Beszámoló az Ungi Egyházmegye életéről

2008. Jan 28., szerző: Adminisztrátor

Az Ungi Egyházmegye a Kárpátaljai Református Egyház legkisebb egyházmegyéje, 16 lelkipásztor végzi a szolgálatokat, 28 gyülekezetben.
2007-ben gyülekezeteink gazdagon megtapasztalhatták Isten megtartó szeretetét. Az elmúlt évben számos olyan alkalom került megrendezésre, amely lelkiekben gazdagította mind a lelkipásztori közösséget, mind a gyülekezetek tagjait.

Ezek közül szeretném kiemelni a felnőtt csendesnapokat, amelyek nagyon fontosak a lelki ébredés szempontjából. Ezen csendesnapok testvéri találkozások és az egymás hite által való épülés drága alkalmai.
Így lehettünk testvéri közösségben együtt Kisgejőcön, Szalókán és Kisdobronyban.
Azonban nemcsak a gyülekezet tagjainak, hanem vezetőinek, presbitereinek is volt le-hetőségük Isten igéje mellett elcsendesedni gondnok-presbiteri csendeshétvége keretében, amely Csongoron volt megtartva.
Továbbá meg kell említeni a Diakóniai Bizottság által Csapon megrendezett diakóniai konferenciát, a Nagydobronyban megszervezett presbiteri-, és nőszövetségi konferenciát is.
Természetes nem feledkezhetünk meg az ukrán csendesnapról sem, amelynek az ung-vári gyülekezet adott otthont.
A felnőtt csendesnapokon kívül számos ifjúsági alkalom is megrendezésre került: Szürtében, Tiszaágteleken, Palágykomorócon és Kisgejőcön találkozhattak egymással me-gyénk fiataljai, megtapasztalva, hogy Istennek velük is terve van.
Hálával gondolhatunk vissza a nyári hitmélyítő hetekre, amikor mintegy 400 fiatal tölthetett egy-egy hetet a Ráti „Sion” Missziós Központban, ahol megerősödhettek hitükben és sok új élménnyel gazdagodhattak.
A lelkészcsaládok számára is számos lehetőség volt arra, hogy egymást még jobban megismerjék, s hogy baráti kapcsolatok alakulhassanak ki. A Ráti „Sion” Missziós Központ-ban és Eszenyben a Tisza partján lelkészcsaládok közös alkalmaira került sor.
Örömmel számolok be arról, hogy az Ungi Egyházmegye vezetősége 2007-ben, espe-resi vizitáció keretében meglátogatta az egyházmegye valamennyi gyülekezetét. Különösen emlékezetes maradt számunkra a szórvány- és cigánygyülekezetekben tett látogatás. Jó volt megtapasztalni, hogy ezek a gyülekezetek mindent megtesznek annak érdekében, hogy kör-nyezetükben kovászként hirdessék Isten megtartó szeretetét.
Több gyülekezet aktívan kiveszi részét a diakónia végzéséből. Szolyván és Eszenyben egyházi óvoda, Nagydobronyban öregek otthona, Ungváron, Csapon, valamint Eszenyben szeretetkonyha működik.
Ezek a tények mind arról tanúskodnak, hogy gyülekezeteink lelkiekben gazdagodnak, erősödnek.
Fontos megemlíteni, hogy a karácsonyi ünnepkörben igyekeztünk nagy figyelmet for-dítani a szegény, rászoruló emberek és az árva gyerekek támogatására és megajándékozására. A KRE Diakóniai Osztályán keresztül megajándékozhattunk nagyon sok idős, egyedül élő embert, s talán boldogabbá tudtuk tenni számukra az ünnepet.
Első alkalommal került sor megyénkben az „árva gyerekek karácsonyára”. Ennek ke-retében a gyülekezeteinkben élő árva és félárva gyerekeket ajándékoztuk meg, egy ünnepi rendezvény alkalmával. Lelki ajándékban is gazdagon részük volt azoknak a gyerekeknek, akik gyülekezeteink vezetőségének segítségével december 20-án eljöttek Eszenybe. Megható, felemelő érzés volt találkozni ezekkel a gyerekekkel, akik rendkívül hálásak voltak az őket körülvevő gondoskodásért és szeretetért.
Bízunk benne, hogy a jövőben minden évben meg tudjuk majd rendezni az „árva gye-rekek karácsonyát”, mert fontos, hogy ezeket a gyermekeket felkaroljuk és támogassuk.
Isten kegyelméből a 2008-as évet a gyülekezetek többségében imádságos lelkülettel kezdtük el. A KRE által meghirdetett imahét alkalmaiba sok gyülekezet bekapcsolódott.
Bízunk benne, hogy ez az imádkozó lelkület az egész esztendőt jellemezni fogja. Le-gyen ez az év az imádkozás éve!
Ennek záloga lehet, hogy gyülekezeteink számos igei alkalmat kívánnak megrendezni ebben az esztendőben is (lásd. megyei eseménynaptár).
Szeretnénk tovább erősíteni a kapcsolatot egyházmegyénk vezetősége és gyülekezetei között, ezért ebben az évben is ellátogatunk a megye valamennyi gyülekezetébe. Nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a szórvány- és cigánygyülekezetek látogatására és támogatásá-ra.
Egyik legfontosabb feladatunk a Ráti „Sion” Missziós Központ további fejlesztése. Az elmúlt évben sikerült bevezetni a gázfűtést, amely lehetővé teszi rendezvények lebonyolítását a hidegebb időszakokban is. A közeljövőben szükséges az épület bővítése, lakószobák kiala-kítása.
Isten adjon erőt és bölcsességet terveink megvalósításához.

Balogh Attila
az Ungi Egyházmegye esperese

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.