegyei választások végeredményéről. Laskoti Zoltán ismertette a szavazások eredményeit, elmondta, hogy az egyházmegye gyülekezeteiből beérkező szavazatok alapján az esperesi tisztet Hunyadi Attila, a főgondnoki tisztet Nagy Barna, a lelkészi főjegyzői tisztet Peleskei Béla, a világi főjegyzői tisztet Kocsis József gyakorolhatják ebben a ciklusban. (A zsinatba az egyházmegye Seres Jánost és Sipos Józsefet delegálja lelkészi oldalról, illetve Homoki Gábort és dr. Oroszi Józsefet világi oldalról.)

Az előző közgyűlés ezen kívül megválasztotta tanácsbírának Jenei Károlyt és Balogh Szergejt, pénztárnoknak Mecséry Károlyt, jegyzőkönyv-vezetőnek Laskoti Zoltánt. Ezen kívül ismertették az egyházmegye munkabizottságainak névsorát is.

A közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámolót, Héder János pedig előre hívta azokat, akiknek esküt kellett tenniük szolgálatuk betöltésére. Az ünnepélyes eskü után Hunyadi Attila esperes köszönő, záró szavai következtek, majd elköltöttünk egy ízletes ebédet a tivadarfalvi líceum ebédlőjében.

Isten áldása nyugodjon a szolgálattévőkön, köszönjük az imádságos hátteret!

Laskoti Réka beosztott lelkész

Királyháza, Tekeháza, Feketeardó

 

 

Ungi Református Egyházmegye

Ung megyében az egyházmegyei tisztségviselők beiktatására egyházmegyei közgyűlés keretében Eszenyben került sor 2018. december 16-án.

A közgyűlés Héder János főjegyző igehirdetésével kezdődött, amelynek Jakab apostol levele 5. részének 17. verse adta az alapot. Az igehirdetés fő gondolata: ha mi is imádságos lélekkel vágunk neki az előttünk álló feladatoknak, Isten a segítségét fogja nyújtani.

Az istentiszteletet követően Héder János megnyitotta a közgyűlést, köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően felkérte Bodnár Miklóst, az Ung megyei választási bizottság elnökét, tartsa meg beszámolóját a választással kapcsolatosan. Az elnök elmondta, hogy Isten kegyelméből szép rendben zajlott a választás, majd ismertette a különböző tisztségekbe megválasztott személyek nevét. Az egyházmegye vezetősége: Balogh Attila esperes, Bátori József főgondnok, Kolozsy András főjegyző, Szanyi Szabó Sándor világi főjegyző. Lelkészi tanácsbíra Szimkovics Tibor, világi tanácsbíra pedig Péntek Zoltán lett. (A zsinatba az egyházmegye Kótyuk Zsolt és Szimkovics Tibor lelkészt, a világi oldalról pedig Szanyi Szabó Sándort és Péntek Zoltánt delegálja.) Bodnár Miklós Isten gazdag áldását kérte az újonnan megválasztott szolgálattevők életére és munkásságára. Majd Héder János eskütételre az úrasztala elé szólította az újonnan megválasztott tisztségviselőket. Az eskütételt követően az egyházkerület főjegyzője Isten áldásával indította szolgálatukba a tisztségviselőket.

Záró ének után szeretetvendégséggel zárult a közgyűlés.

Bodnár Miklós beosztott lelkész

Bátfa, Botfalva, Palló

 

 

Beregi Református Egyházmegye

A Beregi Egyházmegyében december 16-án került sor a beiktatási ünnepi közgyűlésre.

A beregszászi templomban megtartott alkalom Zán Fábián Sándor igehirdetésével vette kezdetét, aki Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 15. részének első két versét helyezte a jelenlévők szívére: „Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére”. A püspök úgy fogalmazta meg az egyházi tisztviselők – illetve minden hívő keresztyén ember – feladatát, hogy azoknak példát kell mutatni, alázatos szívvel könyörögni a rájuk bízottakért. Misszionáriusokká kell válniuk, amit a Szentírásból tanulhatnak/tanulhatunk meg, a központba Jézust kell állítani, Róla kell bizonyságot tennünk, aki bűneinkért vállalta a kereszthalált, fogalmazott a püspök.

Az igehirdetést követően Zsukovszky Miklós esperes köszöntötte a megjelenteket, majd Béres László lelkész, a választási bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját a választás menetéről s annak eredményéről. Eszerint a gyülekezetek újabb ciklusra Zsukovszky Miklóst választották esperesnek, Hadnagy István lett a főgondnok, lelkészi főjegyző ifj. Halász Dezső, világi főjegyző Barna György. A lelkészi tanácsos tisztét Menyhárt István, a világi tanácsosét Gogola István töltheti be. Lelkészi jegyzőnek Barta Ferencet, világi jegyzőnek Molnár Gézát választották. (Lelkészi zsinati tagok: ifj. Halász Dezső, Páll László, Taracközi Ferenc, nem lelkészi zsinati tagok: Gyurkó Miklós, dr. Oroszi Pál, dr. Vackó László.)

A választott tisztségviselőket Zán Fábián Sándor iktatta be. Az eskütételt követően Nagy Béla egyházkerületi főgondnok Isten igéjével köszöntötte a frissen beiktatott szolgálattevőket: „Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként” (Ef 5, 1–2).

Az ünnepi alkalom nemzeti imádságunk eléneklésével ért véget.

Marton Erzsébet

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.