A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Forgon Pálra emlékezünk

/ 2022-01-06 12:03:17

Dr. Forgon Pál református püspök 1913. január 7-én Szernyén látta meg a napvilágot. A hatgyermekes tanító család apai ágon nemesi famíliából származott. Forgonék az 1920-as években Szernyéről Beregrákosra, majd Dédára költöztek. Pál már ötévesen megtanult írni-olvasni, a középfokú tanulmányait a Beregszászi Gimnáziumban végezte.

Az érettségi után a Losonci Református Teológiai Szemináriumban tanult. Segédlelkészként tevékenykedett Kassán, majd Beregszászban dolgozott. Gimnáziumi lelkész és vallásoktató volt. 1939-43 között tiszakeresztúri lelkipásztorként hirdette Isten Igéjét.

Közben 1940-ben feleségül vette Isaák Sára Saroltát. Amikor 1943 őszén a leendő püspök a viski egyházközség lelkésze lett, márt tartott a világháború.

Kárpátalja is megtapasztalta a sztálini terrort. Kezdetét vette a vallásüldözés. Több lelkipásztorral együtt Forgon Pált is elítélték.

1951. december 13-án tartóztatták le és Ungvárra szállították. A tárgyalást követően a GULAG-ra hurcolták. A lelkipásztor 1955-ben szabadult.

Viskre nem térhetett vissza. Nagymuzsalyban, Sárosorosziban, majd 1965-től Beregszászban folytatta szolgálatát, és lelkészképző tanfolyamot indított.

Forgon Pált 1978-ban a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökévé szentelték, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián díszdoktorrá avatták. A kiváló hitszónok gyönyörűen prédikált, zenélt, énekkart vezetett, festett, verseket költött, színdarabokat írt. Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak címmel írta meg a GULAG lágerben töltött 1628 napját.

A püspök 2004-ben, 91 évesen hunyt el, a nyíregyházi temetőben nyugszik.

Emléke legyen áldott

tovább

Húszból tíz

/ 2021-12-11 20:32:58

Idén húsz éves a Sámuel Alapítvány…

Tíz éve is hasonló szalagcímeket lehetett olvasni a kárpátaljai sajtóban: 10 éves a Sámuel alapítvány! A kárpátaljai írott és hallgatott média által igyekezett az alapítvány hírét adni annak, hogy eltelt tíz év és tíz év alatt megnyílt hat családtípusú gyermekotthon. Megtörténtek az első nagy családratalálások, túl voltunk az első nehézségeken, mint az adminisztrációs utat megtalálása, az államilag elfogadottság, lassan minden úgymond sínre került, de a gyermekek nem fogytak az állami otthonokban. Továbbra is égető volt a vágy, hogy még több gyermeket családba segíteni. Ezért mozgatott meg minden lehetőséget a Sámuel Alapítvány csapata, hogy eljusson a hír, a rendszer működik, az út ki lett taposva, a gyermekmentésnek ez az útja nem lehetetlen, várják azokat, akiket az Isten indít.

Bizony, ehhez a „munkához” az Isten indítása kell. Az újságok hasábjain megjelent cikkek, felhívások sokakhoz eljutottak. Isten pedig elkezdte a munkáját. Hosszú hónapok egyeztetései, érvek, ellenérvek, imádságok, igék, családok, összegek, tervek, ellenállás, engedelmesség – így jellemezhetnénk azokat a hónapokat, amik Visken alakították azt az összefogást, amelynek eredményeképpen megépült egy családi ház, mely kényelmet, biztonságot, családot adott nyolc állami gondozásból családba került testvérnek.

Mert mára, tíz év távlatából, így tekintenek egymásra. Vannak vérszerintiek és vannak más családból származók, de a viski Kiss Józsi és felesége, Livi, tíz éve nyitották meg a szívüket engedelmességre, hogy erre neveljenek a vérszerinti gyermekeikkel együtt tíz gyermeket.

A meghívójukat kézhez kapva, sok emlék jött elő, ahogy a december 4-ei családi ünnepségen is, ahol a közeliek vettek részt a hálaadásban.

Taracközi Ferenc az alapítvány megálmodója egy nem mindennapi igerészt hozott, melynek annál fontosabb üzeneteit helyezte a család, a gyermekek szívére. Isten azokat is meg tudja szólítani, akik nem a rendezett hátterű, boldog, Isten útján járók örökségét hozzák magukkal gyermekéveikből. Ő az, aki életet ad. Ebben az életben minden lehetőséget megad, hogy Őt megismerjük, az ő útját válasszuk. Nekünk egyetlen feladatunk van: az Ő dicsőségére élni. A kéréseink előtte vannak.

Weinrauch Ljuba Joszipivna a gyámügyi hivatal vezetője hangsúlyozta, mi a szüleitekkel együtt azért dolgozunk már 10 éve, hogy ti értékes emberré növekedjetek. Ebben a 10 évben volt sok nehézség, de sok siker is. Legyetek hálásak azért, hogy éppen ti vagytok azok, akik családba kerülve esélyt kaptatok sok minden jóra.

Sipos Géza a Sámuel Alapítvány nevében idézte fel a kezdeteket, melyet két ige is meghatározott akkor: a mi alkalmas voltunk Istentől van,- ez továbbra is igaz, valamint: ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Isten megengedte és építette veletek együtt ezt a házat és ezeknek a gyermekeknek az életét, már tíz éve -mondta az elnök. Ebben áll mellettetek az alapítvány és kérjük Istent, hogy továbbra is ő áldja meg ezeknek a gyermekeknek az útját.

A hálaadó alkalom rövid fényképes emlékek bemutatásával zárult, melyek a tíz év emlékezetes pillanatait idézték.

„Aki egy ilyen gyermeket az én nevemben befogad, engem fogad be…” Kívánjuk a család számára a továbbiakban is Isten áldását, vezetését, a lassacskán felnövekvő gyermekek szívébe azt a bizonyosságot, hogy életük Isten kezében van, és a helyüket akkor találják meg ebben a világban, ha ebben a kézben bíznak továbbra is.

Reméljük, az idén 20 éves alapítványról megjelent cikkek, kisfilmek sokakhoz eljutva, újabb családokat indítanak el a segítségnyújtás ezen útján.

Az alapítvány továbbra is várja azon családok jelentkezését, akiket Isten ilyen szolgálatra indít.

Részletes információk az alapítvány honlapján találhatók: www.samuelalapitvany.com

tovább

Köszönetnyilvánítás

/ 2021-11-26 10:09:11

A kézművesség meglehetősen közel áll a gyermekek mindennapjaihoz. Már óvodás kortól kezdve részt vesznek ilyen foglalkozásokon, amely évek múltán, kisiskolás – és akár még serdülő korban is – izgalmas és építő tud lenni számukra.

 

Ezt a lehetőséget kiaknázva tartunk minden hétvégén kézműves és alkotói foglalkozásokat azon gyermekek számára, akik gyülekezetünk gyermekalkalmain és a hitoktatásban vesznek részt. Különösen is hatékony módja ez Isten üzenetének elmélyítésére.

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek a támogatásért, mely által lehetővé tették számunkra a foglalkozások megtartását és levezetését a 2021-es évben is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tovább

Köszönetnyilvánítás

/ 2021-11-26 09:54:58

Gyermekeink fejlődése és tehetségük gondozása kiemelten fontos tényező tudva, hogy Isten mindannyiukat egyedi értékekkel ajándékozott meg.

Ennek elmélyítéséhez jelentős mértékben hozzájárulnak azok az alkotói és kézműves foglalkozások, amelyeket rendszeresen tudunk megtartani közöttük.

Mindig kellemes érzés látni az örömöt az arcukon és tudni azt, hogy a foglalkozások alkalmával Istenünk Igéjét is közelebb tudjuk vinni hozzájuk.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek a támogatásért, melynek köszönhetően megvalósíthattuk a kézműves foglalkozásokat a 2019-2020-as évben.

tovább

Presbiterbeiktatás

/ 2021-11-02 13:58:59

1Péter 5, 1-4. „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.”

János 3,30: „Neki növekednie kell, nekem pedig alászállnom”

tovább

Játszóház

/ 2021-10-27 20:36:10

tovább

A 2021. október 10-ei presbiterválasztás eredményei

/ 2021-10-10 16:13:48

 1. Badó Norbert
 2. Bakos István
 3. Barna György
 4. Barta Dániel
 5. Birta János
 6. Bobály István
 7. Csokuly József
 8. Dancs János
 9. Gaál Géza
 10. Glóger Károly
 11. Gogola István
 12. Gönczy Sándor
 13. Kenéz Erika
 14. Komáromi Zsolt
 15. Kristofóri Ildikó
 16. Lacz Viktor Győző
 17. Pál Ottó
 18. Papp Szergely
 19. Pataki Marianna
 20. Samók Attila
 21. Sipos Géza
 22. Szibert Zsuzsanna
 23. Szilágyi László
 24. Tankóci Norbert

 

Jogorvoslatra a következő esetekben van lehetőség:

10.§

(1) Ha valamely jelölt megválasztása érdekében vagy ellene az egyházi élet tisztaságával össze nem férhető módon a választás eredményére befolyást gyakoroltak, vagy ha a választókat szavazati joguk gyakorlásában bármilyen módon akadályozták, választási szabadságukat korlátozták, a választást, vagy annak azt a részét, amely a meg nem engedett eszközökkel megválasztott jelölt megválasztására vonatkozik, érvénytelennek kell nyilvánítani.

(2) Érvénytelennek kell nyilvánítani azt a választást is, amelynél e törvénynek a választási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit nem tartották meg.

11.§

(1) A választási eljárás vagy bármelyik tisztségviselő megválasztása ellen panaszt tenni jogosult: – a választás során résztvevők 10%-a – az illetékes egyházmegye elnöksége – az illetékes egyházmegye jogtanácsosa – akit jogsérelem ért.

(2) A panaszt a választás napjától számított 15 napon belül lehet benyújtani a választási bizottság elnökéhez. E határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

(3) A választási bizottság a panaszt 8 napon belül felterjeszti az egyházmegyei bírósághoz.

(4) A bíróság a panaszt érdemben elbírálja. Elutasítja, ha az nem jogosulttól származik, elkésett vagy alaptalan. Amennyiben a panasz megalapozott, dönt a választási eljárásnak egészben vagy részben érvénytelenné nyilvánításáról és a választó testületet – határidő kitűzésével – az érvénytelen részben új eljárásra utasítja. Az Egyházmegyei Bíróság – az egyházi törvénykezésről szóló törvény soron kívüli eljárásra vonatkozó szabályai szerint – határoz. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Jogorvoslatokat 2021.október 24-ig lehet leadni saját alárással a gyülekezet irodájában, munkaidőben, 9-12 óra között.

tovább

Presbiterjelöltek bemutatkozása

/ 2021-09-27 10:33:37

Badó Norbert 1975. október 17-én született az ungvári járási Nagydobrony községben. Érettségi vizsgát a Nagydobronyi Középiskolában tett 1992-ben. Katonai szolgálata után, 1998-ban elvégezte a Kárpátaljai Református Egyház Misszionáriusképző Főiskoláját Tivadarfalván. 1998. szeptember 12-én házasságot kötött Sándor Krisztina csongori lakossal. Házasságukat Isten 3 gyermekkel áldotta meg: Dániel 20, Máté 14 és Fruzsina 7 éves. 1998 szeptemberétől a beregszászi roma gyülekezetben végzett misszionáriusi szolgálatot, majd később részt vett az utcagyerek-misszióban. 2003-tól a beregszászi „Dániel” Jótékonysági Gyermekjogvédelmi alapítvány elnöke, ahol nagycsaládos, rászoruló gyerekekkel foglalkoztak. 2016 szeptemberétől a Kárpátaljai Keresztyén Diakóniai Jótékonysági Alapítvány (Otthoni Beteggondozó Szolgálat) munkatársa, szociális munkás, sofőr, raktáros. Isten gyermekeként az első az életében, hogy „Egy ember is el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ezt próbálja megélni a mindennapokban, a családja körében, a munkahelyén és a gyülekezetben egyaránt. Isten megajándékozta énekhanggal is, így ezzel is őt szolgálja és dicsőíti a Kamarakórus és a Dalárda tagjaként. A Beregszászi Református Egyházközség presbitere. Mindenért egyedül Istené a dicsőség.

 

Barna Györgynek hívnak. 1966-ban születtem Beregszászban. 1989-ben kötöttem házasságot Szvetlánával. Két gyermekünk és három unokánk van. Jelenleg vállalkozóként tevékenykedem. Megválasztásom esetén gyülekezetünk épülését kívánom szolgálni.

 

 

 

 

Bakos István vagyok, 61 éves, a Beregszászi Református Gyülekezet tagja. Nős vagyok, feleségemmel 40 éve élünk házasságban. Egy fiú és egy lány gyermek édesapja vagyok. 2006-ban, 46 évesen érintette meg az Isten az életemet, amikor megszabadított a nélküle való életemből és a függőségeimből. Elfogadtam az Urat személyesen megváltómul, és azóta igyekszem az Ő útján járni, akarata szerint élni. 2013-tól presbiterként szolgálok a Beregszászi Református Gyülekezetben.

 

 

Barta Dániel - 1992.05.09-én születtem Beregszászban. Gyerekkorom óta a Beregszászi Református Gyülekezet tagja vagyok, így itt részesültem gyermekkeresztségben, majd 2008-ban itt is konfirmáltam. Köszönöm azon gyülekezeti tagok bizalmát, akik jelölésükkel rám gondoltak, de mindenekelőtt legyen meg az Úr akarata.

 

 

 

Bobály István -1968-ban születtem Beregszászban. Két csodálatos fiúgyermek édesapja vagyok. 2015-ben fejeztem be a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát lelkipásztori munkatárs szakon. Immáron 12 éve vagyok a gyülekezet tagja.

 

 

 

 

Birta János – 1969-ben születtem Beregszászban, munkáscsaládban. Szüleim, Birta János és Birta Mária mindig becsületre és tisztességre tanítottak. Az tanulmányaimat Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskolában kezdtem 1976-ban. Itt is érettségiztem 1986-ban. Ezután egy évet dolgoztam a beregszászi „Május 1” bútorgyárban. 1987 tavaszán behívtak a szovjet hadseregbe. 1989 tavaszáig szolgáltam Távol-Keleten. A katonai szolgálat után még két évig dolgoztam a bútorgyárban, ezután több külföldi munkahelyen kőműves, raktáros, tolmács voltam. Közben megismertem Ibolyát, a páromat. Hazatérve Beregszászba egy magánvállalkozónál voltam bútorasztalos. 1996-ban megnősültem, elvettem Ibolyát. 1998-ban született Gergő fiunk, rajta kívül még négy gyermeket nevelünk: Viktort, Dezsőt, Karmelitát és Dianát. Így most családtípusú gyermekotthonban vagyok nevelőszülő. Az Úr Jézust 40 évesen ismertem meg. Azóta vagyok megváltott gyermeke és a beregszászi gyülekezet tagja. Ez idő alatt két ciklusban voltam presbiter. A mostani választáson a jelöltést azért fogadtam el, hogy tovább tudjam ezzel is szolgálni Uramat és a Beregszászi Református Gyülekezetet.

 

Csokuly Józsefnek hívnak. 1975. január 1-én születtem Beregszászban. Tanulmányaimat a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában végeztem. Vállalkozó vagyok. Feleségemmel 1996 októberében kötöttünk házasságot, két gyermekünk született. Presbiteri szolgálatommal gyülekezetünk boldogulását, épülését szeretném segíteni.

 

 

Dancs János vagyok, 1947. december 29-én születtem Beregszászban. Református családban nevelkedtem. Beregszászban végeztem a középiskolát, ami után katonai szolgálatot teljesítettem a szovjet hadseregben a Távol-Keleten. 1970-től hegesztőként dolgoztam 2002-es nyugdíjazásomig. 1972-ben megnősültem, feleségül vettem Nagy Évát, aki azóta is hűséges társam. Két gyermekem és két unokám van. Bár vallásos nevelést kaptam, csak 1990-ben ismertem meg az Úr Jézust, mint személyes Megváltómat. 1989-től a Beregszászi Református Gyülekezet presbitere, 1990-től pedig a gyülekezetünk dalárdájának a tagja vagyok.

 

Gaál Géza -1966.09.09 születtem, Tiszaújlak községben, Nagyszőlősi járásban. 1983-ban fejeztem be a Tiszaújlaki 1-es számú iskolát. 1983-1985 között rakodóként dolgoztam a Tiszaújlaki cipőgyárban. 1985-tól 1987-ig katonai szolgálatot teljesítettem. 1987-ben felvételiztem az Ungvári Nemzeti Egyetem Orvosi tanszékére, amit 1993-ban fejeztem be. 1993-tól 1995-ig rezidensképzésemet töltöttem belgyógyászat szakirányon a Nagyszőlősi Járási Kórházban. 1995-ben kezdtem el dolgozni körzeti orvosként, a Beregszászi Központi Járási Kórház belgyógyászati osztályán. 2009-től Osztályvezető főorvos lettem a Beregszászi Központi Járási Kórház, a Poliklinika belgyógyászatán. Az egészségügyi rendszer újraszervezése következtében 2013-tól - jelenleg a Beregszászi 1-es számú családorvosi rendelő vezetője vagyok. 2010-ben felső kategóriás képesítést szereztem általános orvoslásban. A VI. összehívású Beregszászi Városi Tanács képviselője voltam. Nős vagyok, feleségem Gaál Marianna, 1968-ban született, aki a Beregszászi Egészségügyi Koledzs igazgatóhelyetesse. Lányom, Elekné Dr. Gaál Julianna, 1991-ben született, Neurológus szakorvosjelölt a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórházában.

 

Glóger Károly - 1974-ben születtem Beregszászon református családban. Az 1. Számú Középiskolában kezdtem tanulmányaimat, majd a 11. Számú Beregszászi Szakiskola elvégzése után az Ungvári Felyőfokú Vendéglátóipairi Iskolán szereztem diplomát. Jelenleg vállalkozó vagyok. 1999-ben nősültem, Isten kegyelméből két gyermek édesapja vagyok. Bár református családba születtem, csak 2013-ban szólított meg az Úr, és azóta igyekszem szolgálni. Felnőttként konfirmáltam és gyermekeimet is igyekszem Isten útjára terelni. Egy ciklusban töltöttem be eddig prezsbiteri tisztséget. Úgy érzem, hogy Isten tartogat még számomra feladatot, ezért bizakodva fogadtam el a jelölést az elkövetkezendő ciklusra is.

 

Gogola István - Beregszászi lakos, a Beregszászi Református Egyházközség tagja. Házas, 2 gyermek édesapja. Hivatása: tanár, lelkigondozó. Jelenlegi munkahelye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma.

 

 

 

 

Gönczy Sándor - 1972-ben születtem Eszenyben, az Ungvári járásban. Itt végeztem az iskoláimat, majd a kötelező sorkatonai szolgálat után a Debreceni Egyetemen szereztem tanári diplomát. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékén dolgozom. 2006-tól vagyok egyháztag a Beregszászi Református Gyülekezetben. Két cikluson keresztül a főiskolai gyülekezet és szintén két cikluson keresztül a BRE presbitere voltam. Nős vagyok, két gyermekem van. Esetleges presbiteri munkám fő céljának tekinteném az elesettek felkarolását.

 

Kenéz-Popovics Erika - 1978. december 31-én születtem Sárosorosziban. 2012-ben ismertem meg az Urat, azóta igyekszem az útján járni, életemmel Őt szolgálni. A Beregszászi Református Gyülekezet tagja vagyok férjemmel, két gyermekemmel együtt. Hálás vagyok Istennek, hogy ide helyezett, mert itt talált meg a Lélek.

 

 

Komáromi Zsolt vagyok, 47 éves, 3 gyermek édesapja. Fertősalmáson születtem, 2001-ben kerültem Beregszászba, ahol megismertem feleségem, Erikát. 2002-ben házasodtunk, 19 év alatt 3 gyermekünk született Boglárka, Levente és Zalán. Nagyon korán, fiatalon 16-17 évesen ismertem meg Istent. 19 éve gyülekezeti tag vagyok. Először presbiternek 10 éve választottak, amit el is fogadtam, mivel úgy hiszem Isten akarata volt ez. A jelenlegi választást is Isten kezébe tettem, és ha ismét itt akar látni, őrállóként a gyülekezetben, akkor elfogadom.

 

Kristofóri Ildikó vagyok,1973-ban születtem Beregszászban. Férjezett vagyok, egy fiúgyermek édesanyja, akikre Isten ajándékaként tekintek. 2006-ban ismertem meg a Feltámadott, örök életet adó Úr Jézus Krisztust, aki igazán élettel és tartalommal töltötte meg életemet, életünket. Életem fő célja, hogy minél többen megismerjék Őt. 2006-tól vagyok a BRE tagja, ahol egy nagy családra találtam.

 

 

Kun József – 1957. július 15-én születtem Beregszászban, református család első gyermekeként. Iskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, majd érettségi után varrodában kezdtem dolgozni. Kötelező sorkatonai szolgálatot követően elvégeztem a sofőriskolát, miután gépkocsivezetőként dolgoztam a beregszászi műszergyárban. Ezt követően szobafestőként dolgoztam. 2017-től nyugdíjas vagyok. Két felnőtt gyermekem van, akik által két lányunoka boldog nagyapja lehetek. Feleségemmel 41 éve élünk házasságban. Szabadidőmben hobbimnak hódolok, horgászok. 2011-től vagyok a Beregszászi Református Egyházközség tagja vagyok.

 

Lacz Viktor Győző–1969-ben születtem Beregszászban. A Kossuth Lajos középiskolában érettségiztem. Feleségem Lacz Csilla, gyermekeink Ádám és Gábor. Jelenleg is a Beregszászi Református Gyülekezet tagja és presbitere vagyok. Feleségemmel a Kálvin nyomda és Papír-írószer boltot vezetjük.

 

 

 

László Attila - 1982-ben születtem Beregszászon. Kígyóson nevelkedtem református családban és szüleim mindig a református egyház tagjaként szerveztük családi életünket. A templomba járás mindig fontos része volt életemnek így teljes mértékben életem részévé vált. Konfirmációm után Magyarországon folytattam tanulmányaim, de életemet csak itthon tudtam elképzelni. Miután 2007-ben megnősültem a Beregszászi Református Gyülekezet tagja lettem. Szolgálataim nap mint nap végzem: nem tudok alkalmakat mondani, de megannyi helyzetet, amikor a mindennapokban igyekszem segíteni a környezetben nehéz körülmények között élő, bajba jutott ismerőseimnek, barátaimnak.

 

Pál Ottó–1981. február 10-én születtem Beregszászban. 1987. szeptember 1-én megkezdtem tanulmányi éveimet az Asztélyi Elemi Iskolában, majd 4 év után felvételiztem a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumba, ahol 5 évet tanultam. 1997-ben felvettek a Beregszászi Egészségügyi Szakközépiskolába, amelynek a befejezése után a Beregszászi Megyei Elmegyógyintézetben kezdtem dolgozni, ahonnan 20 év munka után elmentem kedvezményes nyugdíjba. Most 40 éves vagyok, van családom: a feleségem Viktória, lányom Pál Alexandra 10 éves. A Beregszászi Református Egyházközség tagja vagyok, 2007-től családom úgyszintén. 2018 őszén megválasztottak presbiternek. Egy ciklus elteltével most újra szeretnék indulni a presbiteri választáson, Isten engem úgy segítsen.

 

Papp Szergej – 57 éves vagyok, Jánosiban lakom. Nős, egy leány édesapja. Az Úr az én pásztorom, elhívását átélhettem 2006-ban egy gyászistentiszteleten, amikor is meghatott a Beregszászi Református Egyházközség Dalárdájának szolgálata. Eközben magamban imádkozva szóltam Uramhoz: „de szeretnék, Istenem, egy ilyen énekkarban Téged imádni lélekben és igazságban, hálából további életemet a Te dicsőségedre élni”. Kiszabadított és megváltott és újonnan születhettem az én Uram Jézus Krisztus kereszthalála által.

 

 

Pataki Marianna - 1984. január 28-án születtem Beregsomban. Itt konfiráltam 1999-ben. Aktív részt vállaltam az ifjúsági munkában ifivezetőként. Sok évig voltam a KRISZ munkatársa, táborokban vettem részt vezetőként, segítőként. A Beregsomi Református Egyházközség 2006-ban választott meg presbiternek. 2008-ban költöztem Beregszászba, házasságkötésem után. Azóta itt igyekszem részt venni azokban a feladatokban, amelyeket Isten bízott rám. Tagja vagyok a beregszászi gyülekezet kamarakórusának, hitoktató vagyok a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban, ahol tanárként is dolgozom.

 

Rácz Sándor – Beregszászban születtem 1967. november 3-án. Iskolai éveimet a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában töltöttem, majd az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytattam tanulmányaimat. 1991 és 2001 között a Beregszászi 3. Számú Zrínyi Ilona Középiskola fizika tanára voltam. Anyanyelvi szinten beszélek ukránul, oroszul és magyarul. Több mint 20 éve vállalkozó vagyok. Jelenleg is Beregszászban élek feleségemmel és két felnőtt gyermekemmel. Családommal közösen üzemeltetjük a Praktik Építkezési Szaküzletet valamint a Praktik Hotel & Restaurant szállodát és éttermet.

 

Én, Samók Attila, 1975. május 15-én születtem Nagyszőlősön. Óvodába Fertősalmáson jártam, 1981-ben itt kezdtem el tanulni a helyi általános iskolában, amit 1990-ben fejeztem be. A középiskolát a szomszédos Nagypalád településen végeztem 1992-ben Isten kegyelméből még fiatalon hitre jutottam és hitbeli meggyőződésből felvételiztem a Debreceni Református Teológiai Akadémiára még ebben az évben, amit sajnos nem sikerült befejezni. Ezután kisebb-, nagyobb munkákból éltem Magyarországon. 2000-ben megismertem Dancs Zsuzsannát, aki később a feleségem is lett. 2002-től élünk boldog házasságban. 2001-ben hazaköltöztem Beregszászba, ahol az akkori lelkész ajánlására a Beregszászi Református Iratmisszió Könyves- és Ajándékboltjának lettem a vezetője, mind a mai napig a feleségemmel ketten igazgatjuk. 2018-ban családi vállalkozásként beindítottuk a FaBrika Műhelyt, ahol lézergravírozott ajándéktárgyakat készítünk. 2006-ban beiratkoztam a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkipásztori munkatárs szakára, amit 2009-ben több presbitertársammal együtt sikeresen befejeztünk. 2005 óta a Beregszászi Református Gyülekezet presbitere vagyok.

 

Sipos Géza Született 1961.06.11-én Beregszászban. Nős, két leány édesapja. Két leány boldog nagyapja. A beregszászi székhelyű Sámuel Alapítvány vezetője. Vezérigéje a „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy.” (Ézs.43,1b)

 

 

 

 

Szibert Zsuzsannának hívnak, 1978-ban születtem. 2009-ben ismertem meg az Úr Jézust, mint megváltómat. 2011-ben felnőttként konfirmáltam, jelenleg a KKDJA (Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Jótékonysági Alapítvány) munkatársa vagyok. A gyülekezetben megtaláltam a helyem és hálás vagyok, hogy egy ilyen nagy család tagja lehetek.

 


Szilágyi László - 1976-ban születtem Nevetlenfaluban, házas, három gyerek édesapja vagyok. Felségem Gabriella, 17 éve vagyunk házasok. Három gyermekünk: Lili, Kata és Emma. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol szakos tanára, mentálhigiénés szakember vagyok. Kiemelten fontos számomra a fiatal, felnőtt diákok tehetséggondozása, oktatása, lelki égészségének megőrzése. Munkám és hobbim a tanítás, új ismeretek elsajátítása. 2006-tól lettünk a Beregszászi Református Gyülekezet tagjai, első gyermekünk megszületése óta. 2013-tól vagyok a gyülekezet presbitere, és a kamarakórus tagja, melyet igyekszem a tőlem telhető igyekezettel végezni, bízva Isten akaratában és segítségében. Ennek megfelelően kedvenc igém is ehhez kapcsolódik: Dávid zsoltára. „Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vesszöd és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.” Köszönöm a gyülekezetnek a jelölést!


Én Tankóci Norbert 1995. február 22-én születtem Újakliban. Feleségem neve Tankóci Csilla. Az elemi iskola első három évét szülőfalumban végeztem, majd az Aklihegyi Általános Iskolában folytattam tanulmányimat, vörös diplomával végezve. A 9. osztály befejezése után a Péterfalvi Református Líceum diákja lettem, ahol sikeres érettségi vizsgát tettem. Mindezek után felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, ahol BSc és MSc fokozatú diplomákat szereztem matematika-informatika szakon. Tanulmányi éveim alatt informatikát oktattam a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban. Ezzel egy időben aktív tagja voltam a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezetnek, ahol 3 éven keresztül választottak presbiternek/gondnoknak, amelyhez a Kálvin János Református Szakkollégiumi nevelői beosztás is hozzátartozott. Ezen évek alatt a távolság miatt – mely szülőfalum és Beregszász között van – nehezen tudtam megoldani a gördülékeny hétről hétre való hazautazást, ezáltal azonban vasárnaponként betekintést nyerhettem a Beregszászi Református Gyülekezet istentiszteleteibe. A nyári szünidőket a kollégiumban töltöttem, diákmunkát vállalva. 2015-től a fűtési időszakban éjszakai fűtői munkát vállaltam, amelyet mind a mai napig végzek. 2018 augusztusától vagyok a Beregszászi Református Egyházközség és a Kálvin János Református Szakkollégium alkalmazottja. Munkám során lehetőségem nyílik alkalmazni mindazt, amit tanultam, emellett azonban új területeken is helyt kell állnom. Sokszor a háttérben végzem feladataimat, legyen az egy csőtörés, elektronikai hiba, belső felújítás, kültéri munka, eszközök telepítése és üzembe helyezése, meghibásodott eszközök megjavítása, webes felület igazgatása és karbantartása, gyülekezeti alkalmak kihangosítása vagy épp a toronyóra működtetése. Hobbijaim közé tartozik az itt megismert embereknek való segítségnyújtás.

tovább

Tájékoztató presbiterválasztásról

/ 2021-09-08 10:54:08

A Beregszászi Református Gyülekezet presbitériumának 4 éves mandátuma végéhez közeledik.

Kárpátaljai Református Egyház törvényeinek megfelelően a presbitérium megnevezte a jelölő választó bizottság tagjait. A bizottság hivatott a jelölési-, választási és a szavazatszámlálói feladatok ellátására.

A Jelölő bizottság 2021. szeptember 5-én tett fogadalmat a jelölés és választás lebonyolítására. Ezzel gyülekezetünkben elkezdődött a presbiterválasztás folyamata.

Jelölni annak lehet, aki szerepel a gyülekezeti névjegyzékben. Ezt a gyülekezet irodájában lehet egyeztetni. Jelölni szintén csak azt a személyt lehet, aki szerepel a gyülekezeti névjegyzékben.

A jelölésre szeptember 6-16. között van lehetőség. A bizottság munkanapokon 10-12 óra között és délután 16-18 óra között valamint a vasárnapi istentisztelet után, 11.30-tól tart ügyeletet.

A jelölő cédulán 3 nevet lehet megadni. A jelöltek szeptember 17-én a vasárnapi istentiszteleten kerülnek bemutatásra.
a választás a gyülekezet közgyűlésén történik, mely október 10-én kerül sorra.

tovább

Tanévkezdő istentisztelet

/ 2021-09-08 10:45:45

tovább